Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Управлението на водите в Република България се осъществява на национално и басейново ниво. За басейново управление се създават басейнови дирекции и басейнови съвети. Басейновата дирекция се ръководи и представлява от Директор. Дейността, организацията на работа и състава на басейновата дирекця се определят с Правилник. През 2002 г. по силата на чл. 153 от Закона за водите (ЗВ) и в съответствие със чл.3 (ал.1) от Директива 2000/60/ЕС са създадени 4 дирекции за басейново управление на водите към Министерство на околната среда и водите


Последни новини


Инициатива по случай Световния ден на околната среда – 5 юни 2022 г.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” организира поход до „Бистришки водопади“, с. Бистрица, област Кюстендил по случай Световния ден на околната среда  – 5 юни 2022 г. Същият ще се осъществи на 03.06.2022 г. За провеждане на мероприятието ще се поддържана актуална информация на интернет страницата на БД ЗБР.


28 ПРОЕКТА НА УЧЕНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА СА КЛАСИРАНИ ОТ ПЪРВА ФАЗА В XIV-то ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

28 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани от първа фаза в XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”. Конкурсът се организира от Министерство на здравеопазването в партньорство с Министерство на образованието и науката, Министерство на околната среда и водите, Министерство на младежта и спорта, Министерство на културата, Офис на Световната здравна организация за България, Български младежки Червен кръст и Националния център по обществено здраве и анализи.

повече»


Отбелязваме Европейския ден на „Натура 2000“ – 21 май

По случай 21 май – Европейски ден на Натура 2000, експерти от Басейнова дирекция Западнобеломорски район проведоха открит урок с ученици от 8 и 9 клас на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Белица.

Децата се запознаха с целите за управление на защитените зони и с основните принципи за определянето им. Като нагледен пример беше представен вида  Emys orbicularis – Европейска блатна костенурка. Учениците се научиха да използват информацията на сайта на Натура 2000.


Инициатива по случай Деня на Земята – 22 април 2022 г.

Днес, 21.04.2022 г., при изключително голям интерес в сградата на Детска градина №2 „Света Богородица“, гр. Благоевград (с адрес: до XI ОУ “Христо Ботев”, ж.к. Еленово, Благоевград) с деца от две групи: група „Бен Тен“ и група „Любознайко“, Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) проведе отбелязването на Световния ден на Земята за 2022 г. на тема „Инвестираме в нашата планета“.

Акцент на мероприятието е опазване на Земята/Природата чиста, за да покажем съпричастието си към идеята за чиста Планета. В тази връзка БДЗБР проведе забавни и обучителни игри, свързани с разделното събиране на отпадъци, като ще се акцентира върху грижата за природата и колко е важно да се хвърлят отпадъците на обозначените за това места.


Заместник – министъра на околната среда и водите  г-жа Мария Ачкова поздрави гостите и служителите на БДЗБР „Западнобеломосрки район“ по повод 22 март – Световен ден на водите и 20 години от създаването на дирекцията.

 

Заместник – министъра на околната среда и водите  г-жа Мария Ачкова поздрави гостите и служителите на БДЗБР „Западнобеломорски район“ по повод 22 март – Световен ден на водите и 20 години от създаването на дирекцията. В хода на тържеството г-жа Ачкова прочете поздравителен адрес от министъра на околната среда и водите и климатичните промени – г-н Борислав Сандов и връчи на директора на БДЗБР – г-н Владимир Димитров плакет – 20 години БДЗБР.

повече»


Отбелязваме Световния ден на водата 22 март и 20-години от създаването на дирекциите за басейново управление на водите

На 22 март отбелязваме Световния ден на водата, който тази година съвпада с 20-години от създаването на дирекциите за басейново управление на водите в България. Празникът ще премине под мотото „Подземни води – да направим невидимото видимо“.

Заместник-министърът на околната среда и водите Мария Ачкова ще бъде гост на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград.

Тържественото честване ще се проведе в  зала “22 септември” в сградата на Община Благоевград, на 22 март, от 11:00 часа.

повече»


Започва провеждането на хибридни дискусионни срещи (присъствено и онлайн) в рамките на обществените консултации по проекта на Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Западнобеломорски район за басейново управление. ново!


Проекти на картите на районите под заплаха и с риск от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление /ЗБРБУ/. ново!


Областният управител проведе работна среща във връзка с разрушените речни участъци по поречието на р. Места и р. Струма

Областният управител Валери Сарандев, заместник областният управител Анита Коцелова и главният секретар Стоян Христов се срещнаха с представители на отговорните институции Басейнова дирекция – Благоевград, „Напоителни системи“ и представители на местната власт в областта. Поводът за срещата бе обсъждането на въпроси, свързани с проблемите по разрушените речни участъци по поречието на р. Места и р. Струма извън урбанизираните територии. С оглед спазване на задължението на областния управител, свързано със закона за водите за осигуряване на проводимост на речните участъци, бяха обсъдени възможностите за възстановяване на дигите по възможно най-безопасен начин.
Областният управител призова за контрол от страна на отговорните институции и координация по между им. Участниците в работната среща изразиха своята подкрепа за предприемане на конкретни стъпки в посока възстановяване на разрушените участъци.


Стартира ежегодният конкурс за 2022 г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“

Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) обявиха традиционната Национална кампания „За чиста околна среда“ на тема „Обичам природата – и аз участвам – 2022 г.”. Допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси.

повече»


Информация за титулярите на разрешителни

Басейнова Дирекция „Западнобеломорски район“  информира титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, че срокът за подаване на декларации по чл. 194б е до 31 януари 2022 година. Титулярите на разрешителни сами определят и декларират дължимите такси  за 2021 г.

повече»


Започва консултация с обществеността по Доклада за междинен преглед на
значимите проблеми при управлението на водите за Западнобеломорски район


Доклад за междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Западнобеломорски район за басейново управление


Актуализация на Предварителна оценка на риска от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление 

Интерактивната карта за ПОРН на ЗБР, разработена по проект „Надграждане на съществуващата Географска Информационна Система в БД ИБР“ 


ВАЖНО

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” информира титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, че от  постъпилите декларации по чл. 194б от Закона за водите за периода 01.01.2020 г – 31.12.2020 г.  се установява допускане на грешка, като се взема единичен размер на таксата, относим за таксите за 2021 г.,  които следва да се декларират през 2022 г. За отчетната година са приложими единичните размери за периода 01.01.2019 г. – до 31.12.2020 г.

В случай на допусната грешка при изчисляване размера на таксата съгласно разпоредбите на чл. 103, ал. 1 от ДОПК е необходимо да  се представи  и коригираща декларация по чл. 194б от Закона за водите, с коректната такса за 2020 г.

Напомняме, че  дължимите такси, следва да заплатят до 15 февруари на текущата година за предходната. След тази дата се дължат лихви за периода  на забава от първия работен ден  след законовия срок  до деня за заплащане на остатъка от таксата, включително, съгласно чл. 1 от Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Размерът на законната лихва за просрочени задължения се определя съгласно, Постановлениe на МС №100 от 29 май 2012 г. за определяне на размера на законната лихва по посрочени задължения в левове и във валута, в сила от 01.07.2012 г.


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми граждани, Системата за сигурно електронно връчване /е-връчване/ е за водене на кореспонденция по електронен път /подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др./ към и от администрациите, без необходимост от физическо присъствие в техни офиси. ДАЕУ поддържа и администрира тази система, която замества класическия модел за препоръчана поща. Системата позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS. Времето на изпращане и получаване на документа/съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на агенцията. Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчана поща с обратна разписка и е предназначена за граждани и юридически лица, за администрации /в т.ч. общини/, за лица, осъществяващи публични функции и за организации, предоставящи обществени услуги.

Връзка към Системата за сигурно електронно връчване /е-връчване/ – тук.