Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Управлението на водите в Република България се осъществява на национално и басейново ниво. За басейново управление се създават басейнови дирекции и басейнови съвети. Басейновата дирекция се ръководи и представлява от Директор. Дейността, организацията на работа и състава на басейновата дирекця се определят с Правилник. През 2002 г. по силата на чл. 153 от Закона за водите (ЗВ) и в съответствие със чл.3 (ал.1) от Директива 2000/60/ЕС са създадени 4 дирекции за басейново управление на водите към Министерство на околната среда и водите


Последни новини

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ ще проведе четвърта работна среща на басейново ниво в рамките на обществените консултации по проекта на ПУРБ на ЗБР (2022-2027)

Поради засилен интерес към проекта на ПУРБ (2022-2027), Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ ще проведе допълнителна онлайн работна среща извън предвидените три в рамките на шестмесечния период на обществени консултации.
Срещата е планирана за 12.06.2024 г., с начален час 10.30 часа. За участие в нея, последвайте линка по-долу:
https://wabd.bg/content/обществени-консултации/обществени-консултации-пурб/


Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“  отбелязва 22 март – Ден на водата с инициатива за  децата на Сандански

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ и община Сандански организират съвместен празник под мотото „Вода за мир“

За да се привлече вниманието на децата върху важността на питейната вода и защитата на водните ресурси, община Сандански съвместно с Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ организират обща проява на открито.

Парк „Свети Врач“ ще се превърне в място за изява на децата, които ще имат възможност да развихрят своя талант като рисуват върху тениски и асфалт.

Честването на СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВОДАТА, ще се състои на 22 март 2024 г., петък  от 10:00 ч.  в парк „Свети Врач“, полянката над езерото.

Усилията ни и при тази кампания са  насочени към подрастващите, за повишаване интереса и възпитаване на отговорност към опазване на водата, знанията и ограмотяването по въпросите за водата и нейната роля в живота ни.  Целта  е всяко дете от най-ранна възраст да притежава достатъчно знания и да изгражда навици,  свързани с опазването на водните ресурси.

повече»


Проект BG16M1OP002-4.005-0001-C01: „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“

27 април 2023 г.

В Благоевград представиха проект на актуализиран план за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район за периода 2022-2027 г.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ обсъди със заинтересовани страни проекта на План за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление за периода 2022-2027 г. (ПУРН). Това е първото информационно събитие, проведено от Басейнова дирекция в Благоевград, след публикуването на плановия документ на 15 декември 2022 г.

повече»

Допълнителни описания/разяснения и примери за основни мерки от ПоМ – »тук«


Проект BG16M1OP002-4.005-0001-C01: „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“

26 април 2023 г.

МОСВ и БД „Западнобеломорски район“ организират среща със заинтересованите страни за представяне и обсъждане на проект на План за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление за периода 2022-2027 г.
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ организират среща с основните заинтересовани страни за представяне и обсъждане на проект на План за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление за периода 2022-2027 г. (ПУРН). Срещата ще се проведе на 27 април в Благоевград в рамките на срока за обществени консултации по публикувания проект на ПУРН.

повече»


БДЗБР участва в среща със Световна банка за обсъждане на подходи и предложения за мерки за ПУРБ 2022-2027г.

На 20.04.2023г., в гр. Благоевград се проведе среща между експерти от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, Басейнова дирекция „Черноморски район“, МОСВ и екипа на Международна банка за възстановяване и развитие. На срещата бяха обсъдени разработените подходи за избор на Програмата от мерки за изпълнение на целите за постигане и поддържане на добро състояние на повърхностите и подземни водни тела. Акцент беше поставен върху конкретни мерки за водни тела в териториалния обхват на БДЗБР, които са влошили своето състояние, спрямо оцененото в предишния планов период.

повече»


Започва XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

Министерството на здравеопазването обявява началото на XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Целта на конкурса е да популяризира здравословния начин на живот сред младите хора, поставяйки акцент върху превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

повече»


Служители на БДЗБР и доброволци почистиха терени край р. Струма в инициатива под мотото „С мисъл за утре”

Над 350 чувала с боклуци събраха за часове служители и доброволци край Е-79 по течението на р. Струма в инициатива на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ под мотото „С мисъл за утре, която е част от кампанията на МОСВ за почистване на замърсени терени за 2023 г.

повече»


Интерактивна карта на заплаха и риск от наводнения ПУРН 2022 – 2027, БДЗБР

Във връзка с разработването и популяризирането на резултатите от План за Управление на Риска от Наводнения (ПУРН) 2022-2027 г., Басейнова Дирекция Западнобеломорски Район разработи интерактивна карта с Райони със Значителен Потенциален Риск от Наводнения (РЗПРН).  На нея са визуализирани всички отразени в ПУРН заливаеми територии, като е маркирана и степентта на вероятност (обезпечеността), съответно за 20, 100 и 1000 години. На интерактивната карта всеки потребител може сам да провери дали даден конкретен терен е заплашен от наводнение в случай на екстремни метеорологични явления.
Картата е достъпна на сайта на БД ЗБР или директно на следния адрес: https://wabd.bg/content/map/.
Инструкция за ползване може да бъде свалена от тук.


Ученици от НХГ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Благоевград изготвиха комикси, насочени към екологичните проблеми

В рамките на проект по програмата „Младежи за околна среда“ на Министерство на околната среда и водите, чрез Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, ученици от Национална хуманитарна гимназия  „Св. Св. Кирил и Методий” – град Благоевград изработиха комикси със сюжети, насочени към едни от най-важните екологични проблеми.

повече»


Картите на заплахата и риска от наводнения бяха представени за разглеждане от Басейновия съвет към БД „Западнобеломорски район“

На редовно заседание на Басейновия съвет към Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, което се проведе  на  10.11.2022 г. в гр. Благоевград, бяха представени за разглеждане кaртите на заплахата и риска от наводнения, част от актуализацията на Плана за управление на риска от наводнения за втория планов период до 2022-2027.

Участваха представители на общини, Регионална дирекция по горите, Областна дирекция по „Земеделие“, Регионална здравна инспекция, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението, ВиК Дружества, Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението, Българска асоциация по водите, Съюз на производителите на екологична енергия-БГ и други институции в териториалния обхват на дирекцията.

повече»


Стартира разработване и внедряване на стажантска програма в Басейнова дирекция Благоевград

Начертан е плана за внедряване в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ на стажантска програма за младежи, обучаващи се в приложимите за управлението на водите специалности: Геотехническо инженерство; Хидротехническо строителство; Хидромелиоративно строителство; Водоснабдяване и канализация – ВК мрежи и съоръжения и др.

Дейността се изпълнява по програмата на Министерство на околната среда и водите „Младежи за околна среда“, като се предвижда стажантската програма да стартира до края на годината и да бъде с постоянно действие. Чрез нея институцията се стреми да отговори на необходимостта от специалисти в непопулярни сред младите хора специалности и индиректно да подобри обществената и институционалната комуникация в областта на околната среда.


Започва провеждането на хибридни дискусионни срещи (присъствено и онлайн) в рамките на обществените консултации по проекта на Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Западнобеломорски район за басейново управление.


Проекти на картите на районите под заплаха и с риск от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление /ЗБРБУ/.


Започва консултация с обществеността по Доклада за междинен преглед на
значимите проблеми при управлението на водите за Западнобеломорски район


Доклад за междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Западнобеломорски район за басейново управление


Актуализация на Предварителна оценка на риска от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление 

Интерактивната карта за ПОРН на ЗБР, разработена по проект „Надграждане на съществуващата Географска Информационна Система в БД ИБР“ 


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми граждани, Системата за сигурно електронно връчване /е-връчване/ е за водене на кореспонденция по електронен път /подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др./ към и от администрациите, без необходимост от физическо присъствие в техни офиси. ДАЕУ поддържа и администрира тази система, която замества класическия модел за препоръчана поща. Системата позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS. Времето на изпращане и получаване на документа/съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на агенцията. Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчана поща с обратна разписка и е предназначена за граждани и юридически лица, за администрации /в т.ч. общини/, за лица, осъществяващи публични функции и за организации, предоставящи обществени услуги.

Връзка към Системата за сигурно електронно връчване /е-връчване/ – тук.