Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

БДЗБР напомня, че на 28 ноември изтича срока за регистрация на кладенци

Басейнова дирекция Западнобеломорски район напомня на гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др., че до 28 ноември 2022 г. трябва да регистрират съоръженията, които са разположени в собствения им имот. Регистрацията става в Басейновата дирекция, която отговоря за управление на водите в съответния район.

Редът за регистрация на кладенци за граждани е:

Собствениците на водовземни съоръжения – кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания трябва да подадат заявление за вписване в регистъра, което съдържа:

 1. трите имена на собственика на имота;
 2. данни за поземления имот: идентификатор, адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване;
 3. дълбочина на кладенеца;
 4. диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци;
 5. начин на черпене на водата – с кофа или с помпа;
 6. цел, за която се ползва водата.

Такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности НЕ СЕ ЗАПЛАЩА.

Тази регистрация се отнася за кладенците, които се използват за собствени потребности на гражданите, а именно: потребностите от вода за домакински цели, както и за водопой на животни и за поливане в границите на собствения имот. Ползването на вода до 10 куб.м. на денонощие от регистрираните кладенци в населените места е безплатно. Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се заплащат никакви държавни такси или данъци. Регистрацията е необходима с цел защита интересите на гражданите при предоставяне права за черпене на вода за стопански цели в района на съответното населено място и ограничаване опасността от пресъхване на кладенците. Образец на заявлението е публикуван на страницата на БДЗБР в раздел Заявления и декларации- Образци на заявления-  ОБРАЗЕЦ РГ2

 

Кладенците, разположени  извън границите на населените места и селищните образувания не са кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите.

 

Заявление се подава от собственика или ползвателя на недвижимия имот, в който е изградено ВС. Когато имотът е съсобствен, заявлението се подава от името на всички собственици.

Заявленията могат да се подават и чрез съответния кмет на община /кметски наместник по местонахождение на кладенеца.

Съгласно разпоредбата на Закона за водите, физическите лица – собственици или ползватели на недвижимия имот имат право на безвъзмездно водовземане до 10 куб. м. на денонощие за собствени потребности от намиращите се в него повърхностни и подземни води.

В случай, че водовземното съоръжение не бъде регистрирано в рамките на законовия срок, то същото подлежи на ликвидация съгласно разпоредбите на чл. 110, ал. 1 от Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Редът за регистрация на водовземни съоръжения за подземни води, които ще бъдат използвани от фирми за стопански и нестопански цели е:

Собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000 г., и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, да подадат заявление в съответната басейнова дирекция за вписване на съоръженията, в срок до 28 ноември 2022 г.

Към заявлението се прилага:

 1. Информация за:
 • конструктивните характеристики на водовземното съоръжение и състоянието му, включително:
 • диаметри и дълбочина на разполагане на прикриващите колони и филтрите, наличието и качеството на задтръбната циментация;
 • резултати от заснемане със сондажна камера на състоянието на ствола на съоръжението до пълната му дълбочина;
 • резултати от проведени за целите на вписването опитно-филтрационни изследвания;
 • пълен химичен анализ на подземните води по всички показатели, за които са определени стандарти за качество на подземните води, извършен за целите на вписването на съоръжението при акредитирано пробовземане в акредитирана лаборатория;
 1. доказателства, че водовземното съоръжение разкрива само едно водно тяло, включително геолого-хидрогеоложка колонка и геоложки профили;
 2. данни за местоположението на водовземното съоръжение, включително геодезически координати и надморска височина на устието на съоръжението или на характерни точки от линейните съоръжения;
 3. информация за оборудването на съоръжението за експлоатация;
 4. декларация за годината на изграждане на съоръжението;
 5. декларация за намеренията на собственика за ползване или консервиране на съоръжението;
 6. копие от документ за платена такса за регистриране на съоръжението, съгласно Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите.

 

Таксата за вписване в регистъра по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите на съоръжения за подземни води, използвани за стопански и нестопански цели, е в размер 250 лв.

 

Допълнителна информация може да бъде получена на телефон +359 73 894 114 всеки делничен ден от 14 до 16 часа, старши- експерт Анита Кафеджийска