Навигация

Created jtemplate joomla templates


С деца от Симитли БДЗБР отбеляза Деня на околната среда

С предизвикателство към децата от СУ „Свети Кирил и Методий“ в Симитли Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ отбеляза Деня на околната среда – 5 юни. „Свързване на хората с природата” бе темата на Световния ден на околната среда т. г., която призовава да излезем сред природата, да оценим нейната красота и значимост, и да защитим нашата обща планета Земя. 

Децата демонстрираха знания за околната среда чрез изписването на конкретни правила и интересни мисли върху дървени табели. Най-добрите и атрактивни предложения бяха отличени и наградени индивидуално.

 

БДЗБР също се включи с табела, чийто основен надпис гласи: „Опазването на красивата ни природа и чистотата в парка зависи най-вече от добрата воля на всеки от нас!“. Идеята e хората да разберат, че отговорността за съхранението на чистотата на околната среда е всеобща и ние не трябва да го забравяме.

Едновременно с положените усилия за поддържането на реда в парка, децата се погрижиха и за пернатите му обитатели. Те изработиха временни хранилки за птици от отпадъчни материали и сложиха подходящи видове семена. Най-усърдната участничка получи подарък раница. 

 

Инициативата на БДЗБР цели да предизвика у подрастващите интерес към околната среда и начините за нейното съхранение и опазване. (публикувано на 05.06.2017г.)

Осем сигнала са получени на „Зелен телефон“ в БД “ЗБР“ през втората половина на месец май

Осем са сигналите, получени на „Зелен телефон“ в БД “ЗБР“ през втората половина на месец май. Голямата част от тях се отнасят за нерегламентирано изземване на наносни отложения. Съобщени са и случаи на липса на вода в реката след водохващане на МВЕЦ, нерегламентирано водовземане,  наличие на строителни отпадъци във воден обект и изтичане на дизелово гориво. След всеки от сигналите са извършени незабавни проверки на място и са предприети действия за ангажиране на наказателна отговорност за всяко от констатираните нарушения на Закона за водите.

За нерегламентирано изземване на наносни отложения са регистрирани общо читири сигнала, като за един от тях е установен и нарушителят, извършващ нерегламентирано изземване на наносни отложения в участък от  р. Мелнишка. На собственика на техниката, с която са осъществявани дейностите по изземване  на наноси  - „Ванстрой ДД“ ООД, гр. Сандански  е изпратена покана за съставяне на Акт за установяване на административно нарушение. За останалите сигнали са предприети действия  по изясняване на собствеността на земекопната техника, с оглед ангажиране на наказателна отговорност. Съгласно разпоредбите на Закона за водите, санкцията за изземване на наносни отложения от водни обекти с механизация и без разрешително е в размер от 20 000 до 50 000 лв.

При проверка на място, след подаден сигнал за липса на вода в коритото на р. Каменица, след водохващането на МВЕЦ „Каменица“ е установено, че сигналът е основателен. За липсата на  минимален екологичен отток в р. Каменица, на управителя на дружеството оператор на МВЕЦ-а „Проектоинвест“ ООД, гр. Благоевград е изпратена покана за съставяне на Акт за установяване на административно нарушение, като  предвидената санкция по Закона за водите е в размер от 2000 до 10000 лева.

След извършена проверка на получен сигнал за наличие на строителни отпадъци в р. Струма в района на Кресненското дефиле е установено, че изхвърлените отпадъци са извън коритото на реката, като са дадени предписания за тяхното своевременно  премахване.

Повишената бдителност и гражданска активност по отношение на подаването на сигнали за противозаконни дейности в речните легла повлиява положително върху броя на нарушенията и те стават по- малко. БД „ЗБР“ ще продължи да уведомява гражданите и да дава публичност за всички установени нарушения на екологичното законодателство, както и за предприетите действия за ангажиране на наказателна отговорност. Безкомпромисна ще бъде санкционната политика към нарушителите, които за пореден път нарушават буквата на Закона.  (публикувано на 01.06.2017г.)

Проведе се първо редовно заседание на Басейнов съвет 2017г.

Днес 16.05.2017г., при изключително голям интерес, в сградата на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ се проведе Първо редовно заседание на Басейнов съвет за 2017г., на което присъстваха както представители на различни обществени институции като ВиК, РЗИ, НИМХ-БАН, Областни дирекции „Земеделие“, ГДПБЗН, Напоителни системи,  общини, така и водоползватели.

Предмет на обсъждане на Заседанието бяха актуалните напоследък теми, свързани с качеството на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, които са от изключителен обществен интерес и значение. 

Пред членовете на Басейновия съвет накратко беше представена обобщена информация от Бюлетин за състоянието на повърхностните и подземните водни тела в Западнобеломорски район за басейново управление през 2016г. Бяха разгледани източниците на данни, типовете водни тела, определени за територията на ЗБР, оценката на състоянието на повърхностните и подземни водни тела, както и нормативната уредба за характеризирането им. 

Акцент бе поставен върху качеството на питейните води и контролът, упражняван върху тях. Преглед бе направен на нормативните изисквания за честотата за мониторинг и отговорните институции. Представени бяха Зоните за защита на водите, определени в ЗБР за БУ, както и мерките, предвидени за тях в Плановете за управление на речните басейни за втория планов период 2016-2021г.

 

 

Разгледани бяха също и актуалните промени в Закона за водите, отнасящи се до издаването на становища за допустимост спрямо ПУРБ и ПУРН по инвестиционни предложения и измененията в Закона за опазване на околната среда, целящи гарантиране на публичност и прозрачност на процедурите и оптимизиране на процеса по ОВОС. Засегнати бяха и актуални промени в нормативните документи към Закона за водите, касаещи ползването на повърхностните и подземните води и таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите.

Дата-логери ще отчитат водното ниво на подземните води в Западнобеломорски район

Експерти от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ монтираха дата-логери, доставени по проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция BG-GR-GWB”. Устройствата бяха монтирани в пет пунктa за мониторинг на количественото състояние на подземни води за две от граничните с РГърция подземни водни тела: BG4G000000Q002 - Порови води кватернер Кресна-Сандански и BG4G000000N012 - Порови води в неоген-Сандански.

Информацията от тези измервателни устройства ще позволи непрекъснато проследяване на колебанията на водното ниво във водните тела, породени както от естествени фактори, така и от човешка дейност. Данните от мониторинга ще допринесат за по-точната и достоверна оценка на състоянието на телата и вземането на обосновани управленски решения.
Проектът „Проучване на трансграничните подземни водни тела между РБългария и РГърция” BG-BR GWB, е изпълнен с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП), с бенефициент Геологическия институт на БАН и партньори БД „Западнобеломорски район” и БД „Източнобеломорски район”. Всички основни резултати от изпълнението на проекта са интегрирани успешно в Плана за управление на речните басейни в Западнобеломорски район 2016-2021г., публикуван на интернет-страницата на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”.

Един сигнал е получен на „Зелен телефон“ в БД “ЗБР“ през първата половина от месец май

Един сигнал е получен на „Зелен телефон“ в БД “ЗБР“ през първата половина от месец май. Сигналът се отнася за изземване на наносни отложения от река Места, в района на с. Огняново, община Гърмен. След извършена незабавна проверка на БД“ЗБР“, съвместно със служители на РУ- Гоце Делчев е установено, че на левия бряг на р. Места има пресни следи от изземване на инертни материали. Намерен е паркиран и изоставен товарен автомобил, в който са натоварени наносни отложения. На производствената площадка в имота, предмет на проверката, са открити депонирани дванадесет купчини инертни материали, за произходa на които не са представени документи.

      

Собственикът на автомобила е установен и БД“ЗБР“ е предприела необходимите действия за ангажиране на наказателна отговорност за констатираното нарушение на Закона за водите.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ благодари на всички за  повишената  гражданската активност по отношение на подаването на сигнали, свързани с нерегламентирани дейности по Закона за водите и апелира към спазване на нормативните изисквания.  (публикувано на 15.05.2017г.)  

Деца помагат на деца

Стъклените изделия, рисувани от деца на Световния ден на водата станаха повод за благотворителност. Една от инициативите на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ за отбелязване на Световния ден на водата -22 март 2017г. в град Сандански беше свързана с рисунки върху стъкло. Изработените от учениците произведения на изкуството бяха предоставени на Община Сандански, която се ангажира с излагането им на Великденски благотворителен базар.

Месец по- късно, резултатите са налице. От изрисуваните предмети са събрани средства в размер на 105 лв., които са предоставени на семейството на болно дете, което e с 100 % увреждане с чужда помощ.  Тази инициатива е пример за това, как ние самите можем да подобрим живота си, мислейки един за друг и помагайки си взаимно. (публикувано на 26.04.2017г.)

Приключенски дух и търсене на скрито съкровище в градския парк на Симитли по случай Деня на Земята

Изследователско пътешествие „отведе“ ученици от град Симитли към озоновия слой, при отбелязването на Деня на Земята в градския парк. Празникът беше организиран от Басейнова дирекция Западнобеломорски район“, с любезното домакинство на Община Симитли. 

Официални гости на проявата бяха Директорът на Басейнова дирекция – г-жа Вангелия Иванова, Кметът на община Симитли г-н Апостол Апостолов и заместник-кметът на общината г-жа Евгения Георгиева.

 

Международният ден на Земята е най-големият нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард души. Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Мрежата се стреми да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят.

За първи път Ден на Земята се отбелязва на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. През 1990 г. празникът на нашата планета е обявен за международен, като България се включва в отбелязването му през 1993 г. Международната мрежа за Деня на Земята е посветена на каузата всеки ученик по света да завърши средно образование като грамотен гражданин, с достатъчно знания по въпросите за околната среда и климата, готов да предприеме действия и да даде свой принос и подкрепа за положителна промяна.

В духа на мотото на празника за 2017г. „Повишаване знанията за околната среда и климата“ бяха и всички мероприятия, организирани от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. В навечерието на Ден на Земята програмата започна с изпълнение на тематични танцови и музикални произведения на ученици от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“,  град Симитли. 

 

Приключенският дух на малките търсачи бе предизвикан с играта „Тайните послания“, в която чрез отгатване на поредица от интересни загадки децата преследваха съкровище, скрито от злите природни стихии – НАВОДНЕНИЕ, ПОЖАР, СУША, СВЛАЧИЩЕ И БУРЯ. С материалите, използвани в играта – от стъкло, пластмаса и хартия беше демонстрирано разделното събиране,  акцентирана бе необходимостта от него и ползите му за опазването на околната среда.  

 

На присъстващите бе прожектиран анимационният филм „Ози Озон“, който ги отведе на едно изследователско пътешествие към озоновия слой. По  интересен, увлекателен и най- вече достъпен начин децата бяха запознати с това кой и какво атакува озоновия слой, и каква е тяхната важна роля в опазването на живота на планетата. Филмът е продуциран от Екологичния видео център на сдружение „Природа назаем“.

С цел обогатяване на местната флора, на територията на парка бяха засадени подходящи дървесни видове, съобразени със сезона и спецификата на района. 

Освен с богата палитра от емоции, участниците в мероприятието си тръгнаха и с подаръци, осигурени от Басейнова дирекция „ Западнобеломорски район“, които допринесоха за тяхното приповдигнато настроени и ентусиазъм.

 

 

Настроение, топлина и палитра от цветове белязаха  Световния ден на водата в слънчевия Сандански

С много слънчево настроение, песни,  игри и детски смях Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ отпразнува Световния ден на водата -22.03.2017г., в парк „Свети Врач“, град Сандански, в партньорство с радио Благоевград и информационна агенция Е79 news.  Екологичната проява тази година бе под мотото „Защо пилеем водата?“. Домакин на събитието бе община Сандански, а сред гостите  бяха  кметът -г-н Кирил Котев, заместник- кметът –г-жа Зорица Органджиева, началник направление „Образование“  –г-жа Людмила Караиванова,  началник отдел „Планове“  при Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“-г-жа Нели Гоцева, както и учители от четирите основни училища в курортния град. Водещ на празника и тази година  бе г-жа Силвия  Домозетска, която успяваше да провокира интереса на присъстващите деца и гостите на града.

 

За трета поредна година на този ден, БД „ЗБР“ насочи усилията си към създаване на екологична култура на подрастващите по отношение опазването и пестенето на „синьото злато“, чрез организиране на богата празнична програма, в която взеха участие около 200 ученици. Бе дадена възможност на младите творци да изразят своите художнически заложби върху изделия от стъкло. Децата с музикални наклонности от  гр.Сандански бяха подготвили и изпълниха авторски песни за водата и инструментални композиции, създадени специално за празника. Непринудени хора се извиха на фолклорните изпълнения. Под формата на увлекателна игра бе представен  кръговрата на водата. Един от основните  акценти беше изработването на наръчник за пестене на вода, под наслов „Една рибка разказва…“ .

 

Компетентно жури оцени и класира най-добрите изпълнения и творби. За всяка една от игрите бяха раздадени награди- таблети, фотоапарат, смарт-часовници, раници, енциклопедии, книги и занимателни игри, осигурени от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. Голяма част от наградите и първото място във  фестивала „Воден свят“ заслужиха  учениците от първо основно училище  „Свети Климент Охридски“.

 

Всички участници получиха грамоти за участие и тематични подаръци  по случай отбелязването през 2017г. на петнадесетгодишния юбилей от създаването на басейновите дирекции. Тениските с логото „15“ бяха  атракция за присъстващите деца,  които не пропуснаха възможността да ги облекат.

 

 Инициативата продължава с организирането от община Сандански на предвеликденски базар, на който ще бъдат разпродадени изрисуваните от децата изделия от стъкло. Средствата ще бъдат вложени в  благородна кауза, за която своевременно ще информираме. 

 

 

 

ЕК потвърди, че България е изпълнила задълженията си за приемане на ПУРН и на Морската стратегия на страната

След потвърждението от Европейската комисия, че са изпълнени произтичащите от европейското законодателство ангажиментите за приемане на актуализирани Планове за управление на речните басейни (ПУРБ), МОСВ получи  същото потвърждение от Комисията и за още два типа стратегически документа. С приемането на първите Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) и на Морската стратегия на България, беше елиминиран рискът от наказателна процедура срещу България.

Четирите ПУРН – за Дунавския, Черноморския, Източнобеломорския и Западнобеломорския район, както и Морската стратегия бяха приети от Министерския съвет на 28 декември 2016 г. С това бяха изпълнени и ангажиментите на МОСВ по предварителните условия на Европейската комисия, заложени в Споразумението за партньорство.

Плановете за управление на риска от наводнения са нов инструмент не само за България, но и за Европа. Те са изключително важни за намаляване на риска от наводнения и опазване на човешкото здраве и инфраструктурата, стопанска дейност, защита на околната среда и културно-историческото наследство, както и за подобряване на готовността на населението и администрацията.  При разработването им е изготвена предварителна оценка на риска от наводнения и са определени райони със значителен  потенциален риск, като са изготвени карти с различни сценарии на заливане при висока вълна и идентифицирани рисковите обекти. Изготвените карти са налични на интернет страниците на четирите Басейнови дирекции и могат да служат при вземане на решения за строителство, инвестиции,  застраховане на имуществото и др. Въз основа на този анализ с цел минимизиране на риска от наводнения и последиците от тях в ПУРН са предвидени мерки за предотвратяване, защита и подготовка, включително подобряване на прогнозите и системите за ранно предупреждение в определените райони с потенциален риск от наводнения.

Приетите ПУРН и програмите от мерки са публикувани на интернет страниците на Басейновите дирекции и на МОСВ http://www5.moew.government.bg/?page_id=24259

Морската стратегия и Програмата от мерки за постигане и поддържане на добро състояние на морската околна среда е другият стратегически документ. В нея са включени 6 национални и 17 трансгранични мерки за създаване на синхронизирани и представителни мрежи от морски защитени територии за България и Румъния, както и Планове за управлението им. Разработен е и Регионален план за действие по морските отпадъци в Черно море и общ план за ранно откриване и оценка на въздействието на неместни видове и др. Част от мерките са насочени към въвеждане на насърчителни механизми за използване на по-щадящи техники за риболов и добив на морска храна, мерки за регулиране на подводния шум и други.

Морската стратегия се разработва за първи път за страната, изготвена е в изпълнение на изискванията на Рамковата директива за Морската стратегия 2008/56/ЕС (РДМС). Насочена е към опазване на състоянието на морските води на България, които включват крайбрежните и  териториалните морски води и изключителната икономическа зона на страната. За крайбрежните морски води тя допълва Плана за управление на речните басейни на Черноморския район.

Морската стратегия за периода 2016-2021  е публикувана на интернет страницата на Басейнова дирекция Черноморски район и на МОСВ  (http://www5.moew.government.bg/?page_id=44454 )(публикувано на 12.01.2017г.)

 

Европейската комисия днес потвърди, че България е изпълнила ангажиментите си за приемане на актуализирани Планове за управление на речните басейни (ПУРБ). 

moew

Това означава, че срещу страната няма да бъде стартирана наказателна процедура, каквато опасност имаше заради натрупано в минали периоди забавяне. Министерството на околната среда и водите създаде необходимата организация и след като на 29 декември 2016 г. Министерският съвет прие ПУРБ на четирите района за басейново управление, МОСВ изпълни ангажиментите си по това предварително условие на Европейската комисия, заложено в Споразумението за партньорство.

Плановете за управление на речните басейни  са стратегически документи, които регулират управлението на водите на принципа на водосбора на речните басейни и целят опазване и подобряване на състоянието  на водите и свързаните с тях екосистеми. ПУРБ  се разработват за втори път в страната и в ЕС, във връзка с прилагане на изискванията на Рамковата директива по водите и Закона за водите.

Разработването на Плановете е дълъг процес, който минава през актуализация на характеристиките на всеки район за басейново управление, анализ на факторите, които влияят върху състоянието на водите, определяне на регистър на зоните за защита на водите, оценка на състоянието на водите, икономически анализ на водоползването, определяне на целите и изключенията и набелязване на мерки за постигането им (Програма от мерки). Програмата от мерки е основният инструмент, с който ще бъде осигурено устойчивото управление на водите. В нея са включени мерки за конкретни места, оценени като необходими за постигане на целите в зависимост от установените проблеми като изграждане и реконструкция на ПСОВ за населени места, модернизация  реконструкция на индустриални ПСОВ, закриване и рекултивация  на депа за битови отпадъци, прилагане на добри земеделски и фермерски практики, изграждане на рибни проходи и др.

ПУРБ са публикувани на страниците на Басейновите дирекции и МОСВ (публикувано на 11.01.2017г.)

 

 

На 20.12.2016г. от 10:30 часа в сградата на БД „ЗБР“ се проведе Второ редовно заседание на Басейновия съвет към Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. На заседанието присъстваха представители на НИМХ-БАН, ИАРА, ГДПБЗН, Напоителни системи, РЗИ-Благоевград, ВиК и общински администрации.

 

Пред членовете на Басейновия съвет бяха представени финалните два стратегически документа – План за управление на речните басейни за втори планов период (2016-2021г.) и първи План за управление на риска от наводнения (2016- 2021г.), след приемането им на Висш експертен екологичен съвет към МОСВ. Бяха обсъдени Програмите от мерки и промените, отразени в тях, след приключване на обществените консултации. Работата на експертите от БД „ЗБР“ беше оценена на високо ниво. 

 

 

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” проведе обществено обсъждане на Доклада по екологична оценка (ДЕО), Доклада по оценка на съвместимостта (ДОСВ) и проекта на План за управление на речните басейни (ПУРБ)

При висок обществен интерес протече общественото обсъждане на Доклада по екологична оценка (ДЕО), Доклада по оценка на съвместимостта (ДОСВ) и проекта на План за управление на речните басейни (ПУРБ) на Западнобеломорски район за периода 2016-2021 година. 

 

В него взеха участие представители на общини, РИОСВ-Благоевград, РИОСВ-Перник, Регионална дирекция по горите – Благоевград, неправителствени организации и инвеститори.

Обсъждането беше открито от Нели Гоцева, началник отдел „Планове”, която направи кратко представяне на проекта на ПУРБ, както и на постъпилите хода на обществените консултации становища и предстоящите действия до финализирането на документа и докладването му пред Европейската комисия.

  

Докладите по Екологична оценка и оценка на съвместимост с целите и предмета на защитените зони и защитените територии на Плана за управление на речните басейни в Западнобеломорски район бяха представени от г-жа Евгения Андреевска и Катя Анчева, независими експерти от „Екологистик А” ЕООД.  

В продължение на близо 5 часа бяха дискутирани сериозни въпроси, касаещи предвидените смекчаващи мерки в ДЕО на ПУРБ, финансирането на предвидените в ПУРБ мерки, както и предвидените изключения за постигане на екологичните цели.

 

По време на обсъждането постъпи писмено становище от Сдружение „Балканка“, в което подробно са изразени техните забележки по ДЕО на ПУРБ.  

След допълване на докладите по ЕО/ОС предстои внасянето им в МОСВ за становище, след което същите ще бъдат разгледани на ВЕЕС.  

РЕЗЮМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ В БД „ЗБР“ ПРЕЗ М. ОКТОМВРИ 2016г.

През месец октомври 2016 г. БД „ЗБР” извърши 182 проверки, отразени в 127 броя констативни протокола. В рамките на констативните протоколи са направени 41  предписания. Това съобщи на пресконференция пред медиите г-жа Вангелия Иванова, директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”. 

За всички констатирани нарушения са изпратени покани за съставяне на актове за установяване на административни нарушения (АУАН). През месец октомври са съставени и подписани 18  АУАН. 

Издадени са 11 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени  имуществени санкции по Закона за водите в общ размер на 14 500 лв. 

Наказателни постановления са за: Заустване на отпадъчни води без разрешително по Закона за водите;   водовземане в отклонение от условията вписани в издаденото разрешителното; неизпълнения на предписания дадени от контролния орган и нарушаване на  правилата за деклариране, отчитане и контролиране при осъществяване на разрешеното водовземане. Наложените индивидуални санкции са в размер от 500 лв. до 3000 лв. 

Общо събраните суми от БД „ЗБР”  през м. октомври, по наложени глоби/имуществени санкции са в размер на   4 650 лв. 

От такси за осъществено право на използване на водите, предоставено с разрешително по реда на Закона за водите, са събрани суми в размер на 87 567,66 лв. и трансферирани в полза на Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Събраните през месеца суми по влезли в сила НП са в размер на  3 650 лв. 

През изминалия месец от БД „ЗБР” са издадени 15 разрешителни по реда на Закона за водите и 6 удостоверения за регистрация на кладенци за собствени нужди. 

През октомври  са изготвени и 58 становища за съгласуване на инвестиционни предложения по реда на чл.155 от ЗВ.

През изминалия месец са предприети действия по общо 9 бр. сигнали и жалби. 

Сигналите се отнасят за:

 • Депониране на земни маси на брега на р. Струма, след дигата под  с. Дворище, на левия бряг на реката и извършване на изкопни дейности с тежка механизация. Полученият сигнал е изпратен на РИОСВ-Перник за предприемане на действия по компетентност;
 • Скъсана дига на р. Места и съществуваща опасност от получилото се завиряване и връщане на водите обратно да се залее моста при с. Борово. При извършената проверка съвместно с представител на „Напоителни системи”, клон Струма - Места е установено, че се извършват дейности по пробутване на материал от наносни острови образувани във водното течение, с цел изграждане на временна защитна дига в резултат на което е преустановено преминаването на водите на р. Места зад дигата; 
 • Наличие на затрупан със земна маса канал преминаващ през село Дрен, общ. Радомир и съществуващ риск от наводнение. Установено е, че канала – земно насипен профил е обрасъл с дребна храстовидна растителност, както и натрупани земни маси във водното течение. В резултат са направени необходимите предписания;
 • Наличие на изграден мост на р. Струма между с. Борнарево и кв. Върба, общ. Радомир. Установено е, че над водното течение на река Струма е изграден пешеходен мост, строителството на който е приключило.  За съоръжението няма издадено разрешение за строеж от Община Радомир, както и документи за съществуването на моста. В резултат е отправена молба за съдействие до РО НСК - Перник за предоставяне на наличната информация по отношение на новоизградения мост;
 • Извършване на дейности по изземване на наносни отложения от речното легло на р. Места в землището на с. Балдево, общ. Гърмен. Не е установен извършител. При повторна проверка не е констатирано извършване на ново изземване; 
 • Извършване на дейности по изземване на наносни отложения от речните легла над мерилни створове на хмс №51880 на река Струма, с. Марино поле и № 52850 река Места, с. Хаджидимово. Не са установени пресни следи от  изземване на наноси.

Подробна информация за извършената контролна дейност в БД „ЗБР” през месец октомври може да видите тук: http://www.wabd.bg/index.php/2015-06-25-12-37-04  (*Отчет на извършената контрoлна дейност за месец октомври). (публикувано на 17.11.2016г.)

 

 

Зам.-министър Атанаска Николова откри новия резервоар за минерална вода в Сандански

Заместник-министъра на околната среда и водите г-жа Атанаска Николова, кмета на община Сандански г-н Кирил Котев и директорът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ г-жа Вангелия Иванова официално откриха новия резервоар с помпена станция за минерална вода в Сандански. На събитието присъства екипът проектирал съоръжението, фирмата изпълнител на обекта, надзорната фирма, както и жители и гости на курортния град.  

   

Кметът Кирил Котев отправи благодарност към Министерството на околната среда и водите, проектантите и изпълнителите за реализацията на новия резервоар.

„Ефектът на инвестицията е голям. Новият резервоар ще осигури ефективно използване на този ценен ресурс – минералната вода, съкровището на Сандански“, каза заместник- министър Николова в своето приветствие. 

Директорът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ г-жа Иванова, също отправи благодарност към всички, които имат принос при реализацията на този важен за курортния град проект. 

Бъдещата експлоатация на новия подземен резервоар и помпена станция ще спре загубата на минерална вода и ще позволи по-рационалното й използване. Това ще бъде в полза не само за развитието на СПА туризма, но и за жителите на град Сандански. 

Новият резервоар е с вместимост 382 куб. м и ще събира водните количества от каптиран естествен извор № 8 и сондаж № 6 от находище на минерална вода „Сандански” гр. Сандански - изключителна държавна собственост.

Стойността на новото съоръжение е 215 176, 72 лв., финансиран със средства от ПУДООС.

Цялата площ около резервоара ще бъде озеленена и облагородена отново.

След официалното откриване на резервоара  в парк - хотел „Пирин“, гр. Сандански, ще проведе информационна среща по Пилотната схема на Инвестиционна програма Минерални води, финансирана от НДЕФ. Тя бе открита от зам.-министъра на околната среда и водите г-жа Атанаска Николова.

На срещата бе представена пилотната програма финансирана от НДЕФ, която вече стартира приема на проекти на 1 ноември, като срокът за внасяне на предложения от общините  е 16 декември тази година. Бюджетът на програмата е 3,5 млн. лева, като кандидатите трябва да представят готови предпроектни проучвания, технически проекти и бизнес план, доказващ икономическата целесъобразност на проектите. Програмата е с характер на финансов инструмент и ще се реализира през 2017 г.  

 

Със средствата ще се осигуряват безвъзмездно до 50 процента от проектите на общините, като за останалата половина от стойността им местните власти ще трябва да използват собствени средства или кредитен ресурс. Освен безвъзмездното финансиране на общините, ще има възможност да се покрият и лихвите по взетите от тях кредити. По програмата ще се подпомага подмяна, изграждане или разширяване на довеждащата инфраструктура за пренос на минерална вода. (публикувано на 10.11.2016 г.)

БД"ЗБР" проведе обществено обсъждане на Доклада по ЕО/ОС на проекта на ПУРН

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград проведе обществено обсъждане на Доклада по Екологична оценка на Плана за управление на риска от наводнения и приложенията към него, Доклада по оценка на съвместимост, и проекта на ПУРН на Западнобеломорски район (2016-2021). В него взеха участие представители на Общини в териториалния обхват на ЗБР. Обсъждането беше открито от Нели Гоцева, началник отдел „Планове”, която подчерта ролята на по-голямата обществена ангажираност в предотвратяването, защитата и подготвеността по отношение риска на наводнения. Г-жа Гоцева направи и кратко представяне на основните етапи по изготвянето на ПУРН, постъпилите в хода на обществените консултации становища и извършените промени в резултат от тях.  

 

Докладите по Екологична оценка и оценка на съвместимост с целите и предмета на защитените зони и защитените територии на Плана за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район бяха представени от г-жа Елена Георгиева, ръководител на екипа от независими експерти от обединение ДЗЗД „Екопроект- П-Юнайтед” ЕООД .  

По време на обсъждането не постъпиха писмени  становища.  

 

   

 

След допълване на докладите по ЕО/ОС предстои внасянето им в МОСВ за становище, след което същите ще бъдат разгледани на ВЕЕС. 

  

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА БД „ЗБР“ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2016г.  - 30.09.2016г.

В периода от 01.01.2016 г. до  30.09.2016 г. БД „ЗБР” извърши 974 бр. проверки, за които са съставени 942 констативни протокола. Това съобщи на пресконференция пред медиите г-жа Вангелия Иванова-директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”.  

Тя подчерта, че в резултат на извършените проверки са направени 366 предписания, от които към момента са изпълнени 136, а останалите се наблюдават до изтичане на срока за изпълнението им, след което ако не бъдат докладвани като изпълнени, подлежат на нови проверки и при установено неизпълнение ще им бъдат наложени санкции по реда на Закона за водите. 

Предприети са действия по общо 57 бр. сигнали и жалби, като от тях 8 са неоснователни. Сигналите се отнасят: за замърсяване на участъци на повърхностни водни обекти в следствие на стопанска дейност, както и на временни разливи в следствие на работата на ВЕЦ. Такива са случаите на река Струма след ВЕЦ „Пчелина”, както и при с. Невестино. Има подадени сигнали и за заустване без разрешително. Става въпрос за хотели в района на с. Огняново и при „Покровнишко шосе”. Служителите на БД „ЗБР” са реагирали и на жалби относно нерегламентирано изземване на наносни отложения. В тези случаи не всички нарушители са установени, въпреки че се търси съдействие и от органите на реда. Сред сигналите има и за подкопаване на тръбни и шахтови кладенци, както и ползване на водоизточници без разрешителни.

 На „Зелен телефон“ са подадени 13 сигнала, от тях 2 са неоснователни.

В посочения период са съставени 108 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) и 97 Наказателни постановления.

Издадени са 36 акта за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ), на обща стойност – 558 250,50 лв.  

Събраните суми от актове по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) са както следва:

 • Обща стойност на санкциите  наложени с НП –  146 450 лв.; 
 • Постъпили суми по НП – 55 945 лв.;
 • Постъпили суми по влезли в сила актове за установяване на публично държавно вземане – 383 005,60 лв;
 • Постъпилите суми от такси по разрешителни  по Закона за водите  - 3 320 529,74 лв.
 • Обработени са всички постъпили в началото на годината декларации по чл.194б от Закона за водите и са изготвени отговорите за верифициране или необходимост от корекция до титулярите на разрешителните, като част от тях  са изпратени в ел.вариант, с цел оптимизация на разходите, като за обектите с няколко разрешителни е направен  успореден анализ и е изготвен общ отговор.

Анализирани са всички постъпили доклади по чл.48, ал.1, т.12 от Закона за водите за изпълнение на условията в издадените разрешителни и своевременно са отразени постъпилите платежни документи за платени такси по разрешителните.          

Изготвени са Доклади до МОСВ във връзка с резултатите от участието ни  в проверките на Междуведомствените комиисии, назначени със заповеди на съответните областни управители, както и нарочен доклад за ефективността от участието в тях.

Изготвени са писма до титуляри на разрешителни, за заплащане на лихви, за периода за забава, за извършени плащания след законовия срок - 31.03.2016г.

 

Срещата с представители на регионалните медии премина при голям интерес, като бяха разисквани въпроси свързани с проводимостта на речните корита, превенцията и санкциите на нарушителите. Подробно бяха представени обобщените резултати от контролната дейност на БД „ЗБР” през месец септември 2016 г. Г-жа Иванова подчерта, че за посочения период са извърши 148 бр. проверки, отразени в 138 броя констативни протокола, вследствие на което са направени 34 бр. предписания. Направени са 72 броя извънредни проверки, свързани с контрол по Комплексни разрешителни, междуведомствени комисии, обекти без издадени разрешителни, проверка по подадени заявления за достъп до обществена информация, проверка във връзка с направени предписания по разрешителни и проверки във връзка с направени предписания с цел осигуряване на речна проводимост. 

В посочения период  са съставени 8 акта за установяване на административно нарушение (АУАН), 3 акта за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ)  и са издали 9 бр. наказателни постановления.

Предприети са действия по общо 13 бр. сигнали и жалби. На „Зелен телефон“ е подаден един сигнал.

Издадените 9 бр. Наказателни постановления през месец септември са за: 

 • Ползване на воден обект без разрешително по Закона за водите на „ГБС-инфраструктурно строителство” АД, гр. София в размер на 2000 лв.; 
 • Заустване  на отпадъчни води без разрешително по Закона за водите на  „Вила Рай” ЕООД, с. Огняново в размер на 2000 лв.; 
 • За неизпълнение на условие в разрешително за водовземане обект на: „Струма метал” АД, гр. Симитли в размер на 2000 лв.; ЕТ „Давид Кафадаров – Русия”, с. Плетена в размер на 2 000 лв.; Община Кресна в размер на 3 000 лв.;
 • За водовземане в отклонения от условията в разрешителното на  „ВиК Кресна” ЕООД, гр. Кресна, за водовземане в отклонения от условията, вписани в издадените разрешителни -  три броя  с общ размер 6 000 лв.; 
 • За нарушение на правилата за деклариране, отчитане и контролиране при осъществяване на разрешеното водовземане на „Диманков” ЕООД, с. Струмяни в размер на 500 лв.

В хода на проверките са инспектирани 14 ВЕЦ-а за изпълнение на условията на разрешителните и поддържане на определения минимално допустим отток в реките Струма, Пиринска Бистрица, Рилска, Кочерински Калин, Дебращица, Каменица, Доспат, Кобилишко дере, Стамов дол, Благоевградска Бистрица. Вследствие на констатациите от проверките са направени две предписания на фирма „Пауър Туенти Туенти” ООД, гр. София. Едното е свързано с изправността на разходомерното устройство, като е дадено предписание да се монтира работещо и отговарящо на нормативните изисквания измервателно устройство. Другото предписание е във връзка с констатирано ползване на води от яз. „Пчелина“ в отклонение от утвърден режимен график на МОСВ за месец септември 2016 г. Изпратена е покана за съставяне и подписване на Акт за установяване на административно нарушение, дадено е предписание да се преустанови незабавно работата на МВЕЦ „Пчелина” и да се преустанови водовземането от яз. „Пчелина“.

С цел събиране на незаплатени вземания, от БД „ЗБР” са издадени три акта за установяване на публично държавно вземане (АУПДВ) на стойност 70 635,90 лв., както следва: 

 • на ВиК Петрич” ЕООД, гр. Петрич в размер на 47 267,64 лв.; 
 • на „Ива” ЕООД, с. Усойка в размер на 23 250 лв. и 
 • на „Бени” ЕООД, гр. София в размер на 118,26 лв.

Общо събраните суми от БД „ЗБР” по наложени глоби/имуществени санкции са в размер на   9 650 лв. 

Подробна информация за извършената контролна дейност в БД „ЗБР” през месец септември може да видите тук: (*Отчет на извършената контрoлна дейност за месец септември ).

 

 

Гости от Норвегия, Португалия, Естония, Испания и Гърция, посетиха Рилския манастир, водохващане „Бента”  на  река Рилска и ВЕЦ „Рила“ по проект АNCHOR

Гости от Норвегия, Португалия, Естония, Испания и Гърция, посетиха Рилския манастир, водохващане „Бента”  на  река Рилска и ВЕЦ „Рила“. Визитата на чуждестранните гости е част от събитията, организирани от Програмния оператор на програми BG02 “Интегрирано управление на морските и вътрешните води “ и BG03 „Биологично разнообразие  и екосистеми“ на Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 на Министерство на околната среда и водите.  Проявата под надслов „Слушаме природата, даваме решения“  има за цел да популяризира програмите, управлявани от МОСВ, в качеството му на програмен оператор, както и да представи междинните резултати по финансираните проекти.  Целта на посещението по река Рилска бе да се представят целите и резултатите по проект „Оценка на комбинираните въздействия от ВЕЦ върху екосистемите и екологичното състояние на реките“ – ANCHOR, в който участва и БД „Западнобеломорски район”.  Проектът бе представен  от Венцислав Василев от Регионален екологичен център България, бенефициент по ANCHOR. 

На място на р.Рилска,  г-жа Ванеглия Иванова, Директор на БД „Западнобеломорски район” запозна присъстващите със спецификите  и значимостта на реката по отношение на Плана за управление на речните басейни,  териториалния обхват на БД „ЗБР”  и  други интересни факти, свързани с водните обекти., както и предизвикателствата , свързани с управлението им.

  

С параметрите на „Бента” присъстващите бяха запознати от инж. Людмила Аргирова, представител на собственика  „Бад гранитоид”АД, гр. София.  Голям интерес  и много въпроси предизвика факта, че водовземното съоръжение е изградено през 1924г. и до днес функционира. Програмата продължи с посещение на ВЕЦ „Рила”, част от каскада „Рила”, където на място бяха запознати от инж.  Иван  Спириев, началник „каскада” с историята  и параметрите на ВЕЦ-а, където като добра практика бе демонстрирано как съоръжения изградени в началото на миналия век, могат да бъдат рехабилитирани и използвани и днес.

  

В допълнение към визитата бе предвидено и посещение на Рилския манастир, един от най-значимите културни паметници в България, символ на България, включен в списъка за световното наследство на ЮНЕСКО.  Присъстващите бяха впечатлени и с голям интерес изслушаха фактите за хиляда и стогодишната история от създаването на духовното средище, поднесени от  г-н Лазар  Чавков,  заместник-кмет на Община Рила. 

  

 

Гостите не скриха любопитството  и задоволството си от посетените обекти, както и не спряха да задават въпроси свързани  с тях, поради което сме сигурни, че същото ще остави добър спомен от посещението в региона.

 

 БД „ЗБР” информира, че във връзка с постъпил сигнал на „зелен телефон” на БД „ЗБР” в 17:15ч. на 06 октомври 2016г., както и сигнал от Сдружение „Балканка” от 17:45ч. на същата дата, отнасящи се за замърсяване на р.Струма след яз. „Пчелина”, причинено от изпускане на води, носещи тиня от цитирания язовир е извършена незабавна проверка от страна на БД „Западнобеломорски район”. 

В хода на проверката е установено, че ВЕЦ „Пчелина” работи и това е причината за състоянието на река Струма след язовира. По време на проверката ВЕЦ „Пчелина” незабавно е преустановил работата.

Днес, 07.10.2016г. в 09:00ч. от „Напоителни системи” ЕАД, клон „Струма – Места” е потвърдено, че ВЕЦ „Пчелина” не е работил след проверката, извършена от страна на БД „ЗБР”. 

Обемът в язовира, измерен към 08:00ч. днес от „Напоителни системи” ЕАД, клон „Струма – Места”  е 53,400 млн.м3, кота 619,57м.

БД „ЗБР” се ангажира да иска през целия ден информация от „Напоителни системи” ЕАД, клон „Струма – Места”, с цел недопускане нарушаване параметрите на режимен график на МОСВ за месец октомври, съгласно който ВЕЦ „Пчелина” може да работи при обем над 53, 500 млн.м3.

 

Извършена е проверка  от служители на БД „Западнобеломорски район”, във връзка с постъпил сигнал на 09.09.2016г. на „зелен телефон”,  със съдържание „ извършва се нерегламентирано сондиране с цел добив на подземни води, в имот над хотел „Римска баня”, с.Баня, общ.Разлог”.

В хода на извършената проверка на място, както и от предоставените документи е установено, че сигналът е неоснователен. 

Дейностите които се осъществяват в имот с идентификатор № 056017, в землището на с.Баня са свързани с извършване на геоложко проучване,  за установяване на почвените разновидности и носимостта на почвата в района. Дейностите се извършват от лицензирана фирма, въз основа на сключен договор със собственика на имота, копие от който е предоставен на контролният орган. 

Информация за постъпилите сигнали и резултатите от извършените проверки за установяване на обстоятелствата по тях се публикува ежемесечно на 5 число на сайта на БД ЗБР, Раздел „Зелен телефон”.

 

На 30 май 2016 г. от 11.00 ч. , в град Гоце Делчев,  в зала „Общински съветници” , в сградата на Общински съвет – Гоце Делчев, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” проведе третата (последна) обществена консултация по проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция”, BG-GR GWB. Пред заинтересованите страни от поречие на река Места бяха представени две презентации.

 

Координаторът на проекта за БД „ЗБР” инж. Ванина Мицева представи дейностите по характеризиране, оценка на антропогенния натиск, оценка на състоянието, програми за мониторинг и програми от мерки за граничните с Р Гърция подземни водни тела, които са осъществени от БД „ЗБР” в хода на разработването на Проекта на ПУРБ (2016 – 2021 г.).  Ръководителят на проекта проф. Алексей Бендерев от Геологически институт на БАН запозна присъстващите с основните цели, дейности и очаквани резултати по проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция”, BG-GR GWB, осъществен със средства осигурени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 

На срещата присъстваха кметът на община Гоце Делчев – г-н  Владимир Москов,  и други представители на община Гоце Делчев, представители на община Белица и община Банско. 

 

След направените презентации, протече дискусия и обсъжнане по теми, свързани с ресурсите на подземните водни тела в региона, възможния трансграничен пренос на пресни води от тях към Р Гърция, опазване на доброто им състояние и възможностите за ефективно ползване за питейно-битово водоснабдяване на населението.

Презентация на инж. Ванина Мицева, координатор на проект  за БД „ЗБР” на тема: „Дейности, свързани с потенциално трансграничните подземни водни тела в западнобеломорски район, при разработване на ПУРБ на ЗБР (2016 -2021)”. 

Презентация на професор Алексей Бендерев, Геологически институт на БАН, ръководител на проекта на тема :  „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция”.