Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Дата-логери ще отчитат водното ниво на подземните води в Западнобеломорски район

Дата-логери ще отчитат водното ниво на подземните води в Западнобеломорски район

Експерти от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ монтираха дата-логери, доставени по проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция BG-GR-GWB”. Устройствата бяха монтирани в пет пунктa за мониторинг на количественото състояние на подземни води за две от граничните с РГърция подземни водни тела: BG4G000000Q002 – Порови води кватернер Кресна-Сандански и BG4G000000N012 – Порови води в неоген-Сандански.

Информацията от тези измервателни устройства ще позволи непрекъснато проследяване на колебанията на водното ниво във водните тела, породени както от естествени фактори, така и от човешка дейност. Данните от мониторинга ще допринесат за по-точната и достоверна оценка на състоянието на телата и вземането на обосновани управленски решения.

Проектът „Проучване на трансграничните подземни водни тела между РБългария и РГърция” BG-BR GWB, е изпълнен с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП), с бенефициент Геологическия институт на БАН и партньори БД „Западнобеломорски район” и БД „Източнобеломорски район”. Всички основни резултати от изпълнението на проекта са интегрирани успешно в Плана за управление на речните басейни в Западнобеломорски район 2016-2021г., публикуван на интернет-страницата на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район”.