Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

При съвместна проверка на БДЗБР и РИОСВ – Перник на участък от р. Разметаница, след с. Големо село, по посока на течението ѝ, до площадката на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД  е установено нерегламентирано заустване на шламови води от производствената дейност на електроцентралата вследствие на  възникнала аварийна ситуация. 

 Дружеството не е уведомило компетентните органи, съгласно условие в комплексно разрешително № 45-  Н3/2015 г., издадено на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД от изпълнителния директор на ИАОС, за което РИОСВ – Перник ще предприеме административно наказателни мерки. 

Проверката е извършена във връзка с подаден сигнал  на „зеления“ телефон на РИОСВ – Перник. Констатираното заустване е различно от заустваните води, съгласно цитираното разрешително на ТЕЦ „Бобов дол“  и е нерегламентирано.   

За установеното нарушение, а именно ползване на повърхностен воден обект с цел заустване на отпадъчни води без наличие на разрешително издадено по реда на Закона за водите, БДЗБР ще предприеме законовите действия за ангажиране на административно-наказателна отговорност от ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД , съгласно разпоредбите на цитирания закон.

 Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) започна изпълнението на Програмата от мерки в Плана за управление на речния басейн (ПУРБ) 2016-2021. В  изпълнение на договора за монтиторинг в 8 пунка от избрани силно модифицирани водни тела (СМВТ) на територията на БДЗБР е извършено пробовземане на биологичните елементи за качество – макрофити и риби, чувствителни към хидроморфологичен натиск. Два от мониторинговите пункта са по поречието на р. Струма, а останалите – по поречието на Места. 

Целта на пробовземането е предварителна оценка на екологичния потенциал във връзка с бъдещо определяне на ДЕП (добър екологичен потенциал) за силно модифицирани водни тела, в изпълнение на мярка от Програмата от мерки на ПУРБ 2016-2021 на БДЗБР „Провеждане на  проучвателен мониторинг във връзка с оценката на екологичния потенциал и дефиниране на ДЕП за СМВТ и ИВТ на територията на РБУ“.

Извършването на хидробиологичния мониторинг ще набави необходимите данни за по-достоверна оценка на екологичното състояние на СМВТ на територията на БДЗБР.

Предстои изпълнението на подобни действия за всички СМВТ  на територията на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.