Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

БДЗБР проведе редовно заседание на Басейновия съвет

Редовно заседание на Басейновия съвет се проведе на 14 декември 2021 г. в заседателната зала на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ (БДЗБР) в Благоевград. В него участваха представители на областни и общински администрации, регионални структури на министерства, ВиК дружества, научни институти, НПО.

Владимир Димитров – директор на БДЗБР откри първото редовно заседание за 2021 г., основен акцент бяха идентифицираните значими проблеми в управлението на водите в Западнобеломорски район за басейново управление. Гл. ас. д-р Гергана Друмева от НИМХ –БАН представи  резултати  от  извършени хидрогеоложки изследвания в НИМХ върху количественото състояние на подземните води в България – режимни наблюдения, трендове на изменение, запаси, ресурси, влияние на климатичните фактори.