Навигация

Created jtemplate joomla templates

Декларации по чл.194 от закона за водите


Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” информира титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, че в Държавен вестник бр. 2 от 06.01.2017 г. с постановление № 383/29.12.2016 г на Министерски съвет е обнародвана нова Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, която отменя Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с постановление № 177/2011 г. на Министерски съвет. 

Таксите по новата тарифата ще бъдат начислявани за ползваните водни количества от 2017 г., респективно същата ще се прилага при начисляването на таксите, които ще са изискуеми и дължими към 31.03.2018г. 

Таксите за 2016 г. ще бъдат начислявани по отменената Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с постановление № 177/2011 г. на Министерски съвет.

 

Декларации по чл.194”б” от Закона за водите. Ежегодно до края на месец януари  на текущата година, съгласно изискванията на чл. 195б от Закона за водите  титулярите на разрешителни, включително  на комплексни разрешителни, следва да представят в съответната Басейнова дирекция информация за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от Министъра на околната среда и водите, както следва;

 

*за водовземане от повърхностни/ подземни/ минерални/ води (без производство на електроенергия); 

*за водовземане от повърхностни води за производство на електроенергия от ВЕЦ; 

*за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения; 

*за заустване на отпадъчни води в повърхностни води; 

*за отвеждане на замърсители в подземни води. 

В декларациите се отразяват данни, в изпълнение на условията, заложени в съответното разрешително и размерите на съответните такси, посочени в  Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, обнародвана в ДВ, бр.50 от 01.07.2011г., в сила от 01.01.2012г. 

*Форма на дневник за отчет на показанията на водомерни устройства