Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

На 30 май 2016 г. от 11.00 ч. , в град Гоце Делчев,  в зала „Общински съветници” , в сградата на Общински съвет – Гоце Делчев, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” проведе третата (последна) обществена консултация по проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция”, BG-GR GWB. Пред заинтересованите страни от поречие на река Места бяха представени две презентации.

 

Координаторът на проекта за БД „ЗБР” инж. Ванина Мицева представи дейностите по характеризиране, оценка на антропогенния натиск, оценка на състоянието, програми за мониторинг и програми от мерки за граничните с Р Гърция подземни водни тела, които са осъществени от БД „ЗБР” в хода на разработването на Проекта на ПУРБ (2016 – 2021 г.).  Ръководителят на проекта проф. Алексей Бендерев от Геологически институт на БАН запозна присъстващите с основните цели, дейности и очаквани резултати по проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция”, BG-GR GWB, осъществен със средства осигурени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. 

На срещата присъстваха кметът на община Гоце Делчев – г-н  Владимир Москов,  и други представители на община Гоце Делчев, представители на община Белица и община Банско. 

 

След направените презентации, протече дискусия и обсъжнане по теми, свързани с ресурсите на подземните водни тела в региона, възможния трансграничен пренос на пресни води от тях към Р Гърция, опазване на доброто им състояние и възможностите за ефективно ползване за питейно-битово водоснабдяване на населението.

Презентация на инж. Ванина Мицева, координатор на проект  за БД „ЗБР” на тема: „Дейности, свързани с потенциално трансграничните подземни водни тела в западнобеломорски район, при разработване на ПУРБ на ЗБР (2016 -2021)”. 

 

Презентация на професор Алексей Бендерев, Геологически институт на БАН, ръководител на проекта на тема :  „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция”. 

БД „ЗБР” информира, че във връзка с постъпил сигнал на „зелен телефон” на БД „ЗБР” в 17:15ч. на 06 октомври 2016г., както и сигнал от Сдружение „Балканка” от 17:45ч. на същата дата, отнасящи се за замърсяване на р.Струма след яз. „Пчелина”, причинено от изпускане на води, носещи тиня от цитирания язовир е извършена незабавна проверка от страна на БД „Западнобеломорски район”. 

В хода на проверката е установено, че ВЕЦ „Пчелина” работи и това е причината за състоянието на река Струма след язовира. По време на проверката ВЕЦ „Пчелина” незабавно е преустановил работата.

Днес, 07.10.2016г. в 09:00ч. от „Напоителни системи” ЕАД, клон „Струма – Места” е потвърдено, че ВЕЦ „Пчелина” не е работил след проверката, извършена от страна на БД „ЗБР”. 

Обемът в язовира, измерен към 08:00ч. днес от „Напоителни системи” ЕАД, клон „Струма – Места”  е 53,400 млн.м3, кота 619,57м.

 

БД „ЗБР” се ангажира да иска през целия ден информация от „Напоителни системи” ЕАД, клон „Струма – Места”, с цел недопускане нарушаване параметрите на режимен график на МОСВ за месец октомври, съгласно който ВЕЦ „Пчелина” може да работи при обем над 53, 500 млн.м3.