Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Целта е от една страна да представим по един достъпен начин дейността на дирекцията (в това число извършени проверки, събрани суми от такси, констатирани нарушения и др.) и от друга, да промотираме бъдещи дейности, събития и проекти, които имат както местен, така и регионален, и трансграничен характер. Идеята ни  е създаване на непрекъсната връзка между БД „ЗБР” и регионалните медии.

Пресконференцията ще се проведе на 17.10.2016 г., от 10.30 ч. в зала № 2 – втори етаж в сградата БД „ЗБР”.

Срещата ще се проведе на 7 юли 2016г.  от 10.30ч. в парк хотел „Пирин“, гр. Сандански  и се организира  във връзка с предстоящото стартиране на изпълнението на  Договор № 1/ 29.06.2016 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на резервоар и помпена станция за водните количества от КЕИ № 8 и сондаж № 6, обследване и анализ на техническото състояние на водовземните съоръжения от находище на минерална вода „Сандански“ гр. Сандански – изключителна държавна собственост“. 

Участие в работната среща ще вземат г-жа Вангелия Иванова - Директор на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" Благоевград, г-н Кирил Котев – Кмет на община Сандански, Управителят  на  „ВАНТРОНИК“ ЕООД, гр. Симитли в качеството на  изпълнител на възложената обществена поръчка, както и представители на водоползвателите на минерална вода.

На срещата  ще  бъдат представени етапите на строителството  и срока за неговото изпълнение. Ще бъдат обсъдени въпроси свързани с непрекъснатото и безпроблемно обезпечаване на водоподаването на минерална вода към водоползвателите, по време на строителството на новия резервоар за минерална вода и помпената му станция.