Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Директорът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ инж. Радослав Георгиев откри първата  работна среща от обучителна кампания по наводненията с благодарност към всички присъстващи –  представители РИОСВ, РЗИ, регионални дирекции и служби на ПБЗН, БЧК и Регионалния отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“.

Присъстваха експерти от областните администрации и общините, намиращи се на територията на областите Благоевград и Смолян. Акцент върху непредвидимия характер на наводненията и необходимостта от съвместни действия за преодоляване на рисковете, които те  предизвикват, сложи директорът.

       

Експерти от отдел „Планове“ в БДЗБР представиха кратка ретроспекция към отделните етапи от Плана за управление на риска от наводнения в Западнобеломорския район. Вниманието на участниците в срещата беше насочено към заложените в Плана мерки, компетентните за изпълнението им институции и начините на отчитане на напредъка по изпълнението на мерките. Представена беше информация за различните процедури, по които може да се кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Околна среда“.

Една от основните теми в кампанията бе старта на дейностите за втория цикъл на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН). Присъстващите научиха кои са последващите стъпки по актуализацията на Предварителната оценка на риска от наводнения, предстоящата актуализация на методологията, подходите и праговите стойности от първия цикъл, както и отчитането на въздействието на изменението на климата.

 

Активно участваха представители на РД „ПНБЗН“ в Благоевград, които обърнаха внимание върху отделните етапи на планирането, координацията и осъществяване на оперативната реакция и защитата при наводнения. Маркирани бяха основните аспекти от планирането, координацията и реакцията по отношение на действията, свързани с наводненията на национално, областно и общинско ниво.  

Основни проблеми с координацията и взаимодействието на различните институции по отношение на действията, свързани с наводнението и се набелязаха някои мерки за справянето с тях, разгледаха участниците.

Инициативата  бе организирана в изпълнение на мярката от ПУРН на Западнобеломорски район за периода 2016-2021 – „Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията“ и се проведе със съдействието Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Благоевград. 

Материалите от срещата могат да бъдат свалени от линковете по-долу:

При съвместна проверка на БДЗБР и РИОСВ – Перник на участък от р. Разметаница, след с. Големо село, по посока на течението ѝ, до площадката на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД  е установено нерегламентирано заустване на шламови води от производствената дейност на електроцентралата вследствие на  възникнала аварийна ситуация. 

 Дружеството не е уведомило компетентните органи, съгласно условие в комплексно разрешително № 45-  Н3/2015 г., издадено на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД от изпълнителния директор на ИАОС, за което РИОСВ – Перник ще предприеме административно наказателни мерки. 

Проверката е извършена във връзка с подаден сигнал  на „зеления“ телефон на РИОСВ – Перник. Констатираното заустване е различно от заустваните води, съгласно цитираното разрешително на ТЕЦ „Бобов дол“  и е нерегламентирано.   

За установеното нарушение, а именно ползване на повърхностен воден обект с цел заустване на отпадъчни води без наличие на разрешително издадено по реда на Закона за водите, БДЗБР ще предприеме законовите действия за ангажиране на административно-наказателна отговорност от ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД , съгласно разпоредбите на цитирания закон.