Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Управлението на водите в Република България се осъществява на национално и басейново ниво. За басейново управление се създават басейнови дирекции и басейнови съвети. Басейновата дирекция се ръководи и представлява от Директор. Дейността, организацията на работа и състава на басейновата дирекця се определят с Правилник. През 2002 г. по силата на чл. 153 от Закона за водите (ЗВ) и в съответствие със чл.3 (ал.1) от Директива 2000/60/ЕС са създадени 4 дирекции за басейново управление на водите към Министерство на околната среда и водите


Последни новини


Кампанията на Басейнова дирекция продължава в Кюстендил и Перник

Две срещи в рамките на обучителната и информационна кампания по проблеми, свързани с наводненията, се проведоха на 25 ноември в Кюстендил и Перник. Кампанията е организирана от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) – Благоевград.

Присъстваха представители на регионални институции и на местната власт, ангажирани с управлението на риска от наводнения. В срещата в Кюстендил  участие взеха областният управител на Кюстендил инж. Александър Пандурски, както и неговият заместник Емил Атанасов.

повече»


В Благоевград стартира обучителната и информационна кампания за наводненията

Директорът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ –г-н Владимир Димитров откри в гр. Благоевград първата от общо трите работни срещи,  в рамките на двудневна обучително-информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията.

Кампанията е насочена към повишаване на осведомеността, ангажираността  и подобряване координацията между  институции, ангажирани с управлението на риска от наводнения на областно, общинско и басейново ниво.  Споделени бяха  добри практики и натрупан опит  при актуализацията на ПУРН на ЗБР, както и полезна информация, свързана с предстоящото разработване и въвеждане в експлоатация на информационна система за управление на риска от наводнения, отчитаща напредъка по изпълнение на програмата от мерки на ПУРН на ЗБР (2016-2021).

повече »


МОСВ представи проекта за актуализиране на плановете за управление

на речните басейни в Западнобеломорски район

Министерството на околната среда и водите представи дейностите по актуализиране на 6-годишните Планове за управление на речните басейни.  Конференцията в гр. Благоевград бе открита от г-н Владимир Димитров-директор на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, който акцентира върху значимостта на проекта. Екип от Дирекция „Управление на водите“, заедно с експертите от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, и със съдействието на Международната банка за възстановяване и развитие, работят по анализа и оценката на състоянието на водните тела, оценката на въздействието на различни фактори, както и за набелязване на мерки за устойчиво управление на водните ресурси за периода от 2022 до 2027 г.

повече »


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната и въведените временни противоепидемични мерки, свързани с разпространението на COVID-19 и съгласно  Заповед №РД-01-856/19.10.2021г. на министъра на здравеопазването, в сила от 21.10.2021г., Ви уведомявам, че провеждането на 1-во редовно заседание на Басейновия съвет към БД ЗБР, което бе насрочено за 22.10.2021г. се отлага.

повече »


ново! Започва консултация с обществеността по Доклада за междинен преглед на
значимите проблеми при управлението на водите за Западнобеломорски район


ново! Доклад за междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Западнобеломорски район за басейново управление


Лого 'Възстановяване на екосистемите'  Банер 'Възстановяване на екосистемите'

Възстановяване на екосистемите

През годините Световният ден на околната среда се превърна в една от най-мащабните кампании, посветени на опазването на природата и в международна платформа за вдъхновение и промяна на световно ниво.
От  5 юни започва Десетилетието на ООН за възстановяване на екосистемите, а  правителства, предприятията, организациите и гражданите се приканват да обединят усилия в глобално движение за предотвратяване, спиране и обратимост на деградацията на екосистемите, осигурявайки устойчиво бъдеще за всички.

повече »


Актуализация на Предварителна оценка на риска от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление ново!

Интерактивната карта за ПОРН на ЗБР, разработена по проект „Надграждане на съществуващата Географска Информационна Система в БД ИБР“ ново!


ВАЖНО

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” информира титулярите на разрешителни, издадени по реда на Закона за водите, че от  постъпилите декларации по чл. 194б от Закона за водите за периода 01.01.2020 г – 31.12.2020 г.  се установява допускане на грешка, като се взема единичен размер на таксата, относим за таксите за 2021 г.,  които следва да се декларират през 2022 г. За отчетната година са приложими единичните размери за периода 01.01.2019 г. – до 31.12.2020 г.

В случай на допусната грешка при изчисляване размера на таксата съгласно разпоредбите на чл. 103, ал. 1 от ДОПК е необходимо да  се представи  и коригираща декларация по чл. 194б от Закона за водите, с коректната такса за 2020 г.

Напомняме, че  дължимите такси, следва да заплатят до 15 февруари на текущата година за предходната. След тази дата се дължат лихви за периода  на забава от първия работен ден  след законовия срок  до деня за заплащане на остатъка от таксата, включително, съгласно чл. 1 от Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Размерът на законната лихва за просрочени задължения се определя съгласно, Постановлениe на МС №100 от 29 май 2012 г. за определяне на размера на законната лихва по посрочени задължения в левове и във валута, в сила от 01.07.2012 г.


Срокът за регистрация на кладенци е удължен до 28 ноември 2022 г.

В брой 102 на „Държавен вестник“ от 1 декември 2020 г. е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, приет от 44-то Народно събрание на 20 ноември 2020 г. С тези промени се удължава срокът за регистрация на кладенците за собствени потребности и водовземни съоръжения за подземни води, които ще бъдат използвани за стопански и нестопански цели. Промените са част от разпоредбите на Закона за водите. Новият срок за регистрация е 28 ноември 2022 г.  

повече »


Важно съобщение във връзка с регистрацията на кладенци за собствени потребности!!!

БДЗБР уведомявя гражданите, че предвид сложната ситуация и отсъстващи служители по болест, както и големия брой постъпващи заявления ще има забавяне при обработването им. Предвид създалата се ситуация Ви уведомяваме, че БДЗБР ще отговори на всеки един от Вас. Предварително Ви благодарим за проявеното разбиране и търпение.


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми граждани, Системата за сигурно електронно връчване /е-връчване/ е за водене на кореспонденция по електронен път /подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др./ към и от администрациите, без необходимост от физическо присъствие в техни офиси. ДАЕУ поддържа и администрира тази система, която замества класическия модел за препоръчана поща. Системата позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS. Времето на изпращане и получаване на документа/съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на агенцията. Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчана поща с обратна разписка и е предназначена за граждани и юридически лица, за администрации /в т.ч. общини/, за лица, осъществяващи публични функции и за организации, предоставящи обществени услуги.

Връзка към Системата за сигурно електронно връчване /е-връчване/ – тук.