Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Управлението на водите в Република България се осъществява на национално и басейново ниво. За басейново управление се създават басейнови дирекции и басейнови съвети. Басейновата дирекция се ръководи и представлява от Директор. Дейността, организацията на работа и състава на басейновата дирекця се определят с Правилник. През 2002 г. по силата на чл. 153 от Закона за водите (ЗВ) и в съответствие със чл.3 (ал.1) от Директива 2000/60/ЕС са създадени 4 дирекции за басейново управление на водите към Министерство на околната среда и водите


Последни новини


БД ЗБР съвместно с Българска асоциация по водите подготвят демонстрация пред ученици за 22 март – Световен ден на водата

Водата е неизменна част от ежедневието на всеки един от нас. Когато говорим помежду си за нейните качества, много често използваме определения, които не са еднозначно дефинирани. Но съществува ли всъщност „хубава“ и „лоша“ вода и как определяме нейната „чистота“? На 22 март – Световния ден на водата, от 10.30 часа, в сградата на СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“-

повече»


Служители на БДЗБР и доброволци почистиха терени край р. Струма в инициатива под мотото „С мисъл за утре”

Над 350 чувала с боклуци събраха за часове служители и доброволци край Е-79 по течението на р. Струма в инициатива на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ под мотото „С мисъл за утре, която е част от кампанията на МОСВ за почистване на замърсени терени за 2023 г.

повече»


Отбелязваме Световния ден на водата 22 март

Световният ден на водата всяка година се отбелязва на 22 март и има за цел да привлече вниманието на хората върху значението на водата и необходимостта от опазването й.
Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата.
Световният ден на водата тази година призовава хората „Бъдете промяната, която искате да видите в света“. Позовавайки се на древна история от народа кечуа в Перу за колибри, което носи капки вода, за да потуши голям горски пожар, кампанията насърчава хората да направят всичко възможно, за да помогнат за разрешаването на кризата с водата и подобряване на санитарно-хигиенните условия.

повече»


Интерактивна карта на заплаха и риск от наводнения ПУРН 2022 – 2027, БДЗБР

Във връзка с разработването и популяризирането на резултатите от План за Управление на Риска от Наводнения (ПУРН) 2022-2027 г., Басейнова Дирекция Западнобеломорски Район разработи интерактивна карта с Райони със Значителен Потенциален Риск от Наводнения (РЗПРН).  На нея са визуализирани всички отразени в ПУРН заливаеми територии, като е маркирана и степентта на вероятност (обезпечеността), съответно за 20, 100 и 1000 години. На интерактивната карта всеки потребител може сам да провери дали даден конкретен терен е заплашен от наводнение в случай на екстремни метеорологични явления.
Картата е достъпна на сайта на БД ЗБР или директно на следния адрес: https://wabd.bg/content/map/.
Инструкция за ползване може да бъде свалена от тук.


Ученици от НХГ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Благоевград изготвиха комикси, насочени към екологичните проблеми

В рамките на проект по програмата „Младежи за околна среда“ на Министерство на околната среда и водите, чрез Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, ученици от Национална хуманитарна гимназия  „Св. Св. Кирил и Методий” – град Благоевград изработиха комикси със сюжети, насочени към едни от най-важните екологични проблеми.

повече»


Картите на заплахата и риска от наводнения бяха представени за разглеждане от Басейновия съвет към БД „Западнобеломорски район“

На редовно заседание на Басейновия съвет към Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, което се проведе  на  10.11.2022 г. в гр. Благоевград, бяха представени за разглеждане кaртите на заплахата и риска от наводнения, част от актуализацията на Плана за управление на риска от наводнения за втория планов период до 2022-2027.

Участваха представители на общини, Регионална дирекция по горите, Областна дирекция по „Земеделие“, Регионална здравна инспекция, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението, ВиК Дружества, Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението, Българска асоциация по водите, Съюз на производителите на екологична енергия-БГ и други институции в териториалния обхват на дирекцията.

повече»


Стартира разработване и внедряване на стажантска програма в Басейнова дирекция Благоевград

Начертан е плана за внедряване в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ на стажантска програма за младежи, обучаващи се в приложимите за управлението на водите специалности: Геотехническо инженерство; Хидротехническо строителство; Хидромелиоративно строителство; Водоснабдяване и канализация – ВК мрежи и съоръжения и др.

Дейността се изпълнява по програмата на Министерство на околната среда и водите „Младежи за околна среда“, като се предвижда стажантската програма да стартира до края на годината и да бъде с постоянно действие. Чрез нея институцията се стреми да отговори на необходимостта от специалисти в непопулярни сред младите хора специалности и индиректно да подобри обществената и институционалната комуникация в областта на околната среда.


Световен ден за борба с опустиняването и засушаването

С изложба на картините на  15 деца от школа по  рисуване „Престо“, с ръководител Александра Петкова,   БДЗБР и Община Благоевград ще отбележат Световният ден за борба с опустиняването и засушаването – 17 юни.

Целта на инициативата е  да се насочи вниманието към проблемите  на околната среда, вследствие на човешката дейност, а именно замърсяване на водите, прекомерна експлоатация на водоизточниците, глобалното затопляне.

Денят се чества от 1995 г. насам с резолюция 49/115 на Общото събрание на ООН.

Изложбата ще бъде открита  на 17 юни 2022 г. (петък ) от 17:00 ч. в партера на Община Благоевград и достъпна за посетители   до 17 юли 2022 г.

повече»


Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ беше домакин на работна среща с представители на Международната банка за възстановяване и развитие

Срещата се провежда в рамките на Споразумението между Световната банка и МОСВ за подготовка на Плановете за управление на речните басейни до 2027 година. Предмет на дискусия беше ГИС бази данни от дейностите по „Актуализиране на определянето и характеристиките на подземните водни тела в риск, включително оценка на натиска и риска и оценка на състоянието“.

Докладът за възможностите на географските системи (ГИС) беше представен от Педро Бетенкурт, ръководител на международен екип към Световна банка, експерт по оценка на въздействието върху околната среда и териториално планиране.  В срещата участваха още Професор Алексей Бендерев, автор на научно-приложни разработки и проекти, свързани с проучването, оценките и  управлението на подземните води в България, инж. Любомир Ангелов, хидрогеолог, и експерти инженери от дирекцията в Благоевград.

повече»


Грижа за опазването на водните ресурси обедини в работна среща експерти от Басейнова дирекция – Благоевград, и представители на 23 общини

„Управленският фокус сега е за по-добри резултати чрез повишаване на експертния капацитет, дигитализация и подобряване на комуникацията със заинтересованите страни. Споделям разбирането, че колкото повече се подкрепяме взаимно в тези усилия, толкова по-измерими резултати ще отбелязваме“ – с тези думи Станислава Иванова, директор на БДЗБР, откри работна среща с общинските администрации, организирана в подкрепа на усилията на общините за ефективно прилагане на законовите изисквания за чисти български води.

Събитието се състоя в четвъртък, 2 юни, в сградата на водната администрация. Присъстваха кметовете на Гоце Делчев Владимир Москов и на Банско Иван Кадев, представители на повечето общини от областта, както и от Перник, Рила, Кюстендил, Сърница и др.

повече»


Започва провеждането на хибридни дискусионни срещи (присъствено и онлайн) в рамките на обществените консултации по проекта на Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Западнобеломорски район за басейново управление. ново!


Проекти на картите на районите под заплаха и с риск от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление /ЗБРБУ/. ново!


Започва консултация с обществеността по Доклада за междинен преглед на
значимите проблеми при управлението на водите за Западнобеломорски район


Доклад за междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Западнобеломорски район за басейново управление


Актуализация на Предварителна оценка на риска от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление 

Интерактивната карта за ПОРН на ЗБР, разработена по проект „Надграждане на съществуващата Географска Информационна Система в БД ИБР“ 


ВАЖНО

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” информира титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, че от  постъпилите декларации по чл. 194б от Закона за водите за периода 01.01.2020 г – 31.12.2020 г.  се установява допускане на грешка, като се взема единичен размер на таксата, относим за таксите за 2021 г.,  които следва да се декларират през 2022 г. За отчетната година са приложими единичните размери за периода 01.01.2019 г. – до 31.12.2020 г.

В случай на допусната грешка при изчисляване размера на таксата съгласно разпоредбите на чл. 103, ал. 1 от ДОПК е необходимо да  се представи  и коригираща декларация по чл. 194б от Закона за водите, с коректната такса за 2020 г.

Напомняме, че  дължимите такси, следва да заплатят до 15 февруари на текущата година за предходната. След тази дата се дължат лихви за периода  на забава от първия работен ден  след законовия срок  до деня за заплащане на остатъка от таксата, включително, съгласно чл. 1 от Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Размерът на законната лихва за просрочени задължения се определя съгласно, Постановлениe на МС №100 от 29 май 2012 г. за определяне на размера на законната лихва по посрочени задължения в левове и във валута, в сила от 01.07.2012 г.


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми граждани, Системата за сигурно електронно връчване /е-връчване/ е за водене на кореспонденция по електронен път /подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др./ към и от администрациите, без необходимост от физическо присъствие в техни офиси. ДАЕУ поддържа и администрира тази система, която замества класическия модел за препоръчана поща. Системата позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS. Времето на изпращане и получаване на документа/съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на агенцията. Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчана поща с обратна разписка и е предназначена за граждани и юридически лица, за администрации /в т.ч. общини/, за лица, осъществяващи публични функции и за организации, предоставящи обществени услуги.

Връзка към Системата за сигурно електронно връчване /е-връчване/ – тук.