Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Обявления  


Публично обявление на заявление с вх. № РР-01-38/12.02.2018 г. от „Адиум ” ЕООД, гр. София за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения (публикувано на 10.08.2018г.)

Публично обявлеине на заявление за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41590148/23.09.2014 г., издадено от Директора на БД ЗБР. (публикувано на 10.08.2018г.)

Публично обявление на заявление с за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект р. Струма за заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експлоатация на обект "Автосервиз и административна сграда", УПИ III, кв.16, с. Кралев дол, община Перник, област Перник. (публикувано на 31.07.2018г.)

Публично обявление на заявление от управителя на "ВиК" ЕООД - Благоевград с искане за откриване на процедура за изменение на разрешително за водовземане за водовземане от повърхностен воден обект - река Стружка, чрез водохващане "Стружка" с цел питейно-битово водоснабдяване на гр. Силитли и с. Градево, община Симитли. (публикувано на 26.07.2018г.)

Публично обявление на заявление от Кмета на община Гърмен за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект река Канина с цел заустване на отпадъчни води в повърхностни води за експолатация на обект "Канализационна система с. Огняново", общ. Гърмен, обл. Благоевград. (публикувано на 27.07.2018г.)

Публично обявление на заявление от управителя на "ВиК" ЕООД - Благоевград с искане за откриване на процедура за изменение на разрешително за водовземане за водовземане от повърхностен воден обект - река Бяла, чрезводохващане "Бялата река" с цел питейно-битово водоснабдяване на гр. Силитли и с. Градево, община Симитли. (публикувано на 26.07.2018г.)

Публично обявлеине от Управителя на "СТАНГЕР С" ЕООД, гр. добринище, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане и ползване от повърхностен воден обект река Добринишка, с цел изграждане на водовземно съоръжение. (публикувано на 26.07.2018г.)

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг“ ЕООД, гр. Велинград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения. (публикувано на 19.07.2018г.)

Публично обявяване на заявление от Управителя на „Заечки” ЕООД, гр. Петрич за изменение на Разрешително за водовземане от подземни води № 41530110/07.11.2016 г., издадени от Директора на БД ЗБР. (публикувано на 18.07.2018г.)

Публично обявление на заявление с вх. № РР-01-138/01.06.2018 г. за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения (публикувано на 16.07.2018г.)

Публично обявление на заявление за изменение на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект, №41140201/07.06.2013г., издадено от Директора на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район". (публикувано на 05.07.2018г.)

Публично обявлеине на заявление от Управителя на "ВиК" ЕООД, гр. Благоевград за изменение на разрешително за водовземане от подземни води, №41510082/30.03.2007г., продължено с Решение №ПО-01-49/13.03.2017г., издадени от Директора на БД"ЗБР" (публикувано на 28.06.2018г.)

Публично обявлеине на заявление от Управителя на "ВиК" ЕООД, гр. Благоевград за изменение на разрешително за водовземане от подземни води, №41510536/29.11.2016г., изменено с Решение №ПО-01-54/13.03.2017г., издадени от Директора на БД"ЗБР" (публикувано на 28.06.2018г.)

Публично обявлеине на заявление от Управителя на "ВиК" ЕООД, гр. Благоевград за изменение на разрешително за водовземане от подземни води, №41510068/28.03.2007г., продължено с Решение №ПО-01-53/13.03.2017г., издадени от Директора на БД"ЗБР" (публикувано на 28.06.2018г.)

Публично обявлеине на заявление от Управителя на "ВиК" ЕООД, гр. Благоевград за изменение на разрешително за водовземане от подземни води, №41510088/11.05.2007г., продължено с Решение №ПО-01-61/21.03.2017г., издадени от Директора на БД"ЗБР" (публикувано на 26.06.2018г.)

Публично обявление на обявление по заявление от "ГОЛМАН" ЕООД - гр. Перник, за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект язовир "Темелково" с цел аквакултури и свързаните с тях дейности. (публикувано на 21.06.2018г.)

Публично обявление на заявление от  "Ник-Палас" ЕООД гр Сандански, за издаване на разрешително за водовземане от минерални води. (публикувано на 18.06.2018г.)

Публично обявлеине на заявление от Управителя на "Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг" ЕООД, гр. Велинград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с цел питейно-битово водоснабдяване на гр. Сърница. (публикувано на 18.06.2018г.)

Публично обявлеине на заявление от Управителя на  "ГАЛВАНИ" ЕООД  гр.Гоце Делчев, за откриване на процедура за издаване на разрешително  за водовземане от повърхностен  воден обект (публикувано на 14.06.2018г.)

Публично обявление на заявление за изменение на Разрешително за водовземане №400260/01.04.2005г, издадено от директора на БД"ЗБР" (публикувано на 11.06.2018г.)

Публично обявление на заявление за определяне на санитарно-охранителна зона около каптирано водохващане "Извора", с. Кралев дол, община Перник, област Перник за питейно-битови нужди на с. Кралев дол (публикувано на 05.06.2018г.)

Публично обявление на заявление за определяне на санитарно-охранителна зона около каптирано водохващане "Свети Илия", с. Студена, община Перник, област Перник за питейно-битови нужди на с. Студена (публикувано на 05.06.2018г.)

Публично обявление на заявление от Кмета на община Сатовча за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел укрепване коритото на р. Бистрица в с . Сатовча за намаляване на риска от наводнения.(публикувано на 28.05.2018г.)

Публично обявление по заявление на АПИ за издаване на разрешително за ползване на воден обект, с цел основен ремонт на съществуващо мостово съоръжение при км. 59+062,65 от обект „Път II-62 „Дупница - Самоков", у-к от км 42+263,20 до км. 59+071,66. (публикувано на 28.05.2018г.)

Публично обявление на заявление от Управителя на "ПИРИН-СТРОЙ" ЕООД, гр. Разлог, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект с цел Аквакултури.(публикувано на 28.05.2018г.)

Публично обявление на заявление от  Изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" ЕАД-София, с цел Преминаване на магистрална оптична кабелна линия през р. Джубрена при каб.км 59+315. Оптичната кабелна линия ще бъде разположена в сервитута на  транзитния  газопровод  в  участъка  между  ОУП  Ихтиман  и  ГИС  Дупница.(публикувано на 28.05.2018г.)

Публично обявление на заявление от от Изпълнителният директор на "Булгартрансгаз" ЕАД-София, с цел Преминаване на магистрална оптична кабелна линия през р. Джубрена при каб.км 58+347.(публикувано на 28.05.2018г.)

Публично обявление на заявление от Кмета на община Дупница, за издаване на разрешително  за водоползване на воден обект с цел предотвратяване на риска от замърсяване на р. Бистрица в участък с дължина 60 м. в регулация на с. Бистрица, община Дупница, чрез укрепване на бреговете и коритото(публикувано на 18.05.2018г.)

Публично обявление на заявление от "ПИРИНПЛОД - ЛЕВУНОВО" ООД, гр. София за издаване на разрешително за водовзвмане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с цел самостоятелно водоснабдяване на земеделски култури в обект "Оранжерии", изграден в имот 43243.73.13, м. Банята, с. Левуново, община Сандански. (публикувано на 16.05.2018г.) 

Публично обявление на заявление от "СПА Консулт Инженеринг" ЕООД, гр. Благоевград, община Благоевград, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води , чрез нови водовземни съоръжения сцел самостоятелно питейно-битово водоснабдяване.(публикувано на 03.05.2018г.)

Публично обявление на заявление от ЕТ "ЗП Неджми Караибраим", с. Дебрен, община Гърмен за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения с цел самостоятелно питейно-битово водоснабдяване. (публикувано на 03.05.2018г.)

Публично обявление на заявление от кмета на община Якоруда  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - укрепване на коритото на  р. Черна Места, чрез изграждане на втори етап от монолитна подпорна стена (публикувано на 24.04.2018г.)

Публично обявление на заявление за определяне на санитарно-охранителна зона около каптаж "Селска река", с.Логодаж, община Благоевград, област Благоевград за питейно-битово водоснабдяване на с.Логодаж.(публикувано на 24.04.2018г.)

Публично обявлеине на заявление от  Управителя на "Концепт България 2008" ООД, гр.София за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи подземни съоръжения с цел самостоятелно питейно-битово водоснабдяване. (публикувано на 10.04.2018г.)

Публично обявлеине на заявление от Управителя на "Елконт-17" ЕООД, гр. Стара Загора за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, с цел почистване на речно корито на река Доспатска в участъка около 27км. (публикувано на 20.04.2018г.)

 Публично обявление на заявление от Кмета на община Рила за издаване на разрешително за ползване на воден обект цел аварийно укрепване на бреговете на р. Рилска, кв. 6 и кв. 12, чрез изграждане на подпорни стени. (публикувано на 17.04.2018г.)  

Публично обявление на заявление от "Ателие Блояр" ООД, гр. Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения с цел поливане на тревни площи, измиване на паркинг  и хигиенни нужди в имот №04279.77.35 по кадастралната карта на гр.  Благоевград. (публикувано на 17.04.2018г.)

Публично обявление на заявление от управителя на "Монолитстрой - Чорбаджийски, Байкушев" ООД гр. Благоевград относно промяна на параметрите на разрешително за водовземане от подземни води №41530051/06.07.2011г., издадено от Директора на Басейнова дирекция "Западнобеломорски район". (публикувано на 13.04.2018г.)

Публично обявлеине на заявление от  Управителя на "ВАБИРОХ" ЕООД, с. Илинденци, община Струмяни за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел аквакултури и свързаните с тях дейности (публикувано на 10.04.2018г.)

Публично обявлеине на заявление от  Управителя на "КАРАМФИЛОФ 2009" ЕООД, с. Бачево, община Разлог, за откриване на процедура за издаване на разрешително  за водовземане от повърхностен воден обект.(публикувано на 05.04.2018г.)

Публично обявлеине на заявление за определяне на санитарно-охранителна зона около ВС "Извора", с. Зидарци, община Перник, област Перник за питейно-битово водоснабдяване на с. Зидарци, община Перник, област Перник(публикувано на 05.04.2018г.)

Публично обявлеине на заявление от Управителя на ЕТ„Антей-Н" Николай Тюфекчийски, гр. Благоевград за изменение и продължаване на разрешително за водовземане от подземни води №41530064/14.05.2012г (публикувано на 03.04.2018г.)

Публично обявлеине на заявление от  Управителя на ЕТ„Росица Попова",гр.Радомир за  изменение  и  продължаване  на разрешително  за  водовземане  от  подземни  води №41590181/14.05.2016г. (публикувано на 03.04.2018г.)

Публично обявлеине на заявление от Управителя на "ТИСАРТ" ООД, гр. Разлог за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект с цел "Водоснабдяване за аквакултури" (публикувано на 02.04.2018г.)

Публично обявление на заявление от "Златна роза" ООД гр. Перник, община Перник, за издаване на разрешително за водовземане от подземни вод, чрез нови водовземни съоръжения (публикувано на 22.03.2018г.)

Публично обявление на заявление за определяне на санитарно-охранителна зона около тръбен кладенец "ТК-1" в имот №054004, землище на с. Кръстава, община Велинград, област Пазарджик за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване на "Къща за гости-интегриран селски туризъм" собственост на "Франчайзинг България" ЕООД (публикувано на 16.03.2018г.)

Публично обявление на заявление за определяне на санитарно-охранителна зона около речно водохващане "Мочура" с. Сугарево, община Сандански, Област Благоевград за питейно-битово водоснабдяване на с. Сугарево, с. Кърналово, с.Рожен, с. Любовище, с. Виногради, с. Лозеница, с. Хотово, с. Спатово, с. Левуново, с. Склаве, с. Зорница, гр. Мелник и Роженски манастир, община Сандански, област Благоевград (публикувано на 16.03.2018г.)

Публично обявление на заявление на Кмета на община Якоруда за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел частична корекция на р. Места в участък, разположен в регулацията на гр. Якоруда, кв.16 и кв.16а,  област Благоевград. (публикувано на 13.03.2018г.) 

Публично обявление на заявление от Управителя на "Алексиеви фиш" ЕООД - София за откривана на процедура за издаване на разрешително за оплзване на воден обект с цел аквакултури и свързаните с тях дейности във воден обект язовир "Стойковци" (публикувано на 13.03.2018г.). 

Публично обявление на заявление от Управителя на "АР ВИ ЕН ГРУП" ООД, гр. Сандански относно прокарване на водопровод за минерална вода и кабел с ниско напрежение, през р. Потока (публикувано на 26.02.2018г.)

Публично обявление на заявление от Управителя на "ВиК" ЕООД, гр. Благоевград за зидаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с цел обществено питейно водоснабдяване на с. Логодаж, община Благоевград от подруслов дренаж "Селската река". (публикувано на 23.02.2018г.)

Публично обявление на заявление от Управителя на "ВиК" ЕООД, гр. Благоевград за зидаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с цел обществено питейно водоснабдяване на с. Логодаж, община Благоевград от два броя подруслови дренажи "Клисурска река". (публикувано на 23.02.2018г.)

Публично обявление на заявление от Управителя на "ВиК" ЕООД, гр. Благоевград за зидаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения с цел обществено питейно водоснабдяване на с. Логодаж, община Благоевград от дернаж "Д1". (публикувано на 23.02.2018г.)

Публично обявление на заявление от ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения. (публикувано на 22.02.2018г.)

Публично обявление по заявление от кмета на община Разлог за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект с цел изграждане на корекция на река Бяла река - I-ви участък. (публикувано на 21.02.2018г.)

Публично обявление на заявление от кмета на община Якоруда за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект - строителство на частична корекция на р. Черна Места ХI етап (публикувано на 19.02.2018г.)

Публично обявлеине на заявление с вх. № РР-01-159/12.09.2017 от Кмета на Община Сандански за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения за обществено питейно-битово водоснабдяване на с. Голешево, общ. Сандански. (публикувано на 12.02.2018г.)

Публично обявление на заявление с вх.№ РР-01-160/12.09.2017г. от кмета на община Сандански за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоражения (публикувано на 08.02.2018г.)

Публично обявление на заявление относно определяне на санитарно-охранителна заона около подземно водохващане "Мочура, с. Сугарево, община Сандански" (публикувано на 01.02.2018г.)

 

 

 

Заповед на МОСВ  №930 от 25.10.2010г. 

Заповед за определяне на водите, които са замърсени или застрашени от замърсяване с нитрати от земеделски източници и уязвимите зонни, в които водите се замърсяват с нитрати от земеделските източници. Приложени към заповедта списъци на водните тела, чиито води са определени за такива. Пълният текст на заповедта и списъците ще намерите тук.