Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

За поредна година екипът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ се включи активно в кампанията „Да изчистим България заедно!“, в която Министерство на околната среда и водите е основен партньор. Денят 16 септември 2017г. е обявен за почистване на местата, където живеем, работим и си почиваме. 

  Тази година служителите на Дирекцията се погрижиха за подобряване на средата на една от любимите дестинации на жителите на град Благоевград, предназначена за  почивка  сред  красивата природа, а именно Екопътека „Кръста“, водеща началото си от парк „Ловен дом“. С цел възпитаване на отговорно отношение към околната среда и нейното опазване, в кампанията взеха участие и децата на някои от работещите в БД „ЗБР“.  В резултат от проведената инициатива беше извършено почистване на отпадъците както от екопътеката, така и от района около самия кръст. 

От началото на кампанията досега над 1 350 500 доброволци, въоръжени с ръкавици и чували, са чистили България. В рамките на кампанията „Да изчистим България заедно" от 2012 година насам са събрани 82 000 тона отпадъци и са премахнати над 7 300 сметища от лицето на България.

 Тази инициатива е пример, че с желание и воля можем да направим местата, където си почиваме, забавляваме се, работим или живеем, едно още по - чисто и приятно място. Важно е да разберем, че трябва непрекъснато да се грижим за околната среда и да я опазваме, за да можем в дългосрочен план да се наслаждаваме на нейната красота.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” информира титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите за влязлото в сила от 23.12.2016 г. изменение и допълнение на Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води, че съгласно разпоредбите на чл. 80, ал. 2, т. 1 от цитираната наредба, титулярите на разрешителни за водовземане от подземни води провеждат собствен мониторинг на черпените подземни води по следните показатели:
а)  рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати и други йони.
б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води.
Водоползвателите I-ва категория, а именно такива, чийто разрешен средноденонощен дебит е над 1 л/сек, съгласно чл. 80, ал. 2, т. 3 от цитираната по-горе наредба, изследват химичния състав на черпените подземни води през 2017 г. и на всеки 6 години след това по следните показатели: арсен, кадмий, олово, живак, амониеви йони, хлориди, сулфати, нитрити, фосфати, тетрахлоретилен, трихлоретилен, електропроводимост, и други йони, осигуряващи йонен баланс на анализа.
Изпитването на водните проби се извършва от акредитирани лаборатории, като резултатите от изпитването се изпращат на Директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” в срок до 15 дни от датата на изпитването.
Водните проби се вземат от определеното в проекта за оборудване на съоръженията място през периода 1 август - 30 септември.