Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Информация за състоянието на реките и язовирите в Западнобеломорски район за басейново управление:

към 9:30 часа на 13.03.2018 г. на оперативния телефон на БД”ЗБР” няма постъпили сигнали за:

- критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях;

- критични нива и възникнали аварийни ситуации по реките, както и за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения;

- засегнати населени места от вредното въздействие на водите. 

• Няма подадена информация от граждани и фирми, към 09:30 часа на 13.03.2018г., към териториалните звена на служба ПБЗН – Благоевград, Кюстендил, Перник и Смолян, Областните администрации и общините, за възникнали бедствени или аварийни ситуации вследствие негативното въздействие на водите.

Към 12.03.2018 г. речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения, като ще останат високи. От вечерните часове на 12.03.2018 г. и на 13.03.2018 г., вследствие на валежи, отново ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна, като по-значителни ще бъдат повишенията в горните и средни части от водосбора на р. Струма и в долната част на водосбора на р. Места. На 14.03.2018 г. речните нива в басейна ще се понижават, като вследствие оттичане ще има повишения на речните нива в средните и долни части на р. Струма и р. Места.

24-часовите дежурства в БД”ЗБР” продължават. Оперативното звено към БД”ЗБР” в готовност да реагира при нужда.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район" информира титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, че във връзка с новата Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, публикувана в Държавен вестник бр. 2 от 06.01.2017 г.  са изготвени нови образци на декларации по чл.195б  от Закона за водите,  одобрени със Заповед на министъра на околната среда и водите от 21.12.2017г., както и указания за попълването им. Цитираните документи са налична на сайта на БД „ЗБР" – www.wabd. Панел „Контролна дейност" , както и на сайта на Министерство на околната среда и водите. 

Срокът за подаване на декларациите е 31 януари на текущата година за предходната

Образците на декларациите може да изтеглите от тук