Навигация

Created jtemplate joomla templates

 

- На 05 октомври (понеделник ) 2015г. от 13:00 часа в залата на Общински съвет Сатовча, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” представи проектите на картите на районите под заплаха от наводнения и с риск от наводнения за поречието на р.Места. 

Разгледаха се проектите на картите на район - BG4000ASPFRME01 Сатовча - населено място с. Сатовча 

Представянето е в изпълнение на дейности „Провеждане на обществени консултациии и информиране на обществеността и съгласуване на картите на районите под заплаха от наводнения и за риска от наводнения, и координация с консултациите по ПУРБ за Западнобеломорски район за басейново управление” по Проект BG161PO005/12/1.20/02/29 – “Разработване на План за управление на риска от наводнение”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2014г.” 

 

- На 30 септември (сряда ) 2015г. от 11:30 часа в залата на Общински съвет- гр. Разлог, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” представи проектите на картите на районите под заплаха от наводнения и с риск от наводнения за поречието на р. Места. 

Разгледаха се проектите на картите на районите:

BG4000ASPFRME02 Банско - населени места гр. Банско, гр. Добринище, с. Баня;

BG4000ASPFRME03 Разлог - населено място гр. Разлог;

BG4000ASPFRME04 Якоруда - населено място гр. Якоруда 

Представянето е в изпълнение на дейности „Провеждане на обществени консултациии и информиране на обществеността и съгласуване на картите на районите под заплаха от наводнения и за риска от наводнения, и координация с консултациите по ПУРБ за Западнобеломорски район за басейново управление” по Проект BG161PO005/12/1.20/02/29 – “Разработване на План за управление на риска от наводнение”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2014г.” 

 

Обществени консултации на проектите на картите на районите под заплаха от наводнения и с риск от наводнения - гр. Перник

Днес, 25 септември (петък ) от 11:00 часа в  зала „Панорама”,  гр. Перник  Басейнова дирекция  „Западнобеломорски район”    представи  проектите на картите на районите под заплаха от наводнения и с риск от наводнения за горното и средното  течение на р.Струма.   

За всички райони със значителен потенциален риск от наводнения  са изготвени карти за териториите  които могат да бъдат наводнени , при следните сценарии:

  • наводнения с малка вероятност за настъпване са наводнения при които вероятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 1000 години, както и при непредвидими събития;
  • наводнения със средна вероятност за настъпване са наводнения при които вероятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 100 години; 
  • наводнения с висока вероятност за настъпване това са наводнения при които вероятният период за повторно настъпване е по-голям или равен на 20 години където е целесъобразно .
  •  

Освен задължителните по Закона за водите  сценарии  за определените райони BG4000ASPFRST10  Перник и BG4000ASPFRST09  Земен - населено място гр. Земен бяха представени и по един допълнителен сценарии, разглеждащ преливане на язовирите „Студена” и „Пчелина”.

Представянето е в изпълнение на дейности „Провеждане на обществени консултациии и информиране на обществеността и съгласуване на картите на районите под заплаха от наводнения и за риска от наводнения, и координация с консултациите по ПУРБ за Западнобеломорски район за басейново управление”  по Проект BG161PO005/12/1.20/02/29 – “Разработване на План за управление на риска от наводнение”,  финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2014г.” 

проектите на картите на районите под заплаха от наводнения и с риск от наводнения

 

 

 

 

Обществени консултации на проектите на картите на районите под заплаха от наводнения и с риск от наводнения

Днес, 23 септември (сряда) от 10:30 часа в заседателната зала на бул. „Св.Димитър Солунски”,  Басейнова дирекция  „Западнобеломорски район”    представи  проектите на картите на районите под заплаха от наводнения и с риск от наводнения за долното течение на р.Струма.   

Кратка презентация може да разгледате тук

Представянето е в изпълнение на дейности „Провеждане на обществени консултациии и информиране на обществеността и съгласуване на картите на районите под заплаха от наводнения и за риска от наводнения, и координация с консултациите по ПУРБ за Западнобеломорски район за басейново управление”  по Проект BG161PO005/12/1.20/02/29 – “Разработване на План за управление на риска от наводнение”,  финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2014г.” 

Предстои представянето на  проектите на картите на районите под заплаха от наводнения и с риск от наводнения за горното течение на р.Струма на 25 септември (петък) 2015 г. в гр. Перник, сградата на общ.Перник, зала „Панорама” – 10:30ч.

Представянето на Проектите на картите за поречието на р.Места ще се състои на:

-    30 септември (сряда) 2015г. в гр. Разлог, зала на Общински съвет, гр.Разлог – 11:30ч;

-    05 октомври (понеделник) 2015г.  в с.Сатовча, общ.Сатовча - зала на Общински съвет – 13:00ч.

 

Проектите на картите на районите под заплаха от наводнения и с риск от наводнения са ключови за изготвяне на Плана за управление на риска от наводнения.

 

Заповядайте!

 

 

 

 

Обществени консултации на Проектите на районите с потенциален риск от наводнения

На 05 юни (сряда) 2013г. от 11:00ч. в Заседателна зала № 2, в БДЗБР – гр. Благоевград се проведе среща с представителите на общините, попадащи в териториалния обхват на Басейнова дирекция Западнобеломорски район за басейново управление, за представяне на Проектите на районите със значителен потенциален риск от наводнения.

Целта на срещата бе да се представят и обсъдят Проектите на районите със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) за басейните на реките Струма, Места и Доспат, в съответствие с изискванията на чл.5 от Директива 2007/60/ЕС и чл. 146г от Закона за водите. Представена бе Методиката по която същите са определени и критерите за оценка на нивото на риска ( висок, среден и нисък).

Срещата е част от етапа на обществените консултации, които се провеждат в рамките на два месеца от датата на публикуване на проектите на районите на сайта на БДЗБР Благоевград www.wabd.bg, в раздел „Риск от наводнения”. Публикувани са проектите на районите в два списъка:

- РЗПРН, в който влизат само местоположения оценени с висок риск;

- РЗПРН, в който влизат само местоположения оценени с висок и среден риск.

След приключване на етапа на публичните консултации на 19 юни 2013г. следва одобрение на проектите на районите от Министъра на околната среда и водите, след което започва етапа на тяхното детайлно картиране съгласно изискванията на чл.146д от Закона за водите и чл.6 от Директивата за наводненията, като се изготвят карти на:

- Райони под заплаха от наводнения ;

- Райони в риск от наводнения. 

 

 

 

 

Обществена консултация гр.Кюстендил

На 02 февруари 2012 г. (четвъртък)   oт 10.30 ч.   в залата на Областна администрация – гр. Кюстендил се проведе среща, част от процеса на обществени консултации със заинтересованите страни и широката общественост на Проекта на Предварителната оценка на риска от наводнения за  горното поречие на р. Струма. На срещата  присъстваха представители на заинтересованите страни, а също така и водоползаватели, чийто обекти попадат в  потенциално застрашени участъци, както следва:

•    НИМХ – филиал Кюстендил;

•    ГД”ПБЗН” – МВР;

•    Община Кочериново;

•    Община Кюстендил;

•    Община Перник;

•    РЗИ – Кюстендил;

•    „Напоителни системи” ЕАД – клон „Струма – Места”;

•    Община Радомир;

•    Областна администрация – Перник’

•    РИОСВ – Перник;

•    „Галко” АД – гр. Радомир;

•    Община Рила

•    Представители на медиите

След представяне на Проекта на Предварителната оценка на риска от наводнения, за горното поречие на р. Струма срещата премина в оживена дискусия. Изказаха се много мнения, препоръки и становища, които се очаква да бъдат представени официално в последствие. 

Снимки от мероприятието може да откриете тук.

С Проекта на предварителната оценка се поставя основата на процеса за разработване на План за управление на риска от наводнения съгласно европейското и българското законодателство. 

Проекта и всички приложения към него са публикувани на сайта на БДЗБР и на Министерство на околната среда и водите

Призоваваме Ви да се запознаете с материалите и да изразите мнението си в срок до 9 март 2012 г.  ( писмено или на имейл адреса на дирекцията This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). 

Участвайте активно, за да вземем заедно оптималните решения за Предварителната оценка на риска от наводнения. Важно е за всички нас!

 

Обществена консултация гр.Благоевград

На 31 януари 2012 г. (вторник)   oт 10.30 ч.   в залата на Басейнова дирекция се състоя среща, част от процеса на обществени консултации със заинтересованите страни и широката общественост на Проекта на Предварителната оценка на риска от наводнения за  долното поречие на р. Струма. На срещата  присъстваха представители на заинтересованите страни, а също така и водоползаватели, чийто обекти попадат в  потенциално застрашени участъци, както следва:

•    ГД”ПБЗН” – МВР;

•    Министерство на околната среда и водите;

•    „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Благоевград;

•    РИОСВ – Благоевград;

•    „Първострой – Г” ЕООД – с. Първомай, общ. Петрич;

•    ТП „Държавно горско стопанство”;

•    Община Симитли;

•    ДХИ – България – консултант за част от дейностите по Проекта;

•    Агенция пътна инфраструктура;

•    „Бистрица” ООД – гр. Благоевград;

•    Областна Администрация – Благоевград;

•    Община Благоевград;

•    „Енергоремонт – Кресна”АД – гр. Кресна;

•    „Драки” ЕООД – гр. Сандански;

•    Община Струмяни;

•    ”Монолитстрой - Чорбаджийски” ООД – гр. Благоевград;

•    „Инертстрой” – ЕООД – гр. Благоевград;

•    ДНП „Рила”;

•    Община Петрич;

•    ДГС – Дупница;

•    Представители на медиите

След представяне на Проекта на Предварителната оценка на риска от наводнения, за долното поречие на р. Струма срещата премина в оживена дискусия. Изказаха се много мнения, препоръки и становища, които се очаква да бъдат представени официално в последствие. 

Собственикът на „Енергоремонт – Кресна” АД – г-н Дончев предостави видеоклип заснет по време на наводненията през декември 2010 г., с което допринесе за дискусията.

С Проекта на предварителната оценка се поставя основата на процеса за разработване на План за управление на риска от наводнения съгласно европейското и българското законодателство. 

Проекта и всички приложения към него са публикувани на сайта на БДЗБР и на Министерство на околната среда и водите

Призоваваме Ви да се запознаете с материалите и да изразите мнението си в срок до 9 март 2012 г.  ( писмено или на имейл адреса на дирекцията This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). 

Участвайте активно, за да вземем заедно оптималните решения за Предварителната оценка на риска от наводнения. Важно е за всички нас!

 

Обществена консултация гр.Разлог

На 26 януари 2012 г. (четвъртък)   oт 10.30 ч.   в залата наОбщински съвет – гр. Разлог се състоя среща, част от процеса на обществени консултации със заинтересованите страни и широката общественост на Проекта на Предварителната оценка на риска от наводнения за  основен речен басейн Места.

В срещата участие взеха представители на:

•    ГД”ПБЗН” – МВР;

•    Обществен съвет за водите – гр. Разлог;

•    Община Якоруда;

•    ДНП „Пирин”;

•    Областна администрация – Благоевград;

•    Община Разлог;

•    Община Банско;

•    Община Гоце Делчев;

•    ОБС на НТС – Разлог ( Областен съвет на научно технически секретариат);

•    МАИР – Разлог;

•    РИОСВ – Благоевград;

•    Сдружение „Слънчев свят”;

•    Община Белица;

•    НЕК” ЕАД – язовири и каскади;

•    „ВиК”ЕООД – Благоевград – клон Разлог;

•    ООД „Ирита”;

След представяне на Проекта на Предварителната оценка на риска от наводнения, за поречието на Места срещата премина в оживена дискусия. Изказаха се много мнения, препоръки и становища, които се очаква да бъдат представени официално в последствие.

С Проекта на предварителната оценка се поставя основата на процеса за разработване на План за управление на риска от наводнения съгласно европейското и българското законодателство. 

Проекта и всички приложения към него са публикувани на сайта на БДЗБР.

Участвайте активно, за да вземем заедно оптималните решения за Предварителната оценка на риска от наводнения. Важно е за всички нас!

 

Обществена консултация гр.Доспат

На 24 януари 2012 г. (вторник )   oт 10.30 ч.   в залата на читалище  „Иван Вазов” – гр. Доспат се състоя среща, част от процеса на обществени консултации със заинтересованите страни и широката общественост на Проекта на Предварителната оценка на риска от наводнения за  основен речен басейн Доспат.

В срещата участие взеха представители на:

•    Община Доспат;

•    НЕК”Язовирен район – Родопи”;

•    Областна Администрация – гр. Смолян;

•    Община Велинград;

•    МИРГ „ВЗР – Смолян – Девин”;

•    „Еко енергия” – Доспат;

•    „Бултера строй груп:

•    РСПБЗН – Доспат;

•    ОУ „Никола Вапцаров” – с. Барутин;

•    Община Сатовча.

След представяне на Проекта на Предварителната оценка на риска от наводнения, за поречието на Доспат срещата премина в оживена дискусия. Изказаха се много мнения, препоръки и становища, които се очаква да бъдат представени официално в последствие.

С Проекта на предварителната оценка се поставя основата на процеса за разработване на План за управление на риска от наводнения съгласно европейското и българското законодателство. 

Проекта и всички приложения към него са публикувани на сайта на БДЗБР.

Участвайте активно, за да вземем заедно оптималните решения за Предварителната оценка на риска от наводнения. Важно е за всички нас!