Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Директорът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ инж. Радослав Георгиев представи на пресконференция основните задачи пред институцията. Като най–важни бяха посочени прилагането на европейското и българското законодателство за подобряване на управлението в областта на водите, поддържане на високо ниво на административното обслужване и осигуряване на прозрачност в работата на БДЗБР пред обществото и активен диалог с всички заинтересовани страни. 

Той представи и етапите от изготвянето на Плана за управление на риска от наводнения и компетенциите и ролята на БДЗБР по отношение на дейностите, свързани с управлението на риска от наводнения. Обсъдени бяха наводненията в община Кюстендил и предприетите мерки, както и нормативно установените компетенции на институциите по отношение на проводимостта  и изземването на наносни отложения.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ проведе в Кюстендил втора среща от обучителната и информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията. В нея участваха представители на Регионалните инспекции по околна среда и води, Регионални здравни инспекции, регионалните структури на Пожарна безопасност и защита на населението, Български червен кръст, Държавна агенция за метеорологичен и технически надзор, областните и общински администрации на Кюстендил и Перник.
Основен акцент бе изпълнението на мерките в Плана за управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район за първия планов период 2016-2021г. и актуализацията на втория цикъл.  

Експерти от отдел „Планове“ в БДЗБР представиха  мерките в териториалния обхват на областите Перник и Кюстендил, както за отделните райони със значителен потенциален риск от наводнения, така и за целия район за басейново управление. Дискирани  бяха стъпки за актуализацията на Предварителната оценка на риска от наводнения, включващи актуализация на методологията и отчитането на въздействието на изменението на климата . Засегнати бяха начините за събиране на информация и отчитане на тяхното изпълнение. Обсъдиха се и конкретни предложения за планиране и координиране с компетентните институции за изпълнение на мерките от Програмата  от мерки  на Плана за управление на риска от наводнения.

             

Срещите от  информационната кампания по проблеми, свързани с наводненията са в изпълнение на мярка от Плана за управление на риска от наводнения .

Присъстващите се запознаха с възможности за кандидатстване за финансиране на мерки по Оперативна програма „Околна среда“, по Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“, процедура „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“. 

Материалите от срещата могат да бъдат свалени от линковете по-долу: