Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

На 16.05.2017г. от 10:30 часа, в заседателната зала на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”, гр. Благоевград, бул. „Св.Димитър Солунски” 66,  ет.2  ще се проведе Първо редовно заседание на Басейновия съвет за 2017 г.

В контекста на актуалните проблеми, обсъждани на национално ниво, касаещи качеството на питейните води и тяхното значение, на заседанието ще бъдат представени и разгледани:

  • Оценка на състоянието на повърхностните и подземни води в обхвата на Западнобеломорски район за 2016г. - Представяне на „Бюлетин за състоянието на повърхностните и подземни водни тела в „Западнобеломорски район“ за басейново управление през 2016г.“;
  • Качество на питейните води в териториалния обхват на  „Западнобеломорски район“  за периода 2012  -2016г. и
  • Изменения в нормативната уредба в областта на водите и свързаните с тях изисквания, във връзка с прилагане на процедурите по отношение на контролната дейност, извършвана от БД „ЗБР“.      (публикувано на 15.05.2017г.)                                            

 

Регистрационна форма за участие в Първо редовно заседание на басейнов съвет за 2017г.

Зелените площи на гр. Симитли ще се превърнат в цветна палитра за образователни игри и забавления при отбелязването на Деня на земята от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. На 21.04.2017г. (петък) с любезното домакинство на община Симитли се организират различни мероприятия под мотото на кампанията през 2017г.  „Повишаване на знанията за околната среда и климата“.   

Усилията ни и при тази кампания са  насочени към подрастващите, за повишаване знанията и ограмотяване по въпросите за околната среда и климата. Целта  е всеки ученик да се изгражда като грамотен гражданин, с достатъчно знания, свързани с опазването на околната среда, готов да предприеме действия и да даде свой принос и подкрепа за положителна промяна. 

Учениците не само ще търсят  съкровище, скрито от злите природни стихии – НАВОДНЕНИЕ, ПОЖАР, СУША, СВЛАЧИЩЕ И БУРЯ,  но и ще осъзнаят значимостта на общите усилия  за справянето с климатичните проблеми и проблемите на околната среда. Отборите ще бъдат изправени пред различни предизвикателства, скритите послания ще бъдат поставени в различни отпадъчни продукти (стъклена бутилка, пластмасова кутийка, хартиена опаковка и др.), като в края на играта ще бъде демонстриран пример за разделно събиране.  

Играта „Тайните послания“, акцентираща върху природните бедствия, застрашаващи и заплашващи здравето и живота на хората и водещи до значителни материални щети, ще е естествен преход към идеята на БД“ЗБР“ да запознае накратко ученическата аудитория с  изготвения  първи за страната План за управление на риска от наводнения за периода 2016-2021г. Един от районите със значителен потенциален риск от наводнения е и района на гр.Симитли.  

Предвиждаме също изпълнения на  талантливи деца с музикални наклонности, чиито песни ще създадат празнично настроение на жителите на града.

Ще бъдат засадени подходящи дървесни видове според сезона и спецификата на района, с които се цели повишаване на интереса и възпитаване на отговорност към околната среда и нейните компоненти.