Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Обявления  


Публично обявление на заявление от Управителя на "ВиК" ЕООД, гр. Благоевград за зидаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с цел обществено питейно водоснабдяване на с. Логодаж, община Благоевград от подруслов дренаж "Селската река". (публикувано на 23.02.2018г.)

Публично обявление на заявление от Управителя на "ВиК" ЕООД, гр. Благоевград за зидаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с цел обществено питейно водоснабдяване на с. Логодаж, община Благоевград от два броя подруслови дренажи "Клисурска река". (публикувано на 23.02.2018г.)

Публично обявление на заявление от Управителя на "ВиК" ЕООД, гр. Благоевград за зидаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с цел обществено питейно водоснабдяване на с. Логодаж, община Благоевград от дернаж "Д1". (публикувано на 23.02.2018г.)

Публично обявление на заявление от ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения. (публикувано на 22.02.2018г.)

Публично обявление по заявление от кмета на община Разлог за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел изграждане на корекция на река Бяла река - I-ви участък. (публикувано на 21.02.2018г.)

Публично обявление на заявление от кмета на община Якоруда за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - строителство на частична корекция на р. Черна Места ХI етап (публикувано на 19.02.2018г.)

Публично обявлеине на заявление с вх. № РР-01-159/12.09.2017 от Кмета на Община Сандански за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения за обществено питейно-битово водоснабдяване на с. Голешево, общ. Сандански. (публикувано на 12.02.2018г.)

Публично обявление на заявление с вх.№ РР-01-160/12.09.2017г. от кмета на община Сандански за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоражения (публикувано на 08.02.2018г.)

Публично обявление на заявление относно определяне на санитарно-охранителна заона около подземно водохващане "Мочура, с. Сугарево, община Сандански" (публикувано на 01.02.2018г.)

Публично обявление на заявление относно определяне на санитарно-охранителна заона около проектен тръбен кладенец (ТК1), с. Марчево, община Гърмен, обл. Благоевград за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на обект "Млекопреработващо предприятие" с. Марчево , общ. Гърмен, обл. Благоевград (публикувано на 31.01.2018г.)

Публично обявлеине на заявление с вх.№ РР-01-137/31.07.2017Г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Струма, с цел заустване на отпадъчни води повърхностни води за експлоатация на: "Канализационна система на село Струмяни", общ.Струмяни, обл. Благоевград.(публикувано на 29.01.2018г.

Публично обявлеине на заявление с вх.№ РР-01-139/31.07.2017Г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Струма, с цел заустване на отпадъчни води повърхностни води за експлоатация на: "Канализационна система на село Микрево", общ.Струмяни, обл. Благоевград. (публикувано на 29.01.2018г.)

Публично обявлеине на заявление с вх.№ РР-01-140/31.07.2017Г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Шашка, с цел заустване на отпадъчни води повърхностни води за експлоатация на: "Канализационна система на село Илинденци", общ.Струмяни, обл. Благоевград. (публикувано на 29.01.2018г.)

Публично обявление на заявление на Управителя на "ВиК" ООД гр. Перник за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води №41510248/27.10.2009г., издадено от директора на БД"ЗБР". (публикувано на 24.01.2018г.)

Публично обявление на заявление на Управителя на "ВиК" ООД, гр. Перник  за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води №41510511/25.06.2017г., издадено от Директора на БД"ЗБР". (публикувано на 24010218г. )

Публично обявление на заявление от управителя на "ВиК"ООД, гр. Перник за изменение на разрешително за водовземане от подземни води №41510283/27.10.2009г., продължено и изменено с решение № ПО-01-86/24.04.2015г. (публикувано на 22.01.2018г.)

Публично обявление на заявление от управителя на "ВиК"ООД, гр. Перник за изменение на разрешително за водовземане от подземни води №41510282/27.10.2009г., продължено и изменено с решение № ПО-01-85/24.04.2015г. (публикувано на 22.01.2018г.)

Публично обявление на заявление от управителя на "ВиК"ООД, гр. Перник за изменение на разрешително за водовземане от подземни води №41510276/27.10.2009г., продължено и изменено с решение № ПО-01-83/24.04.2015г. (публикувано на 22.01.2018г.)

Публично обявление на Заявление от г-н Конов Управител на "Бистрица" ООД, гр. Благоевград за изменение на разрешително за ползване на воден обект река Струма с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект "ТМСИ", землището на гр. Кочериново, общ Кочериново, обл. Кюстендил. (публикувано на 19.01.2018г.)

Публично обявление на заявление от управителя на "ВиК" ООД, гр. Перник за изменение на разрешително за водовземане от подземни води издадено от Директора на БД"ЗБР".(публикувано на 19.01.2018г.)

Публично обявление на решение за служебно изменение на разрешително за водовземане, издадено на "Хидро енерго - ТАС" ЕООД от Директора на Басейнова дирекция "Западнобеломоркси район" (публикувано на 17.01.2018г.)

Публично обявление на заявление от управителя на "БИСТРИЦА" оод, гр. Благоевград за изменение и продължаване на срока на действие на разрешително за ползване на воден обект - река Струма с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обекти: "ТМСИ 1" и "ТМСИ 2", м. Струмски чифлик, землището на с. Покровник, община Благоевград. (публикувано на 16.01.2018г.)

Определяне на санитарно-охранителна зона около каптиран естествен извор "Двете реки", с. Храсна, община Сандански, област Благоевград. (публикувано на 16.01.2018г.)

Публично обявление на заявление за определяне на санитарно-охранителна зона около находище на минерални води "Якоруда", в землището на гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград - публична общинска собственост (публикувано на 04.01.2018.)

Публично обявление на заявление от Кмета на община Струмяни за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект за изграждане на нови системи и съоръжени за защита от вредното въздействие  на водите - повишаване на хидравличната проводимост на р. Цапаревска в урбанизираната територия на с. Микрево, община Струмяни, Област Благоевград. (публикувано на 28.12.2017г.)

Публично обявление на заявление относно определяне на санитарно-охранителна зона около КЕИ "Али ботуш", с Голешево, община Сандански (публикувано на 28.12.2017г.)

Публично обявление на заявление от Управителя на "ВиК ЕООД" - Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води №41510300/26.04.2010г., пордължено с решение №ПО-01-109/08.06.2015г., издадени от директора на БД"ЗБР". (публикувано на 21.12.2017г.)

Публично обявление на заявление за изменение на разрешително за водовземане № 41130037/18.07.2011г., издадено от Директора на БД "ЗБР". (публикувано на 18.12.2017г.)

Публично обявлеине на заявление от "БОДРОСТ" ЕООД, гр. Благоевград, община Благоевград, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения. (публикувано на 18.12.2017г.)

Публично обявление на писмо до Кмета на община Самоков относно определяне на санитарно-охранителна зона около тръбен кладенец (ТК - Чамкория ЧалестА109), с. марица, община Самоков за самостоятено питейно-битово водоснабдяване на обект "Жилищни сгради за временно настаняване" в ПИ 47264.75.67 (публикувано на 15.12.2017г.)

Публично оявление на заявление за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води №41510055/27.03.2017г., издадено от директора на БД "ЗБР". (публикувано на 15.12.2017г.) 

Публично обявление на заявление за изменение на разрешително № 41110007/05.04.2007г., издадено от Директора на БД "ЗБР". (публикувано на 12.12.2017г.)

Публично обявление на заявление от Управителя на "АГРОМАХ" ЕООД с. Бело поле, област Благоевград за изграждане на временен брод през р. Струма за преминаване на строителна механизация в местността "Османковица", землище на с. Церово и местността "Лъката", землището на с. Мощанец, община Благоевград, при изграждане на АМ "Струма" ЛОТ3.1. (публикувано на 12.12.2017г.)

Публично обявление на заявление от Управителя на "РИЛА ФИШ" ЕООД - гр. Белица, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект (публикувано на 11.12.2017г.)

Публично обявлеине на заявление от "Натура" ООД, с. Гайтаниново, община Хаджидимово за издаване на разрешително  за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения  (публикувано на 07.12.2017г.)

Публично обяаление на заявлеие за изменение на разрешително за водовземане от подземни води № 41530105/27.07.2016г., издадено от Директора на БД "ЗБР". (публикувано на 07.12.2017г.)

Публично обявление на заявление за определяне на санитарно-охранителна зона около водоизточник "Вретенаговец 1", с. Ключ, община Петрич. (публикувано на 30.11.2017г.)

Публично обявлеине на заявление от "Танин-09" ЕООД, гр. Самоков, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоражения. (публикувано на 29.11.2017г.)

Публично обявление на заявление от "ЮЛЕН" АД, гр. Банско за реконструкция на съществуващ мост на кота 1143,55м на река Бъндерица, НП "Пирин", местност "Овиначе" ски-зона с център гр. Банско.(публикувано на 29.11.2017г.)

Публично обявление на заявление от Кмета на община Гоце Делчев относно ремонт и уширение на мостово съоръжение над река Неврокопска/Градска в гр. Гоце Делчев.(публикувано на 23.11.2017г.)

Публично обявление на заявление относно определяне на санитарно-охранителна зона около водохващане "Руски път", с. Грамаждано, община Кюстендил. (публикувано на 21.11.2017г.)

Публично обявление на заявление за изменение на разрешително за водовземане от подземни води № 41590078/06.07.2010г., изменено с Решение № ПО-01-18/28.01.2013г. и продължено с Решение № ПО-01-120/25.07.2014г. (публикувано на 13.11.2017г.)

Публично обявление на заявление от Кмета на община Разлог относно изграждане на корекция на река Бяла река, в границите на гр.Разлог (публикувано на 09.11.2017г.)

Публично обявление на заявление от Управителя на "ДИ ВИ БИ" ЕООД - гр. София относно изменение на параметрите в Разрешително за водовземане №41130035/11.03.2011 г. продължено с Решение № ПО-01-116/ 08.12.2016г., издадени от Директора на БД "ЗБР" (публикувано на 09.11.2017г.)

Публично обявление на заявление с вх. № РР-01-179/16.10.2017Г. от Управителя на "Фабрика Хамефа" ЕООД, гр. Разлог за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Изток с цел заустване на отпадъчни повърхностни води за експлоатация на обект:"Мебелна фабрика", гр. Разлог, обл. Благоевград. (публикувано на 7.11.2017г.)

Публично обявление на заявление от Агенция "Пътна инфраструктура" - София за откриване процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект. (публикувано на 30.10.2017г.)

Публично обявление на заявление от кмета на община Кюстендил за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект. (публикувано на 23.10.2017г.)

Публично обявление по заявлеие от "ДИО ПЕРНИК" ЕООД - гр. София, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект - р. Струма, чрез изградени водовземни съоръжения. (публикувано на 16.10.2017г.)

Публично обявлеине на заявление от г-жа Десислава Колева-Чонгова - земеделски производител, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения. (публикувано на 16.10.2017г.)

Публично обявление на заявление от "ДЕКОВИС" ООД, с. Зелен дол, община Благоевград, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения. (публикувано на 21.09.2017г.)

Публично обявление на заявление от "СИЙУАЙНС" АД, гр. София, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за напояване на земеделски култури в обект "Лозов масив", предвиден за изграждане в имоти с №104002, местност "Бегова поляна" и №108006, м. "Прекарите" землище с. Хърсово, община Сандански. (публикувано на 14.09.2017г.)

Публично обявление на заявление от "СИЙУАЙНС" АД, гр. София, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за напояване на земеделски култури в обект "Лозов масив", предвиден за изграждане в имоти в землище с. Хърсово, община Сандански. (публикувано на 14.09.2017г.)

Публично обявление на заявление относно определяне на санитарно-охранителна зона около водоизточник "Бождово", с.Бождово, община Сандански, област Благоевград за питейно-битово водоснабдяване на с. Бождово, с. Малък Цалим, с. Дебрене, с. Белехчево, с. Джигурово, с. Ласкарево, с. Склаве и с. Лешница, община Сандански, област Благоевград (публикувано на 05.09.2017г.)

Публично обявление на заявление от Агенция "Пътна инфраструктура" - София за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за изграждане на мост при км 0+090 от пътна връзка на АМ "Струма", ЛОТ 3.1 с път I-1. (публикувано на 25.08.2017г.)

Публично обявление на заявление от "ЕНЕРГО -ПРО БЪЛГАРИЯ" ЕАД - гр. София за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, реконструкция на съществуващо водохващане №5 река Тимчова. (публикувано на 21.08.2017г.)

Публично обявление на заявление от "ЕНЕРГО -ПРО БЪЛГАРИЯ" ЕАД - гр. София за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, реконструкция на съществуващо водохващане №6 на река Беговица за изграждане на рибопроходно съоръжение. (публикувано на 21.08.2017г.)

Публично обявление на заявление от "ЕНЕРГО -ПРО БЪЛГАРИЯ" ЕАД - гр. София за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, реконструкция на съществуващо водохващане №7 на река Крива. (публикувано на 21.08.2017г.)

Публично обявление на заявление от "ЕНЕРГО -ПРО БЪЛГАРИЯ" ЕАД - гр. София за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, реконструкция на съществуващо водохващане №1 на р.Сърчалийца. (публикувано на 21.08.2017г.)

Публично обявление на заявление от "ЕНЕРГО -ПРО БЪЛГАРИЯ" ЕАД - гр. София за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, реконструкция на съществуващо водохващане №2 на р. Малка Сърчалийца. (публикувано на 21.08.2017г.)

Публично обявление на заявление от Агенция "Пътна инфраструктура" - София за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, ремонт на съществуващ мост при км 6+031 на път III-109 "Път I-1-Мелник".(публикувано на 16.08.2017г.)

Публично обявление на заявление от Агенция "Пътна инфраструктура" - София за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, изграждане на нов мост в мястото на съществуващ такъв при км 11+397 на път III-109 "Път I-1-Мелник".(публикувано на 16.08.2017г.)

Публично обявление на заявление от Агенция "Пътна инфраструктура" - София за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, ремонт и уширение на съществуващ мост при км 12+786 на път III-109 "Път I-1-Мелник".(публикувано на 16.08.2017г.)

Публично обявление на заявление от Кмета на община Доспат за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект ,реконструкция на водосток на река Доспат за укрепване на улица за промишлена зона в гр.Доспат. (публикувано на 16.08.2017г.)

Публично обявление на заявление от "Булмашинъри Ентерпрайсис" ООД, гр.Радомир, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения. (публикувано на 11.08.2017г.)

Публично обявление на заявление от "СИМЕОНОВ ВЕТ" ЕООД, гр. Перник, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения.(публикувано на 10.08.2017г.)

Публично обявление на заявление от Директора на "ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ", гр. Смолян за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41510506/29.05.2014г., изменено с Решение № ПО-01-93/29.08.2016г., издадени от Директора на БД "ЗБР" (публикувано на 08.08.2017г.)

Публично обявление на заявление от Управителя на "АГРОМЕЛИОРАЦИИ-СТРУМЕСТА" ЕООД, гр.Благоевград за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води.(публикувано на 04.08.2017г.)

Публично обявление на заявление от Управителя на "Биляна Нитуеър" ЕООД, гр.Петрич за продължаване на срока на действие на Разрешително за водовземане от подземни води и изменение на ползваните водни количества. (публикувано на 03.08.2017г.)

Публично обявление на заявление от "Гълъбови транс" ЕООД, гр.Благоевград, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения. (публикувано на 03.08.2017г.)

Публично обявлеине на заявление за определяне на санитарно-охранителна зона около находище на минерални води "Кромидово", в землището на с. Кромидово, Община Сандански, област Благоевград - публична общинска собственост. (публикувано на 02.08.2017г.)

Публично обявление на заявление от "ХЕИ-КОНСУЛТ" ЕООД - гр.Кюстендил за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект.(публикувано на 01.08.2017г.)

Публично обявление на заявление от "Мурсалево проджект" ЕООД, с. Мурсалево, община Кочериново, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоражения. (публикувано на 28.07.2017г.)

Публично обявление на заявление за  изменение на Разрешително за водовземане от подземни води №41530063/07.05.2012г, издадено от Директора на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" . (публикувано на 28.07.2017г.)

Публично обявление на заявление за определяне на санитарно-охранителна зона около каптаж "Извора", гр. Сапарева баня, община Сапарева баня. (публикувано на 24.07.2017г.)

Публично обявление на заявление за определяне на санитарно-охранителна зона около водоизточници "Мечкарката 1" и " Мечкарката 2", с. Вихрен, Община Сандански. (публикувано на 20.07.2017г.)

Публично обявление на заявление за определяне на санитарно-охранителна зона около водоизточници "Голем Цалим 1" и "Голем Цалим 2", с. Голем  Цалим, Община Сандански. (публикувано на 20.07.2017г.)

Публично обявление на заявление от Кмета на община Якоруда за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект.(публикувано на 22.06.2017г.)

Публично обявление на заявление от "Диа Консулт" ООД, гр. София, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения в землище с.Ново Ходжово, община Сандански. (публикувано на 21.06.2017г.)

Публично обявление на заявление от "Диа Консулт" ООД, гр. София, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения в землище с.Долно Спанчево, община Петрич. (публикувано на 21.06.2017г.)

Публично обявление на заявление от "100 Процента Био" ООД, гр.София, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения (публикувано на 15.06.2017г.)

Публично обявление на заявление от "100 Процента Био" ООД, гр. София, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения. (публикувано на 15.06.2017г.)

Публично обявление на заявление от "Онбашийски" ЕООД, гр. Симитли, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения. (публикувано на 14.06.2017г.)

Публично обявление на заявление  за откриване на порцедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект Кудинска бара, поречие Струма, с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект "Бензиносатнция с газостанция, автомивка и крайпътен обсложващ обект", в землището на гр. Перник. (публикувано на 06.06.2017г.)

Публично обявление на заявление от Управителя на "Капатово" ООД гр. София, за изменение и пордължаване на срока на разрешително за водовземане от подземни води. (публикувано на 31.05.2017г.)

Публично обявление на заявление от Управителя на "Растер-юг" ООД гр.Благоевград, за измение на Разрешително за водовземане от подземни води №41530002/13.07.2007г., изменено с Решение № ПО-01-111/28.09.2011г. и продължено с Решение № ПО-01-65/09.05.2013г., издадени от Директора на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район" (публикувано на 31.05.2017г.)

Публично обявление на заявление от "Първострой-Г" ЕООД, гр.Петрич, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения.(публикувано на 31.05.2017г.)

Публично обявление на заявление от Управителя на "АГРИ КО 2016" ЕООД, гр.Гоце Делчев, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект. (публикувано на 25.05.2017г.)

Публично обявление на заявление от "Милениум" ООД, с.Марикостиново, община Петрич, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения (публикувано на 22.05.2017г.)

Публично обявление на заявление от "Подем - Григоров" ЕООД, гр. София, за издаване на разрешително за водовзвмане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения за други цели  в обект "Автомивка за собствени нужди с ръчно измиване на мащини". (публикувано на 19.05.2017г.)

Публично обявление на заявление от "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД, гр.София, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект.(публикувано на 16.05.2017г.)

Публично обявление на заявление от "Терна Трейд" ЕООД, гр.София, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения (публикувано на 12.05.2017г.)

Публично обявление на заявление от "Елпром-Трафо CH" АД, гр.Кюстендил, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения (публикувано на 11.05.2017г.)

Публично обявление на заявление от г-н Тодор Велчев - земеделски производител, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения.(публикувано на 11.05.2017г.)

Публично обявление на заявление от "Агритим" ЕООД, гр.Кюстендил, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения (публикувано на 11.05.2017г.)

Публично обявление на заявление от "Блик 99" ЕООД, гр.Благоевград, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения (публикувано на 09.05.2017г.)

Публично обявление на заявление с вх.№ РР-01-350/23.12.2016г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Дисилица, поречие Места, с цел заустване на отпадъчни води повърхностни води за екслоатазия на обект: "Канализационна система на град Добринище", общ.Банско, обл.Благоевград. (публикувано на 09.05.2017г.)

Публично обявление на заявление от Управителя на "Веолия Енерджи България", ЕАД гр. София, за изменение на разрешително за водовземане от подземни води. (публикувано на 05.05.2016г.)

Публично обявление на заявление от "М.Е.МАЛАМАТИНА" ЕООД, с.Катунци, община Сандански, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения. (публикувано на 02.05.2017г.)

Публично обявление на заявление от "БРЕЗА 2012" ООД - гр.Банско за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект.(публикувано на 20.04.2017г.)

Публично обявление на заявление от "Грийн Хаус Груп" ЕООД, с.Зелен дол, община Благоевград, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения. (публикувано на 19.04.2017г.)

Публично обявление на заявление от Управителя на "Билдинг Компани" ЕООД - с. Дъбница, община Гърмен с искане за откриване на процедура за изменение на параметрите в Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект. (публикувано на 12.04.2017г.)

Публично обявление на заявление от изпълнителния директор на "Ал Електрик" АД, гр. Радомир за изменение на параметрите на разрешително за водовземане от подземни води. (публикувано на 11.04.2017г.)

Публично обявление на заявление от "ОМВ БЪЛГАРИЯ" ООД, гр.София, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения предвидена за изграждане в имот  №041004, м."Градините", землище с.Чучулигово, община Петрич и имот  №015057, м."Голяма нива-Кавако", землище с.Чучулигово, община Петрич.(публикувано на 06.04.2017г.)

Публично обяаление на заявлеие за откриване на процедура за изменение на Разрешително №41110047/15.09.2011г. за водовземане от повърхностен воден обект река Бъндерица с цел техническо водоснабдяване на система за изкуствен сняг и питейно-битово водоснабдяване. (публикувано на 30.03.2017г.)

Публично обявлеине на заявление от г-н Людмил Стоянов - земеделски производител, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения с цел напояване на земеделски култури в имот с №005081, местността "Церо" в землището на с. Търсино, обл. Кюстендил. (публикувано на 24.03.2017г.) 

Публично обявлеине на заявление от г-н Людмил Стоянов - земеделски производител, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения с цел напояване на земеделски култури в имоти с №007057 и 006048, землище на с. Търсино, обл. Кюстендил. (публикувано на 24.03.2017г.) 

Публично обявление на заявление от "Еко Био Земеделие" ЕООД, гр. Бобов дол, за издаване на разрешително за водовземне от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения предивдена за изграждане в имот №051001, местността "Кошарите", с. Бабинска река, община Бобов дол. (публикувано на 23.03.2017г.)

Публично обявление на заявление от "Еко Био Земеделие" ЕООД, гр. Бобов дол, за издаване на разрешително за водовземне от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения предивдена за изграждане в имот №011008, местността "Валого", с. Бабинска река, община Бобов дол. (публикувано на 23.03.2017г.)

Публично обявление на заявление от "Еко Био Земеделие" ЕООД, гр. Бобов дол, за издаване на разрешително за водовземне от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения предивдена за изграждане в имот №051011, местността "Кошарите", с. Бабинска река, община Бобов дол. (публикувано на 23.03.2017г.) 

Публично обявление на заявление от Управителя на "Гръцки мрамор" ЕООД, с.Долна Градешница, община Кресна за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води №41530046/08.03.2011г. и изменение на ползваните водни количества. (публикувано на 20.03.2017г.)

Публично обявление на заявление от Управителя на "Еко Енергия Доспат" ЕООД, гр. Доспат, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения за технологични нужди в "Еко Енергия Парк". (публикувано на 17.03.2017г.) 

Публично обявление на заявление от управителя на "АЩАР" ООД гр. Разград, за издавне на разрешително за водовземане от подземни води,чрез нови водовземни съоръжения, с цел напояване на земеделски култури в местността "Миндол" в землището на с. Лозеница, община Сандански. (публикувано на 13.03.2017 г.)

Публично обявление на заявление от "Ефект 2005" ЕООД, гр.Кюстендил, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения. (публикувано на 13.03.2017г.)

Публично обявление по заявление от Кмета на община Сатовча за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект. (публикувано на 10.03.2017г.)

Публично обявлеине на заявление за изменение на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект №41140214/29.05.2015г., издадено от Директора на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район". (публикувано на 28.02.2017г.) 

Публично обявление по заявление от Кмета на община Рила за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел реконструкция на мост на р. Рилска, разположен на улица в гр. Рила, обл. Кюстендил. (публикувано на 22.02.2017г.)

 

 

 

Заповед на МОСВ  №930 от 25.10.2010г. 

Заповед за определяне на водите, които са замърсени или застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници и уязвимите зонни, в които водите се замърсяват с нитрати от земеделските източници. Приложени към заповедта списъци на водните тела, чиито води са определени за такива. Пълният текст на заповедта и списъците ще намерите тук.