Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Уважаеми водоползватели,

 

в качеството Ви на титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, Ви информирам за нормативните изисквания и срокове при установяване на повреда на измервателно устройство.
При установяване на повреда на монтираното измервателно устройство е необходимо:
1.1. Да впишете в дневника за отчет на водомерното устройство серийния номер на водомера, показанието и датата на повредата,  както и датата при която е демонтирано същото;
1.2. Да уведомите незабавно контролиращия орган – БД „ЗБР“, писмено за повредата, като предоставите информацията, описана в точка 1.1;
1.3. Срокът за отремонтиране и/или монтиране на ново водомерно устройство е 30 календарни дни, считано от датата на установяване на повредата;
1.4. Монтираното изправно водомерно устройство трябва да притежава ненарушена заводска пломба или пломба от преминала метрологична проверка;
1.5. В срока, описан в т.1.3 да уведомите писмено контролиращия орган за отстранената повреда и монтиране на отремонтираното водомерно устройство и/или ново такова, като посочите дата на монтиране,  показанията към момента на монтиране. При монтиране на ново водомерно устройство се посочва марката и серийния номер. 
При неизпълнение на дадените указания в посочения срок подлежите на санкция по реда на Закона за водите.     

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” уведомява титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, че въз основа на  Заповед РД-09-360/13.04.2017г. на Министъра на земеделието и храните се забранява извършването на дейности в речните легла, с цел обезпечаване нормалното размножаване на рибната фауна.

Забраната е със срок:

  • от 18 април 2017 г. до 2 юни 2017 г., включително в рибностопанските обекти, намиращи се до 500 м. надморска височина;
  • от  01 май 2017г. до 15 юни 2017г. в рибностопанските обекти, намиращи се от  500  до 1500 м. надморска височина.

С цел установяване спазване на забраната, служители на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” ще извършват засилени проверки. При констатиране на нарушения ще бъдат налагани санкции в съответствие с разпоредбите на  чл.200 от Закона за водите.

 

С пълният текст на Заповед РД-09-360/14.04.2017г. на МЗХ може да се запознаете тук.