Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Второ редовно заседание на Басейновия съвет за 2018 г. е факт

Второ редовно заседание на Басейновия съвет за 2018 г. е факт

На 22 ноември 2018 г. от 11.00 часа в зала №2 в сградата на БДЗБР се проведе Второто редовно заседание на Басейновия съвет за 2018 г.

На заседанието бяха представени изпълнението на мерките към Плана за управление на речните басейни и Плана за управление на риска от наводнения, с отговорен орган БДЗБР, както и предприетите дейности за изпълнение на програмата за стопанисване на  минералните води, с осигурено  финансиране през 2018 година от ПУДООС.

              

Интерес предизвика изпълнението на мярка „Провеждане на мониторинг за установяване въздействието на минната дейност върху повърхностни и подземни води  на територията на Западнобеломорски район“ чрез дейност Събиране и картиране на информация за изтичане на руднични води в териториалния обхват на ЗБР. Дискутирани бяха въпроси, породени от представените резултати от контролната дейност на БДЗБР, в т.ч. налагането на конкретни санкции при констатирани нарушения на разпоредбите на ЗВ, липсата на финансов ресурс за изпълнението на мерките, осигуряващи проводимостта на речните корита от компетентността на областните и общинските администрации.

 

Материали от срещата са налични тук и тук