Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

БД „Западнобеломорски район” поставя начало на инициатива, свързана с провеждане на ежемесечни пресконференции с представители на всички медии от териториалния ѝ обхват

БД „Западнобеломорски район” поставя начало на инициатива, свързана с провеждане на ежемесечни пресконференции с представители на всички медии от териториалния ѝ обхват

Целта е от една страна да представим по един достъпен начин дейността на дирекцията (в това число извършени проверки, събрани суми от такси, констатирани нарушения и др.) и от друга, да промотираме бъдещи дейности, събития и проекти, които имат както местен, така и регионален, и трансграничен характер. Идеята ни  е създаване на непрекъсната връзка между БД „ЗБР” и регионалните медии.

Пресконференцията ще се проведе на 17.10.2016 г., от 10.30 ч. в зала № 2 – втори етаж в сградата БД „ЗБР”.