Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

На 23.07.2017г., на „зелен телефон“ в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ е получен сигнал от бдителен гражданин за липса на вода след водохващанията на МВЕЦ „Манастирска“ в р. Скокова  и р. Манастирска.  Незабавно е извършена  проверка на място, при която  е установено, че в началото на рибния проход не преминават количества вода и речното корито на р. Скокова е осушено. Установеното представлява нарушение на условия на разрешително за водовземане, с титуляр „Ралица-73“ ЕООД-гр. Мездра. Осигуряването на минимален екологичен отток в реката след водохващане на МВЕЦ/ВЕЦ е задължително условие, което се вписва в разрешителното за водовземане, издадено по реда на Закона за водите.

Неосигуряването на минимален отток е нарушение на условията на разрешителното и подлежи на санкция в размер от 2000 до 10000 лева. Тъй като на дружеството през 2015г. е наложена имуществена санкция в размер на две хиляди лева  за същото нарушение, сега предстои налагане на по-висока по размер санкция. От страна на Дирекцията вече се предприемат действия за ангажиране на наказателна отговорност на собственика на дружеството.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ благодари на гражданите за тяхната бдителност и активна реакция по отношение нерегламентираните дейности по Закона за водите и апелира към спазване на нормативните изисквания.

На 12.07.2017г., след получен сигнал на „Зелен телефон“, че на 500 м над 14+750 км от левия бряг на р. Места се изземват наносни отложения, с техника на „Петканин“ ЕООД, които се извозват на ТМСИ, собственост на дружеството, екип на БД „ЗБР“ извършва незабавна проверка на място, в хода на която е установено, че се изземват наносни отложения от р. Места, посредством багер и два товарни автомобила, обозначени с инициали  „Петканин“ ЕООД. Мястото на констатираното нарушение попада в защитена зона  „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. При представянето на служителите от  дирекцията, шофьорите на цитираната техника изоставят иззетия наносен материал в реката и напускат мястото на нарушението. 

Впоследствие екипът на БД „ЗБР“, съвместно със служители на РУ- Гоце Делчев, пристигнали по- късно, правят оглед  и на „Бетонов възел“, собственост на дружество „Петканин“ ЕООД, изграден в м. „Боянско дере“, землище на с. Огняново, при който е установено, че пресевната инсталация работи. При последвалия обход на р. Места в района на нарушението е открита и механизираната техниката, обозначена с инициали на „Петканин“ ЕООД, която е заключена и в покой. При пристигането на управителя на дружество„Петканин“ ЕООД е направен нов оглед на пресевната, при който не установено наличие на наносни материали от речното корито.Управителят на Дружеството отказва да подпише изготвения протокол с мотив, че не е присъствал на проверката.

На собственика на техниката, с която са изземвани  наноси  от р. Места ще бъде изпратена покана за съставяне на Акт за установяване на административно нарушение, а материалите по случая отново ще бъдат изпратени до прокуратурата.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ благодари за  повишената  гражданската активност по отношение на подаването на сигнали, свързани с нерегламентирани дейности по Закона за водите и апелира към спазване на нормативните изисквания.