Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

БДЗБР организира информационна кампания за наводненията

На 24 ноември  2021 г. в гр.Благоевград ще бъде  поставено началото на двудневна  образователно-информационна кампания, организирана от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.   Кампанията е насочена към повишаване на осведомеността и подобряване координацията между  институциите, ангажирани с управлението на риска от наводнения.  Срещи  ще се проведат и в градовете Перник и Кюстендил на 25.11.2021г., като в рамките на същите ще бъдат разпространявани информационни и рекламни материали. На тях ще присъстват представители на местните власти – областни и общински администрации, ГД „ПБЗН“ , РИОСВ, РЗИ и др. заинтересовани страни. Инициативата е в изпълнение на  Мярка PREP39-REAC86 „Провеждане на обучителна и информационна кампания по проблемите, свързани с наводненията“ от План за управление на риска от наводнения  в Западнобеломорски район за басейново управление на водите 2016-2021 г.