Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

БД”ЗБР” проведе обществено обсъждане на Доклада по ЕО/ОС на проекта на ПУРН

БД”ЗБР” проведе обществено обсъждане на Доклада по ЕО/ОС на проекта на ПУРН

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ – Благоевград проведе обществено обсъждане на Доклада по Екологична оценка на Плана за управление на риска от наводнения и приложенията към него, Доклада по оценка на съвместимост, и проекта на ПУРН на Западнобеломорски район (2016-2021). В него взеха участие представители на Общини в териториалния обхват на ЗБР. Обсъждането беше открито от Нели Гоцева, началник отдел „Планове”, която подчерта ролята на по-голямата обществена ангажираност в предотвратяването, защитата и подготвеността по отношение риска на наводнения. Г-жа Гоцева направи и кратко представяне на основните етапи по изготвянето на ПУРН, постъпилите в хода на обществените консултации становища и извършените промени в резултат от тях.

Докладите по Екологична оценка и оценка на съвместимост с целите и предмета на защитените зони и защитените територии на Плана за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район бяха представени от г-жа Елена Георгиева, ръководител на екипа от независими експерти от обединение ДЗЗД „Екопроект- П-Юнайтед” ЕООД .

По време на обсъждането не постъпиха писмени  становища.

 

 

След допълване на докладите по ЕО/ОС предстои внасянето им в МОСВ за становище, след което същите ще бъдат разгледани на ВЕЕС.