Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Проектът се осъществява в рамките на Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води” в България със средства, осигурени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 година.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” участва като партньор в изпълнението на проекта. Основната цел на проекта е да се подпомогне по-доброто управление на общите трансгранични подземни водни тела между Република България и Република Гърция, които са изключително слабо проучени в хидрогеоложко отношение. Партньори на БД „ЗБР” в изпълнението на настоящия проект са Геологическият институт на БАН и Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”. 

Резултатите от изпълнението на проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция”, BG-GR GWB ще бъдат включени в окончателния План за управление на речните басейни на Западнобеломорски район за периода 2016-2021г., чиято основна  цел е да осигури рамка за съхранение и подобряване на водните тела. 

Обществените консултации по проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция”, BG-GR GWB имат за цел осигуряване на леснодостъпна и разбираема информация, приобщаване на заинтересованите страни към постигане на резултатите и целите на проекта, гарантирайки откритост и прозрачност при изпълнението му и популяризиране на подкрепата на Финансовия механизъм на  Европейското икономическо пространство 2009-2014г. 

Стартиралият процес на консултации и диалог е средство заедно да намерим най-добрите решения за устойчивото управление на трансграничните подземни води в Западнобеломорски район. Целта е чрез дискусия да се формулират конкретни мнения за решаване на проблеми по места, да се обсъдят възможностите за преодоляването им, включително да получим конкретни предложения. (публикувано на 16.05.2016г.)

Петата среща на съвместната българо-гръцка експертна работна група за сътрудничество в областта на водите и околната среда ще се проведе на 13 май, от 10.00 ч., в хотел "Св. Никола", в Сандански. В нея ще участват директорът на дирекция "Управление на водите" в МОСВ Асен Личев, директорите на Басейновите дирекции "Западнобеломорски район" и "Източнобеломорски район" – Вангелия Иванова и Георги Семерджиев, експерти от МОСВ и двете дирекции за басейново управление на водите, участвали в разработването на вторите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и първите Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) за периода 2016- 2021 г.

От българска страна ще бъдат представени проектите на вторите ПУРБ за Западнобеломорския и Източнобеломорския район за басейново управление и етапа на подготовката на първите ПУРН в Р България. От гръцка страна – проектите на вторите ПУРБ в Райони за басейново управление "Тракия" и "Източна Македония", както и напредъка по изпълнението на Директивата за наводненията. В хода на работната среща ще бъдат обсъдени и Програмите за сътрудничество при прилагането на изискванията на Рамковата директива за водите и Директивата за наводненията. 

Форумът е съществена част от изпълнението на изискванията на европейското и национално законодателство, свързани с разработването, съгласуването и прилагането съвместно с други държави на политики, програми и стратегии за опазване на трансграничните води. Тази среща е част от двустранната координация с Р Гърция за разработването на единните планове за управление на международните речни басейни и планове за управление на риска от наводнения, които попадат изцяло на територията на Европейския съюз.