Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

БДЗБР започна изпълнението на мярка от ПУРБ

БДЗБР започна изпълнението на мярка от ПУРБ

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) започна изпълнението на Програмата от мерки в Плана за управление на речния басейн (ПУРБ) 2016-2021. В  изпълнение на договора за монтиторинг в 8 пунка от избрани силно модифицирани водни тела (СМВТ) на територията на БДЗБР е извършено пробовземане на биологичните елементи за качество – макрофити и риби, чувствителни към хидроморфологичен натиск. Два от мониторинговите пункта са по поречието на р. Струма, а останалите – по поречието на Места.

Целта на пробовземането е предварителна оценка на екологичния потенциал във връзка с бъдещо определяне на ДЕП (добър екологичен потенциал) за силно модифицирани водни тела, в изпълнение на мярка от Програмата от мерки на ПУРБ 2016-2021 на БДЗБР „Провеждане на  проучвателен мониторинг във връзка с оценката на екологичния потенциал и дефиниране на ДЕП за СМВТ и ИВТ на територията на РБУ“.

Извършването на хидробиологичния мониторинг ще набави необходимите данни за по-достоверна оценка на екологичното състояние на СМВТ на територията на БДЗБР.

Предстои изпълнението на подобни действия за всички СМВТ  на територията на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“