Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” стартира обществените консултации по Проектите на План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016-2021г. и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016-2021г. за Западнобеломорски район за басейново управление, в рамките на законоустановените шестмесечни срокове от датите на публикуването им.

Обществените консултации на проектите на ПУРБ и ПУРН в Западнобеломорски район ще се проведат както следва:

* 16 февруари 2016 г., /вторник/,  от 9:30 ч., в град Благоевград, зала  

„22-ри септември”, площад „Георги Измирлиев” № 1;

* 19 февруари 2016 г., /петък/, от 10:30 ч., в град Перник, Общинска 

администрация - Перник, зала „Панорама”,  площад "Св. Иван Рилски" №1А;

* 23 февруари 2016 г., /вторник/, от 10:30ч., в град Банско, 

„Посетителски информационен център”, площад  "Възраждане" № 1 и

* 26 февруари 2016 г., /петък/, от 10:00 ч., в град Доспат, читалище 

 „Иван Вазов”, ул."Първи май" №1.

ПУРБ обобщава, надгражда и доразвива резултатите от дейностите в първия планов период 2010-2015г. за постигане на добро екологично състояние на водните тела, като основната му цел е да осигури рамка за съхранение и подобряване на водните тела. Ключов компонент на ПУРБ представлява неговата Програма от мерки, основана на прегледа на изпълнението на предходната, на анализ на състоянието на водните тела, на значимия натиск и неговото въздействие върху водните ресурси. Тя предлага възможно най-добрия набор от мерки за всяко водно тяло, с цел постигане или поддържане на доброто му състояние. 

ПУРН съдържа основните изводи и заключения от Предварителната оценка на риска от наводнения, определените райони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН), картите на заплахата и на риска от наводнения на тези райони, както и Програма от мерки за всеки РЗПРН и има една основна цел да осигури необходимата превенция на риска от наводнения, като бъде гарантиран животът и здравето на население, да бъде защитена в максимална степен стопанската дейност, да се опази околната среда и културното наследство в определените РЗПРН.

ПУРБ и ПУРН са документи, които засягат интересите на широк кръг водоползватели, граждани, инвеститори, общински и областни администрации, неправителствени организации, както и оказват влияние върху изготвянето на планове и програми на други ведомства и институции. 

Ето защо, с цел осигуряване на прозрачност при управлението на водните ресурси и риска от наводнения, разбиране на целите, мерките и възможностите за ефективното им прилагане, от изключително значение е проектите на двата плана да се познават от заинтересованите страни и широката общественост, което да гарантира активно обсъждане в рамките на законоустановения шестмесечен срок за провеждане на обществени консултации от датата на публикуването им. 

Проектите на двата  плана са публикувани  на сайта на БД „ЗБР” - www.wabd.bg  и на сайта на МОСВ – www.moew.government.bg

П О К А Н А

Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград кани представители на заинтересованите страни и медиите на ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ за представяне на постигнатите резултати по проекта BG161PO005/12/1.20/02/29 „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, финансиран по Приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 2007 – 2013”, на която ще присъства и Министъра на околната среда и водите – г-жа Ивелина Василева. 

Срещата ще се проведе на 11 февруари 2016г., четвъртък, от 13.30 ч в Зала №2 /етаж втори/ на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски” №66.

В рамките на проекта са изпълнени следните основни дейности: Подготовка на предварителна оценка на риска от наводнения на басейново ниво; Съставяне на проекти на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения; Разработване на национална Методика за анализ на разходите и ползите за целите на оценка мерките в Плановете за управление на риска от наводнения; Определяне на целите, приоритетите и Програмата от мерки за Западнобеломорски район за басейново управление при управление на риска от наводнения, на база резултатите от ПУРН и съгласувано с целите и приоритетите в ПУРБ; Икономически анализ на Програмата, включително икономически разчети разходи – ползи; Провеждне на обществени консултации на проектите на картите на районите под заплаха от наводнения и картите на районите с риск от наводнения; Подготовка на План за управление на риска от наводнения; Трансгранична координация и обмен на информация за международните речни басейни; Организация и управление на проекта; Одит; Информация и публичност на проекта. 

Стойността на проекта е 2 149 199,90 лв. с ДДС, от които Европейското финансиране - 80% в размер на 1 719 359,92 лв. от Кохезионния фонд на Европейския съюз и национално съфинансиране – 20% в размер на 429 839,98лв. от държавния бюджет на Р България. Включените дейности съответстват на изискванията на Директива 2007/60/ЕС на Европейския парламент и на съвета относно оценката и управлението на риска от наводнения и на Закона за водите.

РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР за участие в ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ за представяне на  резултатите по проект „Разработване на планове за управление на риска от наводнения” на територията на БД „Западнобеломорски район, по процедура BG 161PO005/12/1.20/02/29, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 е.ж. и в населени места с под 2000 е.ж. попадащи в градски агломерационни ареали на оперативна програма  „Околна среда 2007-2013", Благоевград, 11 февруари 2016 г.