Допълнения и изменения към инвестиционно предложение „Изграждане (рехабилитация) на външната водоснабдителна система на гр. Добринище

Допълнения и изменения към инвестиционно предложение „Изграждане (рехабилитация) на външната водоснабдителна система на гр. Добринище, довеждащи водопроводи и водохващания в част от НП“Пирин“и землището на гр. Добринище, община Банско“, с Възложител Община Банско…/П-01-236-2