Навигация

Created jtemplate joomla templates

Календар

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

wmt Joomla Module

Доклади по Наредба №4/20.10.2000 (За качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми)

Категоризация на повърхностните води предназанчени за обитаване от риби и черупкови организми (изтегли)

Доклади по Наредба №5/23.04.2007 (За мониторинг на водите, отменена с Наредба  № 1/11.04.2011 г.)

Докладът съдържа информация от извършваният мониторинг на повърхностни и подземни води за съответната година. Данните включват информация за:

качествения и количествения мониторинг от мрежата на НСМОС

данни за валежи, отток на реките и нива и дебити за подземни води от мрежата на НИМХ

Годишен доклад за 2003 г. (запиши)

Годишен доклад за 2004 г. (запиши)

Годишен доклад за 2005 г. (запиши)

Годишен доклад за 2006 г. (запиши)

Доклад за първото полугодие на 2007 (запиши)

Годишен доклад за 2008г. (запиши)

Годишен доклад за 2009г. (запиши)

Годишен доклад за 2010г. (запиши)

Годишен бюлетин за 2011г. (запиши)

Доклади по НАРЕДБА № 1/11.04.2011 г. (За мониторинг на водите)

Годишен доклад за 2011г. (запиши)

Годишен бюлетин за 2012г. (запиши)

Годишен бюлетин за 2013г. (запиши)

Годишен бюлетин за 2014г. (запиши)

Годишен бюлетин за 2015г. (запиши)

Годишен бюлетин за 2016г. (запиши)

Допълнен годишен бюлетин за 2016г. (запиши)

Доклади по Наредба №12/18.06.2002 (За качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питей-битово водоснабдяване)

Годишни доклади са изготвени в съответствие с изискванията на Раздел ІV, чл. 16, ал.(2), на Наредба №12/18.06.2002г. – За качествените изисквания към повърхностните води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване. 

Целта на докладите е да се определи състоянието на пресните повърхностни води на територията на Западно-беломорски район, за всяка отделна година, които след прилагане на подходяща обработка се използват или са перспективни за получаване на вода за питейно-битово водоснабдяване.

Годишен доклад за 2004г. (изтегли)

Годишен доклад за 2005г. (изтегли)

Годишен доклад за 2006г. (изтегли)

Годишен доклад за 2007г. (изтегли)

Годишен доклад за 2008 - 2009г. (изтегли) прлиожение 2 (изтегли)

Годишен доклад за 2011г. (изтегли)

Годишен доклад за 2012г. (изтегли)

Годишен доклад за 2013г. (изтегли)

Годишен доклад за 2015 г. (изтегли)

Годишен доклад за 2016г. (изтегли