Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

БДЗБР и РИОСВ – Благоевград извършиха проверка по сигнал

БДЗБР и РИОСВ – Благоевград извършиха проверка по сигнал

Представители на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, РИОСВ –  Благоевград, община Петрич и кмета на с. Рибник, извършиха съвместна проверка по сигнал от медийна публикация за изхвърлени отпадъци в коритото на р. Струма в землището на с. Рибник.

При извършения обход и оглед на място в проверения участък от р. Струма е установено, че в бермата на реката има отпадъци с растителен произход, опаковки и отпадъци от маркучи за капково напояване. В коритото на р. Струма няма наличие на отпадъци. Осигурена е нормална речна проводимост в участъка.

При проверката е извършен обход и оглед и на участък от р. Рибник преминаваща през селото и вливаща се в р. Струма, където също са констатирани локални замърсявания с посочените по-горе отпадъци.  Провереният участък р. Рибник също е с нормална речна проводимост.

За констатираните замърсявания РИОСВ – Благоевград е дала предписание на кмета на община Петрич за почистване на участъците.