Навигация

Created jtemplate joomla templates

Доклади по чл.48, ал.1, т.12 от Закона за водите


 

Доклади по чл.48, ал.1, т.12 от Закона за водите. Ежегодно до края на месец март  на текущата година титулярите на разрешителни представят доклади по чл.48, ал.1, т.12 от Закона за водите, за изпълнението на условията в издадените им разрешителни.

Образец на доклад в изпълнение разпоредбите на чл.48 ал.1 от Закона за водите, утвърден от директора на БД"ЗБР".