БДЗБР извърши 213 проверки през месец октомври

БДЗБР извърши 213 проверки през месец октомври

Общо 213 проверки са извършили инспекторите от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ през октомври. По – голямата част тях са за установяване състоянието и правилната експлоатация на водовземни съоръжения и съоръженията за измерване на водните количества. Тридесет са проверките за спазване на условията в издадените разрешителни, 26 са за състояние и проводимост на речните легла и на заустващите съоръжения, 15 са за контрол за осигуряване на проводимост, 4 броя са проверките на комплексни язовири за спазване на режимен график на МОСВ. Направени са 6 проверки чрез облитане с дрон на водни обекти в участъци, попадащи в Райони със значителен потенциален риск от наводнения и за проверка на проводимостта на речни участъци.

В резултат на упражнения контрол  са дадени 19 писмени предписания. През октомври са съставени 14 акта за установяване на административно нарушение и са издадени 12 наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени глоби и санкции по Закона за водите на обща стойност – 17 300 лв.  В рамките на месеца от санкции  и глоби са събрани – 13 872,78 лв. От такси за осъществено право на използване на водите по реда на Закона за водите, са събрани – 173462,07 лв.

През отчетния период, представители на БДЗБР, НАП и икономическа полиция извършиха съвместни проверки на пресевни инсталации, с цел установяване на обстоятелствата, свързани с дейността на конкретните обекти.