СЪОБЩЕНИЕ

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” призовава гражданите и титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, във връзка с обявеното извънредно положение, поради възникналата епидемилогична обстановка, да подават документи по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор. Комуникацията с други администрации, организации, физически и юридически лица ще се осъществява на телефон 073/894 103 и 073/894 130, e-mail:bdblg@wabd.bg  или по пощата на адрес: гр. Благоевград 2700, бул. „Св. Димитър Солунски“ № 66.

С цел предпазване на посетителите и служителите на БДЗБР за периода на обявеното извънредно положение се въвежда ограничен достъп на външни лица  до служителите на администрацията .


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми граждани, Системата за сигурно електронно връчване /е-връчване/ е за водене на кореспонденция по електронен път /подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др./ към и от администрациите, без необходимост от физическо присъствие в техни офиси. ДАЕУ поддържа и администрира тази система, която замества класическия модел за препоръчана поща. Системата позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS. Времето на изпращане и получаване на документа/съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на агенцията. Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчана поща с обратна разписка и е предназначена за граждани и юридически лица, за администрации /в т.ч. общини/, за лица, осъществяващи публични функции и за организации, предоставящи обществени услуги.

Връзка към Системата за сигурно електронно връчване /е-връчване/ – тук.