Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

При висок обществен интерес протече общественото обсъждане на Доклада по екологична оценка (ДЕО), Доклада по оценка на съвместимостта (ДОСВ) и проекта на План за управление на речните басейни (ПУРБ) на Западнобеломорски район за периода 2016-2021 година. 

 В него взеха участие представители на общини, РИОСВ-Благоевград, РИОСВ-Перник, Регионална дирекция по горите – Благоевград, неправителствени организации и инвеститори.

Обсъждането беше открито от Нели Гоцева, началник отдел „Планове”, която направи кратко представяне на проекта на ПУРБ, както и на постъпилите хода на обществените консултации становища и предстоящите действия до финализирането на документа и докладването му пред Европейската комисия.

  Докладите по Екологична оценка и оценка на съвместимост с целите и предмета на защитените зони и защитените територии на Плана за управление на речните басейни в Западнобеломорски район бяха представени от г-жа Евгения Андреевска и Катя Анчева, независими експерти от „Екологистик А” ЕООД.  

В продължение на близо 5 часа бяха дискутирани сериозни въпроси, касаещи предвидените смекчаващи мерки в ДЕО на ПУРБ, финансирането на предвидените в ПУРБ мерки, както и предвидените изключения за постигане на екологичните цели.

 По време на обсъждането постъпи писмено становище от Сдружение „Балканка“, в което подробно са изразени техните забележки по ДЕО на ПУРБ.  

 След допълване на докладите по ЕО/ОС предстои внасянето им в МОСВ за становище, след което същите ще бъдат разгледани на ВЕЕС.  

На заседанието присъстваха представители на НИМХ-БАН, ИАРА, ГДПБЗН, Напоителни системи, РЗИ-Благоевград, ВиК и общински администрации.

 Пред членовете на Басейновия съвет бяха представени финалните два стратегически документа – План за управление на речните басейни за втори планов период (2016-2021г.) и първи План за управление на риска от наводнения (2016- 2021г.), след приемането им на Висш експертен екологичен съвет към МОСВ. Бяха обсъдени Програмите от мерки и промените, отразени в тях, след приключване на обществените консултации. Работата на експертите от БД „ЗБР“ беше оценена на високо ниво.