Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Благоевград, съвместно с общ. Сандански организира провеждането на неформална работна среща с всички водоползватели на минерална вода от КЕИ №8 и сондаж №6 от НМВ „Сандански“

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Благоевград, съвместно с общ. Сандански организира провеждането на неформална работна среща с всички водоползватели на минерална вода от КЕИ №8 и сондаж №6 от НМВ „Сандански“

Срещата ще се проведе на 7 юли 2016г.  от 10.30ч. в парк хотел „Пирин“, гр. Сандански  и се организира  във връзка с предстоящото стартиране на изпълнението на  Договор № 1/ 29.06.2016 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изграждане на резервоар и помпена станция за водните количества от КЕИ № 8 и сондаж № 6, обследване и анализ на техническото състояние на водовземните съоръжения от находище на минерална вода „Сандански“ гр. Сандански – изключителна държавна собственост“. 

Участие в работната среща ще вземат г-жа Вангелия Иванова – Директор на Басейнова дирекция “Западнобеломорски район” Благоевград, г-н Кирил Котев – Кмет на община Сандански, Управителят  на  „ВАНТРОНИК“ ЕООД, гр. Симитли в качеството на  изпълнител на възложената обществена поръчка, както и представители на водоползвателите на минерална вода.

На срещата  ще  бъдат представени етапите на строителството  и срока за неговото изпълнение. Ще бъдат обсъдени въпроси свързани с непрекъснатото и безпроблемно обезпечаване на водоподаването на минерална вода към водоползвателите, по време на строителството на новия резервоар за минерална вода и помпената му станция.