Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ беше домакин на работна среща с представители на Международната банка за възстановяване и развитие.

Срещата се провежда в рамките на Споразумението между Световната банка и МОСВ за подготовка на Плановете за управление на речните басейни до 2027 година. Предмет на дискусия беше ГИС бази данни от дейностите по „Актуализиране на определянето и характеристиките на подземните водни тела в риск, включително оценка на натиска и риска и оценка на състоянието“.

Докладът за възможностите на географските системи (ГИС) беше представен от Педро Бетенкурт, ръководител на международен екип към Световна банка, експерт по оценка на въздействието върху околната среда и териториално планиране.  В срещата участваха още Професор Алексей Бендерев, автор на научно-приложни разработки и проекти, свързани с проучването, оценките и  управлението на подземните води в България, инж. Любомир Ангелов, хидрогеолог, и експерти инженери от дирекцията в Благоевград.

Педро Бетенкурт представи структурата на внесения финален доклад Д8 на тема „ГИС база данни“, неговото съдържание, задачи, съответствие с Техническото задание за дейността, начините на ползване на информацията, както и широкия кръг от възможности структурираната в ГИС разнообразна информация да бъде използвана като различни инструменти за оценка и анализи. Всичко това, съотнесено както за целите на ПУРБ 2022-2027г., така и за бъдещи дейности, свързани с управлението на подземните води в Западнобеломорски район.

Обсъдиха се възможности за бъдеща съвместна работа по прилагане на Географско- информационната система за по-ефективно управление на водните ресурси в обхвата на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.