Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ проведе в Кюстендил втора среща от обучителната и информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията. В нея участваха представители на Регионалните инспекции по околна среда и води, Регионални здравни инспекции, регионалните структури на Пожарна безопасност и защита на населението, Български червен кръст, Държавна агенция за метеорологичен и технически надзор, областните и общински администрации на Кюстендил и Перник.
Основен акцент бе изпълнението на мерките в Плана за управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район за първия планов период 2016-2021г. и актуализацията на втория цикъл.  

Експерти от отдел „Планове“ в БДЗБР представиха  мерките в териториалния обхват на областите Перник и Кюстендил, както за отделните райони със значителен потенциален риск от наводнения, така и за целия район за басейново управление. Дискирани  бяха стъпки за актуализацията на Предварителната оценка на риска от наводнения, включващи актуализация на методологията и отчитането на въздействието на изменението на климата . Засегнати бяха начините за събиране на информация и отчитане на тяхното изпълнение. Обсъдиха се и конкретни предложения за планиране и координиране с компетентните институции за изпълнение на мерките от Програмата  от мерки  на Плана за управление на риска от наводнения.

Срещите от  информационната кампания по проблеми, свързани с наводненията са в изпълнение на мярка от Плана за управление на риска от наводнения .

Присъстващите се запознаха с възможности за кандидатстване за финансиране на мерки по Оперативна програма „Околна среда“, по Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“, процедура „Мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения“. 

Материалите от срещата могат да бъдат свалени от линковете по-долу:

 

Директорът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ инж. Радослав Георгиев откри първата  работна среща от обучителна кампания по наводненията с благодарност към всички присъстващи –  представители РИОСВ, РЗИ, регионални дирекции и служби на ПБЗН, БЧК и Регионалния отдел „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“.

Присъстваха експерти от областните администрации и общините, намиращи се на територията на областите Благоевград и Смолян. Акцент върху непредвидимия характер на наводненията и необходимостта от съвместни действия за преодоляване на рисковете, които те  предизвикват, сложи директорът.

 Експерти от отдел „Планове“ в БДЗБР представиха кратка ретроспекция към отделните етапи от Плана за управление на риска от наводнения в Западнобеломорския район. Вниманието на участниците в срещата беше насочено към заложените в Плана мерки, компетентните за изпълнението им институции и начините на отчитане на напредъка по изпълнението на мерките. Представена беше информация за различните процедури, по които може да се кандидатства за финансиране по Оперативна програма „Околна среда“.

Една от основните теми в кампанията бе старта на дейностите за втория цикъл на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН). Присъстващите научиха кои са последващите стъпки по актуализацията на Предварителната оценка на риска от наводнения, предстоящата актуализация на методологията, подходите и праговите стойности от първия цикъл, както и отчитането на въздействието на изменението на климата.

 Активно участваха представители на РД „ПНБЗН“ в Благоевград, които обърнаха внимание върху отделните етапи на планирането, координацията и осъществяване на оперативната реакция и защитата при наводнения. Маркирани бяха основните аспекти от планирането, координацията и реакцията по отношение на действията, свързани с наводненията на национално, областно и общинско ниво.  

Основни проблеми с координацията и взаимодействието на различните институции по отношение на действията, свързани с наводнението и се набелязаха някои мерки за справянето с тях, разгледаха участниците.

Инициативата  бе организирана в изпълнение на мярката от ПУРН на Западнобеломорски район за периода 2016-2021 – „Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията“ и се проведе със съдействието Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Благоевград. 

Материалите от срещата могат да бъдат свалени от линковете по-долу: