Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ “ЗАПАДНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН” информира за изменения и допълнения в Закона за водите, отнасящи се до отпадане на необходимостта от прилагане на някой документи към заявленията за издаване на разрешителни за ползване на воден обект или за водовземане.

Съгласно измененията и допълненията на разпоредбите на чл. 60 от Закона за водите, обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., някой от документите към заявленията за издаване на разрешителни за ползване на воден обект или за водовземане трябва да се осигуряват служебно от органа по чл. 52, ал. 1 от Закона за водите и не е необходимо да се прилагат към заявленията на заявителите:
1. За издаване на разрешителни за ползване на воден обект или за водовземане не се изисква от заявителите да прилагат декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда;
2. За издаване на разрешително за водовземане и ползване на язовири не се изисква от заявителите да прилагат документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията или договор със собственика на съоръженията за предоставяне на услугата „водоподаване“. Във всички останали случаи, заявителите за издаване на разрешително прилагат документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, но не е необходимио да се прилага договор за предоставяне на услугата „водоподаване“.;
3. За издаване на разрешителни за ползване на повърхностен воден обект за аквакултури и свързаните с тях дейности не се изисква от заявителите да прилагат:
a) съгласувателно становище от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури относно зоните за аквакултури в големи язовири-когато язовирът не е зониран;
b) становища по проекта и място за изпълнение на дейностите от Щаба по подготовка на Военноморските сили на Република България и от ИА “Морска администрация” – когато дейността се извършва в крайбрежните морски води или в река Дунав.
4. Когато искането е за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, към заявлението се прилага документ от ВиК оператора на обособената територия, удостоверяващ, че няма възможност за осигуряване на необходимите количества от съществуващата водоснабдителна система, само в случаите когато заявените водни количества или част от тях се предвижда да се ползват за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване.