Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Управлението на водите в Република България се осъществява на национално и басейново ниво. За басейново управление се създават басейнови дирекции и басейнови съвети. Басейновата дирекция се ръководи и представлява от Директор. Дейността, организацията на работа и състава на басейновата дирекця се определят с Правилник. През 2002 г. по силата на чл. 153 от Закона за водите (ЗВ) и в съответствие със чл.3 (ал.1) от Директива 2000/60/ЕС са създадени 4 дирекции за басейново управление на водите към Министерство на околната среда и водите


Последни новини


21 май – Европейски ден на Натура 2000

По повод Деня на Натура 2000 – 21 май, експерти от БДЗБР и ученици от трети клас на XI ОУ „Христо Ботев“, гр. Благоевград ще изработят обучителни табла за защитени видове растения и животни, под формата на игра със състезателен характер.
С инициативата, която ще се проведе на 22 май от 11:30 часа ще се насочи вниманието на подрастващото поколение към значението на защитените територии и необходимостта от опазване на местообитанията и птиците.

повече»


Проект BG16M1OP002-4.005-0001-C01: „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“

27 април 2023 г.

В Благоевград представиха проект на актуализиран план за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район за периода 2022-2027 г.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ обсъди със заинтересовани страни проекта на План за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление за периода 2022-2027 г. (ПУРН). Това е първото информационно събитие, проведено от Басейнова дирекция в Благоевград, след публикуването на плановия документ на 15 декември 2022 г.

повече»

Допълнителни описания/разяснения и примери за основни мерки от ПоМ – »тук«


Проект BG16M1OP002-4.005-0001-C01: „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“

26 април 2023 г.

МОСВ и БД „Западнобеломорски район“ организират среща със заинтересованите страни за представяне и обсъждане на проект на План за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление за периода 2022-2027 г.
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ организират среща с основните заинтересовани страни за представяне и обсъждане на проект на План за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление за периода 2022-2027 г. (ПУРН). Срещата ще се проведе на 27 април в Благоевград в рамките на срока за обществени консултации по публикувания проект на ПУРН.

повече»


Експерти от БДЗБР се включиха активно в инициативи по случай Деня на земята – 22 април

Експерти от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ взеха участие в мероприятия, организирани от ЮЗДП,  Американски университет в България и РИОСВ – Благоевград по повод Деня на Земята – 22 април.

Инициативата, организирана от РИОСВ – Благоевград е част от кампанията на Министерство на околната среда и водиете „Да сложим точка на замърсяването“ и е свързана с почистване на речното корито и прилежащите площи на р. Благоевградска Бистрица, преминаваща през урбанизираната територия на град Благоевград.

повече»


С много емоции и цветно настроение БДЗБР отбеляза Деня на земята

Със засаждане на различни видове цветя днес, в двора на Осмо СУ „Арсени Костенцев“- гр. Благоевград БДЗБР отбеляза Деня на земята – 22 април. В инициативата се вклчиха четири паралелки с ученици от 3. клас и техните учители. Освен с радостните възгласи на децата, дворът на училището се изпълни и с красиви цветни лехи. Всеки от участниците в мероприятие имаше възможността да засади свое растение, за което да се гиржи и чието развитие да следи.

повече»


БДЗБР участва в среща със Световна банка за обсъждане на подходи и предложения за мерки за ПУРБ 2022-2027г.

На 20.04.2023г., в гр. Благоевград се проведе среща между експерти от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, Басейнова дирекция „Черноморски район“, МОСВ и екипа на Международна банка за възстановяване и развитие. На срещата бяха обсъдени разработените подходи за избор на Програмата от мерки за изпълнение на целите за постигане и поддържане на добро състояние на повърхностите и подземни водни тела. Акцент беше поставен върху конкретни мерки за водни тела в териториалния обхват на БДЗБР, които са влошили своето състояние, спрямо оцененото в предишния планов период.

повече»


БД ЗБР, съвместно с БАВ отбелязаха Световния ден на водата – 22 март с демонстрация пред ученици

За пореден път Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” отбеляза Деня на водата – 22 март. В унисон с тазгодишната тема за ускоряване на промяната за решаване на кризата с питейната вода и канализацията, пред ученици от 7. клас на СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“- Благоевград беше направен лабораторен експеримент, представящ процесите на коагулация, филтрация и сорбция.

повече»


Започва XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

Министерството на здравеопазването обявява началото на XV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Целта на конкурса е да популяризира здравословния начин на живот сред младите хора, поставяйки акцент върху превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

повече»


БД ЗБР съвместно с Българска асоциация по водите подготвят демонстрация пред ученици за 22 март – Световен ден на водата

Водата е неизменна част от ежедневието на всеки един от нас. Когато говорим помежду си за нейните качества, много често използваме определения, които не са еднозначно дефинирани. Но съществува ли всъщност „хубава“ и „лоша“ вода и как определяме нейната „чистота“? На 22 март – Световния ден на водата, от 10.30 часа, в сградата на СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“-

повече»


Служители на БДЗБР и доброволци почистиха терени край р. Струма в инициатива под мотото „С мисъл за утре”

Над 350 чувала с боклуци събраха за часове служители и доброволци край Е-79 по течението на р. Струма в инициатива на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ под мотото „С мисъл за утре, която е част от кампанията на МОСВ за почистване на замърсени терени за 2023 г.

повече»


Отбелязваме Световния ден на водата 22 март

Световният ден на водата всяка година се отбелязва на 22 март и има за цел да привлече вниманието на хората върху значението на водата и необходимостта от опазването й.
Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата.
Световният ден на водата тази година призовава хората „Бъдете промяната, която искате да видите в света“. Позовавайки се на древна история от народа кечуа в Перу за колибри, което носи капки вода, за да потуши голям горски пожар, кампанията насърчава хората да направят всичко възможно, за да помогнат за разрешаването на кризата с водата и подобряване на санитарно-хигиенните условия.

повече»


Интерактивна карта на заплаха и риск от наводнения ПУРН 2022 – 2027, БДЗБР

Във връзка с разработването и популяризирането на резултатите от План за Управление на Риска от Наводнения (ПУРН) 2022-2027 г., Басейнова Дирекция Западнобеломорски Район разработи интерактивна карта с Райони със Значителен Потенциален Риск от Наводнения (РЗПРН).  На нея са визуализирани всички отразени в ПУРН заливаеми територии, като е маркирана и степентта на вероятност (обезпечеността), съответно за 20, 100 и 1000 години. На интерактивната карта всеки потребител може сам да провери дали даден конкретен терен е заплашен от наводнение в случай на екстремни метеорологични явления.
Картата е достъпна на сайта на БД ЗБР или директно на следния адрес: https://wabd.bg/content/map/.
Инструкция за ползване може да бъде свалена от тук.


Ученици от НХГ „Св. Св. Кирил и Методий” – град Благоевград изготвиха комикси, насочени към екологичните проблеми

В рамките на проект по програмата „Младежи за околна среда“ на Министерство на околната среда и водите, чрез Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, ученици от Национална хуманитарна гимназия  „Св. Св. Кирил и Методий” – град Благоевград изработиха комикси със сюжети, насочени към едни от най-важните екологични проблеми.

повече»


Картите на заплахата и риска от наводнения бяха представени за разглеждане от Басейновия съвет към БД „Западнобеломорски район“

На редовно заседание на Басейновия съвет към Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, което се проведе  на  10.11.2022 г. в гр. Благоевград, бяха представени за разглеждане кaртите на заплахата и риска от наводнения, част от актуализацията на Плана за управление на риска от наводнения за втория планов период до 2022-2027.

Участваха представители на общини, Регионална дирекция по горите, Областна дирекция по „Земеделие“, Регионална здравна инспекция, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението, ВиК Дружества, Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението, Българска асоциация по водите, Съюз на производителите на екологична енергия-БГ и други институции в териториалния обхват на дирекцията.

повече»


Стартира разработване и внедряване на стажантска програма в Басейнова дирекция Благоевград

Начертан е плана за внедряване в Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ на стажантска програма за младежи, обучаващи се в приложимите за управлението на водите специалности: Геотехническо инженерство; Хидротехническо строителство; Хидромелиоративно строителство; Водоснабдяване и канализация – ВК мрежи и съоръжения и др.

Дейността се изпълнява по програмата на Министерство на околната среда и водите „Младежи за околна среда“, като се предвижда стажантската програма да стартира до края на годината и да бъде с постоянно действие. Чрез нея институцията се стреми да отговори на необходимостта от специалисти в непопулярни сред младите хора специалности и индиректно да подобри обществената и институционалната комуникация в областта на околната среда.


Започва провеждането на хибридни дискусионни срещи (присъствено и онлайн) в рамките на обществените консултации по проекта на Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Западнобеломорски район за басейново управление.


Проекти на картите на районите под заплаха и с риск от наводнения за Западнобеломорски район за басейново управление /ЗБРБУ/.


Започва консултация с обществеността по Доклада за междинен преглед на
значимите проблеми при управлението на водите за Западнобеломорски район


Доклад за междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Западнобеломорски район за басейново управление


Актуализация на Предварителна оценка на риска от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление 

Интерактивната карта за ПОРН на ЗБР, разработена по проект „Надграждане на съществуващата Географска Информационна Система в БД ИБР“ 


СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми граждани, Системата за сигурно електронно връчване /е-връчване/ е за водене на кореспонденция по електронен път /подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др./ към и от администрациите, без необходимост от физическо присъствие в техни офиси. ДАЕУ поддържа и администрира тази система, която замества класическия модел за препоръчана поща. Системата позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS. Времето на изпращане и получаване на документа/съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на агенцията. Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчана поща с обратна разписка и е предназначена за граждани и юридически лица, за администрации /в т.ч. общини/, за лица, осъществяващи публични функции и за организации, предоставящи обществени услуги.

Връзка към Системата за сигурно електронно връчване /е-връчване/ – тук.