Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Европейската комисия днес потвърди, че България е изпълнила ангажиментите си за приемане на актуализирани Планове за управление на речните басейни (ПУРБ)

Европейската комисия днес потвърди, че България е изпълнила ангажиментите си за приемане на актуализирани Планове за управление на речните басейни (ПУРБ)

Това означава, че срещу страната няма да бъде стартирана наказателна процедура, каквато опасност имаше заради натрупано в минали периоди забавяне. Министерството на околната среда и водите създаде необходимата организация и след като на 29 декември 2016 г. Министерският съвет прие ПУРБ на четирите района за басейново управление, МОСВ изпълни ангажиментите си по това предварително условие на Европейската комисия, заложено в Споразумението за партньорство.

Плановете за управление на речните басейни  са стратегически документи, които регулират управлението на водите на принципа на водосбора на речните басейни и целят опазване и подобряване на състоянието  на водите и свързаните с тях екосистеми. ПУРБ  се разработват за втори път в страната и в ЕС, във връзка с прилагане на изискванията на Рамковата директива по водите и Закона за водите.

Разработването на Плановете е дълъг процес, който минава през актуализация на характеристиките на всеки район за басейново управление, анализ на факторите, които влияят върху състоянието на водите, определяне на регистър на зоните за защита на водите, оценка на състоянието на водите, икономически анализ на водоползването, определяне на целите и изключенията и набелязване на мерки за постигането им (Програма от мерки). Програмата от мерки е основният инструмент, с който ще бъде осигурено устойчивото управление на водите. В нея са включени мерки за конкретни места, оценени като необходими за постигане на целите в зависимост от установените проблеми като изграждане и реконструкция на ПСОВ за населени места, модернизация  реконструкция на индустриални ПСОВ, закриване и рекултивация  на депа за битови отпадъци, прилагане на добри земеделски и фермерски практики, изграждане на рибни проходи и др.

 

ПУРБ са публикувани на страниците на Басейновите дирекции и МОСВ (публикувано на 11.01.2017г.)