Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

Доклади по чл.48, ал.1, т.12 от Закона за водите


 

Доклади по чл.48, ал.1, т.12 от Закона за водите. Ежегодно до края на месец март  на текущата година титулярите на разрешителни представят доклади по чл.48, ал.1, т.12 от Закона за водите, за изпълнението на условията в издадените им разрешителни.

Образец на доклад в изпълнение разпоредбите на чл.48 ал.1 от Закона за водите, утвърден от директора на БД"ЗБР".