Навигация

Created jtemplate joomla templates

Календар

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

wmt Joomla Module

Обявления  


Публично обявление на заявление от Кмета на община Якоруда за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект.(публикувано на 22.06.2017г.)

Публично обявление на заявление от "Диа Консулт" ООД, гр. София, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения в землище с.Ново Ходжово, община Сандански. (публикувано на 21.06.2017г.)

Публично обявление на заявление от "Диа Консулт" ООД, гр. София, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения в землище с.Долно Спанчево, община Петрич. (публикувано на 21.06.2017г.)

Публично обявление на заявление от "100 Процента Био" ООД, гр.София, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения (публикувано на 15.06.2017г.)

Публично обявление на заявление от "100 Процента Био" ООД, гр. София, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения. (публикувано на 15.06.2017г.)

Публично обявление на заявление от "Онбашийски" ЕООД, гр. Симитли, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения. (публикувано на 14.06.2017г.)

Публично обявление на заявление  за откриване на порцедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект Кудинска бара, поречие Струма, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект "Бензиносатнция с газостанция, автомивка и крайпътен обсложващ обект", в землището на гр. Перник. (публикувано на 06.06.2017г.)

Публично обявление на заявление от Управителя на "Капатово" ООД гр. София, за изменение и пордължаване на срока на разрешително за водовземане от подземни води. (публикувано на 31.05.2017г.)

Публично обявление на заявление от Управителя на "Растер-юг" ООД гр.Благоевград, за измение на Разрешително за водовземане от подземни води №41530002/13.07.2007г., изменено с Решение № ПО-01-111/28.09.2011г. и продължено с Решение № ПО-01-65/09.05.2013г., издадени от Директора на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" (публикувано на 31.05.2017г.)

Публично обявление на заявление от "Първострой-Г" ЕООД, гр.Петрич, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения.(публикувано на 31.05.2017г.)

Публично обявление на заявление от Управителя на "АГРИ КО 2016" ЕООД, гр.Гоце Делчев, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект. (публикувано на 25.05.2017г.)

Публично обявление на заявление от "Милениум" ООД, с.Марикостиново, община Петрич, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения (публикувано на 22.05.2017г.)

Публично обявление на заявление от "Подем - Григоров" ЕООД, гр. София, за издаване на разрешително за водовзвмане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за други цели  в обект "Автомивка за собствени нужди с ръчно измиване на мащини". (публикувано на 19.05.2017г.)

Публично обявление на заявление от "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД, гр.София, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект.(публикувано на 16.05.2017г.)

Публично обявление на заявление от "Терна Трейд" ЕООД, гр.София, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения (публикувано на 12.05.2017г.)

Публично обявление на заявление от "Елпром-Трафо CH" АД, гр.Кюстендил, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения (публикувано на 11.05.2017г.)

Публично обявление на заявление от г-н Тодор Велчев - земеделски производител, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения.(публикувано на 11.05.2017г.)

Публично обявление на заявление от "Агритим" ЕООД, гр.Кюстендил, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения (публикувано на 11.05.2017г.)

Публично обявление на заявление от "Блик 99" ЕООД, гр.Благоевград, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения (публикувано на 09.05.2017г.)

Публично обявление на заявление с вх.№ РР-01-350/23.12.2016г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Дисилица, поречие Места, с цел заустване на отпадъчни води повърхностни води за екслоатазия на обект: "Канализационна система на град Добринище", общ.Банско, обл.Благоевград. (публикувано на 09.05.2017г.)

Публично обявление на заявление от Управителя на "Веолия Енерджи България", ЕАД гр. София, за изменение на разрешително за водовземане от подземни води. (публикувано на 05.05.2016г.)

Публично обявление на заявление от "М.Е.МАЛАМАТИНА" ЕООД, с.Катунци, община Сандански, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения. (публикувано на 02.05.2017г.)

Публично обявление на заявление от "БРЕЗА 2012" ООД - гр.Банско за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект.(публикувано на 20.04.2017г.)

Публично обявление на заявление от "Грийн Хаус Груп" ЕООД, с.Зелен дол, община Благоевград, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения. (публикувано на 19.04.2017г.)

Публично обявление на заявление от Управителя на "Билдинг Компани" ЕООД - с. Дъбница, община Гърмен с искане за откриване на процедура за изменение на параметрите в Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект. (публикувано на 12.04.2017г.)

Публично обявление на заявление от изпълнителния директор на "Ал Електрик" АД, гр. Радомир за изменение на параметрите на разрешително за водовземане от подземни води. (публикувано на 11.04.2017г.)

Публично обявление на заявление от "ОМВ БЪЛГАРИЯ" ООД, гр.София, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения предвидена за изграждане в имот  №041004, м."Градините", землище с.Чучулигово, община Петрич и имот  №015057, м."Голяма нива-Кавако", землище с.Чучулигово, община Петрич.(публикувано на 06.04.2017г.)

Публично обяаление на заявлеие за откриване на процедура за изменение на Разрешително №41110047/15.09.2011г. за водовземане от повърхностен воден обект река Бъндерица с цел техническо водоснабдяване на система за изкуствен сняг и питейно-битово водоснабдяване. (публикувано на 30.03.2017г.)

Публично обявлеине на заявление от г-н Людмил Стоянов - земеделски производител, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения с цел напояване на земеделски култури в имот с №005081, местността "Церо" в землището на с. Търсино, обл. Кюстендил. (публикувано на 24.03.2017г.) 

Публично обявлеине на заявление от г-н Людмил Стоянов - земеделски производител, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения с цел напояване на земеделски култури в имоти с №007057 и 006048, землище на с. Търсино, обл. Кюстендил. (публикувано на 24.03.2017г.) 

Публично обявление на заявление от "Еко Био Земеделие" ЕООД, гр. Бобов дол, за издаване на разрешително за водовземне от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения предивдена за изграждане в имот №051001, местността "Кошарите", с. Бабинска река, община Бобов дол. (публикувано на 23.03.2017г.)

Публично обявление на заявление от "Еко Био Земеделие" ЕООД, гр. Бобов дол, за издаване на разрешително за водовземне от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения предивдена за изграждане в имот №011008, местността "Валого", с. Бабинска река, община Бобов дол. (публикувано на 23.03.2017г.)

Публично обявление на заявление от "Еко Био Земеделие" ЕООД, гр. Бобов дол, за издаване на разрешително за водовземне от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения предивдена за изграждане в имот №051011, местността "Кошарите", с. Бабинска река, община Бобов дол. (публикувано на 23.03.2017г.) 

Публично обявление на заявление от Управителя на "Гръцки мрамор" ЕООД, с.Долна Градешница, община Кресна за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води №41530046/08.03.2011г. и изменение на ползваните водни количества. (публикувано на 20.03.2017г.)

Публично обявление на заявление от Управителя на "Еко Енергия Доспат" ЕООД, гр. Доспат, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения за технологични нужди в "Еко Енергия Парк". (публикувано на 17.03.2017г.) 

Публично обявление на заявление от управителя на "АЩАР" ООД гр. Разград, за издавне на разрешително за водовземане от подземни води,чрез нови водовземни съоръжения, с цел напояване на земеделски култури в местността "Миндол" в землището на с. Лозеница, община Сандански. (публикувано на 13.03.2017 г.)

Публично обявление на заявление от "Ефект 2005" ЕООД, гр.Кюстендил, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения. (публикувано на 13.03.2017г.)

Публично обявление по заявление от Кмета на община Сатовча за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект. (публикувано на 10.03.2017г.)

Публично обявлеине на заявление за изменение на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект №41140214/29.05.2015г., издадено от Директора на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район". (публикувано на 28.02.2017г.) 

Публично обявление по заявление от Кмета на община Рила за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел реконструкция на мост на р. Рилска, разположен на улица в гр. Рила, обл. Кюстендил. (публикувано на 22.02.2017г.)

 

 

 

Заповед на МОСВ  №930 от 25.10.2010г. 

Заповед за определяне на водите, които са замърсени или застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници и уязвимите зонни, в които водите се замърсяват с нитрати от земеделските източници. Приложени към заповедта списъци на водните тела, чиито води са определени за такива. Пълният текст на заповедта и списъците ще намерите тук.