Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

БД “ЗБР” констатира незаконно изземване на наносни отложения от р. Места

БД “ЗБР” констатира незаконно изземване на наносни отложения от р. Места

На 12.07.2017г., след получен сигнал на „Зелен телефон“, че на 500 м над 14+750 км от левия бряг на р. Места се изземват наносни отложения, с техника на „Петканин“ ЕООД, които се извозват на ТМСИ, собственост на дружеството, екип на БД „ЗБР“ извършва незабавна проверка на място, в хода на която е установено, че се изземват наносни отложения от р. Места, посредством багер и два товарни автомобила, обозначени с инициали  „Петканин“ ЕООД. Мястото на констатираното нарушение попада в защитена зона  „Родопи-Западни“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. При представянето на служителите от  дирекцията, шофьорите на цитираната техника изоставят иззетия наносен материал в реката и напускат мястото на нарушението.

Впоследствие екипът на БД „ЗБР“, съвместно със служители на РУ- Гоце Делчев, пристигнали по- късно, правят оглед  и на „Бетонов възел“, собственост на дружество „Петканин“ ЕООД, изграден в м. „Боянско дере“, землище на с. Огняново, при който е установено, че пресевната инсталация работи. При последвалия обход на р. Места в района на нарушението е открита и механизираната техниката, обозначена с инициали на „Петканин“ ЕООД, която е заключена и в покой. При пристигането на управителя на дружество„Петканин“ ЕООД е направен нов оглед на пресевната, при който не установено наличие на наносни материали от речното корито.Управителят на Дружеството отказва да подпише изготвения протокол с мотив, че не е присъствал на проверката.

На собственика на техниката, с която са изземвани  наноси  от р. Места ще бъде изпратена покана за съставяне на Акт за установяване на административно нарушение, а материалите по случая отново ще бъдат изпратени до прокуратурата.

Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ благодари за  повишената  гражданската активност по отношение на подаването на сигнали, свързани с нерегламентирани дейности по Закона за водите и апелира към спазване на нормативните изисквания.