Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

 Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) започна изпълнението на Програмата от мерки в Плана за управление на речния басейн (ПУРБ) 2016-2021. В  изпълнение на договора за монтиторинг в 8 пунка от избрани силно модифицирани водни тела (СМВТ) на територията на БДЗБР е извършено пробовземане на биологичните елементи за качество – макрофити и риби, чувствителни към хидроморфологичен натиск. Два от мониторинговите пункта са по поречието на р. Струма, а останалите – по поречието на Места. 

Целта на пробовземането е предварителна оценка на екологичния потенциал във връзка с бъдещо определяне на ДЕП (добър екологичен потенциал) за силно модифицирани водни тела, в изпълнение на мярка от Програмата от мерки на ПУРБ 2016-2021 на БДЗБР „Провеждане на  проучвателен мониторинг във връзка с оценката на екологичния потенциал и дефиниране на ДЕП за СМВТ и ИВТ на територията на РБУ“.

Извършването на хидробиологичния мониторинг ще набави необходимите данни за по-достоверна оценка на екологичното състояние на СМВТ на територията на БДЗБР.

Предстои изпълнението на подобни действия за всички СМВТ  на територията на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

Инж. Радослав Георгиев е назначен за директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район".

 Той е дългогодишен служител на дирекцията, като от 2003 г. до 2009 г. е бил главен експерт, a в периода 2009 г. - 2013 г. е бил директор на Басейновата дирекция. Инж. Георгиев  е  магистър по икономика и по екология. Има опит в прилагането на европейското и национално законодателство в областта на водите и околната среда. 

Инж. Георгиев поема поста от Вангелия Иванова, която е назначена за заместник-изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по околна среда.