Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград кани представители на заинтересованите страни и медиите на заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати по проекта BG161PO005/12/1.20/02/29

Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград кани представители на заинтересованите страни и медиите на заключителна пресконференция за представяне на постигнатите резултати по проекта BG161PO005/12/1.20/02/29

П О К А Н А

Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград кани представители на заинтересованите страни и медиите на ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ за представяне на постигнатите резултати по проекта BG161PO005/12/1.20/02/29 „Разработване на планове за управление на риска от наводнения”, финансиран по Приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 2007 – 2013”, на която ще присъства и Министъра на околната среда и водите – г-жа Ивелина Василева.

Срещата ще се проведе на 11 февруари 2016г., четвъртък, от 13.30 ч в Зала №2 /етаж втори/ на Басейнова дирекция Западнобеломорски район – Благоевград, ул. „Св. Димитър Солунски” №66.

В рамките на проекта са изпълнени следните основни дейности: Подготовка на предварителна оценка на риска от наводнения на басейново ниво; Съставяне на проекти на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения; Разработване на национална Методика за анализ на разходите и ползите за целите на оценка мерките в Плановете за управление на риска от наводнения; Определяне на целите, приоритетите и Програмата от мерки за Западнобеломорски район за басейново управление при управление на риска от наводнения, на база резултатите от ПУРН и съгласувано с целите и приоритетите в ПУРБ; Икономически анализ на Програмата, включително икономически разчети разходи – ползи; Провеждне на обществени консултации на проектите на картите на районите под заплаха от наводнения и картите на районите с риск от наводнения; Подготовка на План за управление на риска от наводнения; Трансгранична координация и обмен на информация за международните речни басейни; Организация и управление на проекта; Одит; Информация и публичност на проекта.

Стойността на проекта е 2 149 199,90 лв. с ДДС, от които Европейското финансиране – 80% в размер на 1 719 359,92 лв. от Кохезионния фонд на Европейския съюз и национално съфинансиране – 20% в размер на 429 839,98лв. от държавния бюджет на Р България. Включените дейности съответстват на изискванията на Директива 2007/60/ЕС на Европейския парламент и на съвета относно оценката и управлението на риска от наводнения и на Закона за водите.

РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР за участие в ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ за представяне на  резултатите по проект „Разработване на планове за управление на риска от наводнения” на територията на БД „Западнобеломорски район, по процедура BG 161PO005/12/1.20/02/29, приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 е.ж. и в населени места с под 2000 е.ж. попадащи в градски агломерационни ареали на оперативна програма  „Околна среда 2007-2013″, Благоевград, 11 февруари 2016 г.