Банкова сметка

Банкова сметка:
"Първа инвестиционна банка" АД IBAN - номера с банков код FINVBGSF и банкова сметка BG38FINV915031UB067343

Плащане чрез ПОС

Сигнали за корупция

Сигнали за корупция подавайте на телефон 073 894 103 или на ел. поща адрес bdblg@wabd.bg, както и към комисията за превенция и противодействие на корупцията.

 Становища за допустимост 


Инвестиционно предложение „Къща за гости в поземлен имот 23025.43.10 по КК и КР на гр. Доспат, местност „Чинлий“, община Доспат, област Смолян “, с възложител „Гарант 99“ ЕООД, град Доспат, представлявано от Аида Китанова – Радева - управител (публикувано на 22.03.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Тремошница” на р. Санданска Бистрица, землище на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград“,  с възложител „Винел-2017“ ЕООД (публикувано на 22.03.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на ПСОВ модел „WEP Xleq (100е.ж.) за пречистване на битовите отпадъчни води, формирани на бензиностанция ШЕЛ – село Левуново, имот № 065120, местност „Валога“, землище на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“ с възложител „ШЕЛ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. (публикувано на 16.03.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на  ново водовземно съоръжение - шахтов кладенец в имот №000090 по плана на с. Стенско, община Кюстендил“ с възложител  „Агритим” ЕООД (публикувано на 16.03.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на ново водовземно съоръжение - шахтов кладенец в имот № 037040 по плана на с. Ръждавица, община Кюстендил“ с възложител  „Агритим” ЕООД.(публикувано на 16.03.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на  ново водовземно съоръжение - шахтов кладенец в имот № 053019 по плана на с. Ръждавица, община Кюстендил“ с възложител  “Градини Шишманица” ЕООД. (публикувано на 16.03.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз и автомивка в имот № 020002, местност „Дебела дръма”, землище на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград“ с възложители Стоян Шутов и Костадин Трайков. (публикувано на 16.03.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на защитно съоръжение при прехода на транзитния газопровод за Р Гърция през дере при ПК369 до с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград в поземлен имот  № 021008, местност „Равнако“, землище на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград“, с възложител „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД (публикувано на 15.03.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за производство на етерични масла и екстракти в поземлен имот № 017002 в землището на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“, с възложител „Пирински лес“ ООД (публикувано на 13.03.2018г.)

Инвестиционно предложение за „Изграждане на търговски комплекс, мотел, сервиз за смяна на автомобилни гуми и технически прегледи на МПС в имоти № № 024043 и 024033, местност „Дългата лъка“, землище на с.Ново Кономлади, община Петрич“, с възложител „Тресор“ООД (публикувано на 13.03.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на винарна с обществено обслужване, контролно-пропускателен пункт и сондаж с прилежащата им инфраструктура в землището на с. Хърсово, община Сандански, област  Благоевград“ с възложител  „СМАРТ АСЕТ СЪРВИСИЗ“ ЕООД(публикувано на 13.03.2018г.)

Ивестиционно предложение “Рехабилитация на ВЕЦ „Самораново“, находящ се в поземлен имот с идентификатор № 65245.7.39 по КК и КР на с. Самораново, община Дупница, област Кюстендил“ с Възложител  „ЕНЕРГО-ПРО БЪЛГАРИЯ“ ЕАД(публикувано на 08.03.2018г.)

Инвестиционно предложение „Преустройство на съществуваща сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 03504.95.2, местност „Гарата“ по одобрени КК и КР на гр.Белица, община Белица в предприятие за преработка на риба“, с възложител „ВАС ЛИФТ“ООД (публикувано на 09.03.2018г.)

Подробен устройствен план – ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 65334.67.3 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград за промяна предназначението от „нива” за „открита площадка за измиване на автомобили“ с възложител „ГД-ОЙЛ 2002“ ЕООД (публикувано на 09.03.2018г.)

Инвестиционно предложение „Аварийно укрепване бреговете на река Рилска, квартал 6 и квартал 12 /попадащи в зоната на участъка от път III-107 Рила- Рилски манастир/ чрез изграждане на подпорни стени, град Рила, община Рила, област Кюстендил“ с възложител Община Рила. (публикувано на 07.03.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на сервиз за машини и съоръжения в отоплителната техника със склад, офис-сгради и магазин в ПИ № 028037, местност „Адата”, в землището на с. Слокощица, община Кюстендил, област Кюстендил“ с възложител Здравчо Драганов(публикувано на 07.03.2018г.)

Инвестиционно предложение „Производствено-складови дейности – производство на гроздов сок, вино, бутилиране и съхраняване и търговски комплекс в имот № 072002, м. „Абдийца”, землище на с. Долно Спанчево, община Петрич, област Благоевград”, с възложител „Струма Вели Естейт“ЕООД (публикувано на 07.03.2018г.)

Провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на  Предварителен проект на „Общ устройствен план на община Трън ”(публикувано на 01.03.2018г.)

Инвестиционно предложение  „Водовземане на минерална вода от Сондаж №4+КЕИ №6 от находище на минерална вода  „Гулийна баня“, село Баня към рекреационен и балнеологичен комплекс с VIP зона и къщи за гости върху УПИ IX, с пл. №971, кв. 16 А по плана на  Баня, община Разлог“, с възложител „ДЖИ БИ АЙ "ЕООД (публикувано на 01.03.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на ТИР паркинг с ресторант и необходимите комуникации и подходи в поземлен имот 65365.57.5, местност „Под друмо“ по одобрени КК и КР на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил” с възложители Кирил Петров и Георги Петров (публикувано на 28.02.2018г.)

Инвестиционно предложение за „Изграждане на заведение за бързо хранене и паркинг в поземлен имот с идентификатор 81831.14.5 по одобрени КККР на с.Чучулигово, община Петрич област Благоевград“ с възложител „КОК ПРОПЪРТИС БЪЛГАРИЯ“ ООД.(публикувано на 28.02.2018г.)

Инвестиционно предложение „Основен ремонт на съществуващо езеро, зелени площи и архитектурни елементи, парково осветление и алейна мрежа около езеро в градски парк в ПИ №02676.501.1023 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград” с възложител Община Банско. (публикувано на 23.02.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Крашевица“ на напоителен канал „Главен Рилски“, с възложител „Спортена” ООД. (публикувано на 22.02.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на бензиностанция, газстанция, крайпътен обслужващ комплекс за бързо хранене, търговия логистика и паркинг в поземлен имот с идентификатор 81832.15.63 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград“ с възложител „Нов форум“ ЕООД. (публикувано на 22.02.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 23025.158.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Доспат, местност „Хаджиосманското“, община Доспат, област Смолян“ с възложител Севдалина Моллова. (публикувано на 22.02.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане  на оранжерии със система за капково напояване в поземлени имоти с идентификатори 65334.121.8 и  №65334.121.10 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на град Сандански, община Сандански, област Благоевград“ с възложител „ЕКОПРО М“ ЕООД. (публикувано на 22.02.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на автокъща и сервиз в поземлен имот № 007086, находящ се в землището на с. Блатино, община Дупница, област Кюстендил“, с възложител Златка Петкова. (публикувано на 22.02.2018г.)

Инвестиционно предложение „Магазин за мебели, хотел, заведение за хранене с вътрешен детски кът, работилница за производство на мебели, складове, басейни, офиси, монтаж на фотоволтаични инсталации и съоръжения за производство на ел.енергия в поземлени имоти с идентификатори 56126.238.53 и 56126.238.13 по одобрени ККР на гр.Петрич, община Петрич“ с възложител „Нанов“ООД (публикувано на 22.02.2018г.)

Инвестиционно предложение „Допълнително водоснабдяване на група Рила – Кочериново с водоизточник р. Ломница“ с възложител община Рила (публикувано на 22.02.2018г.)

Инвестиционно предложение „Реконструкция на довеждащ тръбопровод за питейна вода от разпределителна шахта в местността „Данева борика“ до с. Места, община Банско, област Благоевград (публикувано на 22.02.2018г.)

Ивестиционно предложение /ИП/ за „Изграждане на конна база, стопанска сграда и други обслужващи дейности в поземлен имот /ПИ/ № 005034 в землището на с. Кладница, общ. Перник“, с Възложител  „Ранчо – С“ ЕООД (публикувано на 21.02.2018г.)

Ивестиционно предложение „Изграждане на овцеферма за екстензивно отглеждане на 100бр. овце в поземлен имот с идентификатор 17395.90.10 по одобрени КК и КР на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев“, с възложител  Васил Богданов (публикувано на 21.02.2018г.)

Подробен устройствен план - план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на имот с № 77.2241, местност „Габеро“, землище на с. Рилци, община Благоевград за промяна предназначението от „нива“ за „жилищно строителство“, с възложител Николай Георгиев (публикувано на 21.02.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на винарска изба в имоти №№031033, 039057 и №039045, землище на с. Стоб, община Кочериново, област Кюстендил” с възложител „ГАМА-СМ“ ООД (публикувано на 21.02.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на ваканционно селище и ресторант в имот с идентификатор №65365.210.931 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил” с възложител „ДИ ЕМ ГРУП 2011“ ЕООД (публикувано на 21.02.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 61813.211.23 в местността Столоватец по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“,  с възложител Веселин Славчов Коцаков (публикувано на 19.02.2018г.)

Процедура по ОВОС в трансграничен контекст за ИП "Изграждане на участък 3 от железопътен коридор VIII: Крива Паланка - граница с Република България" (публикувано на 15.02.2018г.)

Инвестиционно предложение „Преустройство, разширение и смяна предназначението на цех за консервиране на храни в цех за преработка на месо в УПИ 059028 в землището на с. Коларово, община Петрич, област Благоевград“ с възложител „Мес - ко“ ЕООД (публикувано на 12.02.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на сондажен кладенец с дълбочина до 10 м в  поземлен имот с  №018002, в землището на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград“, с възложител Васил Ангелов, собственик на ЕТ "Оазис-А-Васил Ангелов“ (публикувано на 08.02.2018г.)

Инвестиционно предложение „Водовземане от подземни води от съществуващо водовземно съоръжение-каптиран естествен извор, изграден в имот № 000424 по плана на с. Крупник, община Симитли, за водоснабдяване на бензиностанция и заведение за бързо хранене, изградени в имот №000394 по плана на с. Крупник, община Симитли", с възложител „Карелия 2011“ ООД (публикувано на 08.02.2018г.)]

Инвестиционно предложение „Изграждане на фабрика за производство на пресово масло от лешник в УПИ I-53 кв. 1, с. Враня стена, общ. Земен, област Перник“ с възложител „УЕСТ АГРО ГРУП“ ЕООД (публикувано на 08.02.2018г.)

Инвестиционно предложение „Реконструкция и рехабилитация на дере „Рилица“, находящо се в участъка от река Рилица преди вливането и в река Рилска в границите на урбанизираната територия на град Рила, община Рила, област Кюстендил“ с възложител Община Рила. (публикувано на 08.02.2018г.)

Инвестиционно предложение „Площадка за складови дейности, магазин за продажба на автомобили и склад за резервни части в поземлен имот 009005, с. Пиперков чифлик, община Кюстендил, област Кюстендил” с възложители Георги Гиков и Георги Стоянов (публикувано на 01.02.2018г.)

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог към къщa за гости и предвидени за изграждане хотел, ресторант и рекреационен център в УПИ IV, пл. № 302, кв. 16 по плана на с. Баня, община Разлог, област Благоевград“, с възложител „ГАЛБА“ ООД (публикувано на 01.02.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на автокомплекс и хотел с ресторант в имот № 050094, местност “Ганеви ниви“, землище на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил“ с възложител г-жа Зоя Костадинова Каишева - Джоунс (публикувано на 01.02.2018г.)

Инвестиционно предложение за „Изграждане на бензиностанция, автомивка, стаи за почивка, паркинг и сондажен кладенец в поземлени имоти с идентификатори 81832.15.43 и 81832.24.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Чучулигово, община Петрич”, с възложител Илиян Божинов (публикувано на 01.02.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на цех за преработка и пакетиране на плодове и зеленчуци в УПИ- парцел I, кв. 10 по плана на с. Блажиево, общ. Бобошево, област Кюстендил“ с възложител „Цветинка“ ЕООД (публикувано на 29.01.2018г.)

Инвестиционно предложение „Водовземане на минерална вода от Сондаж   № 4 + КЕИ № 6 от находище на минерална вода „Гулийна баня”, село Баня към къща за гости, разположена в УПИ IV, пл.№341, кв. 28 по плана на село Баня, община Разлог, област Благоевград“ с възложител  „ВАЛАНИ ФЕМИЛИ“ ООД (публикувано на 26.01.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на склад за дърва и дървен материал в имот 004167, м. „Дупнишки път“, с. Слокощица, община Кюстендил, област Кюстендил“ с възложител Георги Георгиев (публикувано на 26.01.2018г.)

Общ устройствен план на община Белица (публикувано на 26.01.2018г.)

Инвестиционно предложение “Вилно строителство в имот № 019042, в землището на с.Еленово, община Благоевград”, с възложители Борислав Ризов и „Уник Голд Груп“ ЕООД (публикувано на 24.01.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на млекопреработвателно предприятие с дневен капацитет 750 л овче мляко в УПИ ІІІ, кв. 13 по плана на с. Калиманци, община Сандански, област Благоевград“ с възложител ЕТ „ДИМИТЪР ПЪХЛЕВ – ОЛИМП КАЛИМАНЦИ“. (публикувано на 24.01.2018г.)

Подробен устройствен план – ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 04279.28.119 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград за промяна предназначението от „нива”за „жилищно строителство“ с възложител „Транс бове“ ЕООД (публикувано на 24.01.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на къщи за гости, СПА център и администрация в имот № 000348, местност „Рупите“, землище на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград“, с възложител СИ 5 ТРЕЙД ЕООД (публикувано на 24.01.2018г.)

Искане за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на логистичен център в имоти № 024058 и 024059, землище на с.Ново Кономлади, община Петрич“, с възложител Мартин Василев (публикувано на 24.01.2018г.)

Инвестиционно предложение  „Строителство на открит рудник  на находище „Фъргово“, участъци „Брезите“, „Кърпово“ и „Тиклата“, с. Фъргово, община Сатовча,  за добив на скално-облицовъчни материали на площ 230.4 дка”, с възложител ЕТ „Силвия Кацарова – Венци“ (публикувано на 23.01.2018г.)

Инвестиционно предложение  „Добив на подземни води чрез изграждане на шахтов кладенец в ПИ №000103, местност „Тремошница“, землище на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“, с възложител „БЕТОН ЕООД" (публикувано на 23.01.2018г.)

Преценяване на необходимостта от екологична оценка за „Частично изменение на Общ устройствен план  на община Благоевград, засягащо имот № 053032, местност „Цалината“, землище на с. Българчево, община Благоевград, с цел предвиждане на устройствена зона „за депа и претоварни станции за твърди битови отпадъци“, с възложител Община Благоевград (публикувано на 23.01.2018г.)

Инвестиционно предложение „Преустройство, ремонт и модернизация на животновъдна сграда за крави с млечно направление-животновъден обект № 2340А-0017”, с възложител земеделски производител - Бойка Тренева (публикувано на 16.01.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на резервоар за питейна вода в поземлен имот №000296 в землището на с. Делвино, община Благоевград, област Благоевград“ с възложител „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Благоевград. (публикувано на 12.01.2018г.)

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на оранжерия и сондажен кладенец в поземлен имот № 001135, местност „Горни лаки”, землище на с.Лебница, община Сандански, област Благоевград” с възложител Лазар Мечкаров (публикувано на 11.01.2018г.)

Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС за изменение на инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ на река Градевска в землището на с. Градево, община Симитли, област Благоевград, с възложител „Енерджи инвест БГ“ ООД (публикувано на 10.01.2018г.)

Инвестиционно предложение  „Разширение и модернизация на металургично производство-монтаж на електрошлакова пещ (ЕШП) в К-2.2, в местност "ЗТМ Червена могила", гр. Радомир, община Радомир, област Перник", с възложител "ЛЕЯРО КОВАШКИ МАШИНОСТРОИТЕЛЕН КОМПЛЕКС" ЕООД (публикувано на 10.01.2018г.)

Инвестиционно предложение "Изграждане на нов експлоатационен Сондаж №2ХГ в находище на минерална вода „Сапарева баня", гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил в ПИ 65365.601.930 по КК и КР от землището на гр. Сапарева баня ", с възложител Община Сапарева баня (публикувано на 09.01.2018г.)

Инвестиционно предложение „Създаване на трайни насаждения от смокини в имоти с №№ 000009, 006050, 006053, 006055 и  000051, в землището на село Лехово, ограждане на имотите и поставяне на фургон в имот № 006053 в землището на село Лехово, община Сандански, област Благоевград“ с възложител Александър Ангелов (публикувано на 09.01.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за преработка на плодове и зеленчуци в УПИ IV-814 (бивш стопански двор), кв. 64 по плана на с. Мосомище, община Гоце Делчев, област Благоевград“, с възложител ЕТ „Иван Хрисимов“  (публикувано на 09.01.2018г.)

Инвестиционно предложение „Изграждане на животновъдна ферма в поземлен имот с № 016099, местност „Чил дере“, землище на с. Змеица, община Доспат, област Смолян“, с възложител Елмер Янев (публикувано на 08.01.2018г.)

Инвестиционно предложение " Преустройство и реконструкция на съществуващ сгуроотвал "Каменик" и възстановяване експлоатацията му от кота 605 до кота 685 и привеждането му в съответствие с изискванията на  действащото законодателство", с възложител "ТЕЦ Бобов дол" ЕАД (публикувано на 04.01.2018г.)

Инвестиционно предложение "Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 56126.129.10, по одобрени КК и КР на гр. Петрич", с възложители наследници на Алекса Трайков (публикувано на 04.01.2018г.)

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за Инвестиционно предложение "Изграждане на магазин за авточасти втора употреба, склад, автомивка и автосервиз в поземлени имоти с идентификатори с №№ 56126.237.52, 56126.237.54 и 56126.237.55, по одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Петрич, Община Петрич" с възложител "ХРИС-БУЖ" ООД (публикувано на 04.01.2018г.)

Инвестиционно предложение "Създаване на трайни насаждения в поземлен имот № 005012, в землището на с. Лиляново, община Сандански, област Благоевград”, с възложител Николай Иванов Атанасов (публикувано на 03.01.2018г.)

Инвестиционно предложение "ПУП-ПЗ за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор №04279.28.101 по одобрени КК и КР на  гр. Благоевград, област Благоевград от „нива” за „жилищно строителство”, с възложители Стефан Илиев Стоилов и Анка Димитрова Стоилова (публикувано на 03.01.2018г.)