Задание за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор № 04279.124.8, землище на гр. Благоевград

„Задание за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор № 04279.124.8, землище на гр. Благоевград от „нива” за „автомивка, автосервиз, офиси и магазин, паркинг и складова база за промишлени стоки”, с възложител “СЛАВИХРИС“…/П-01-83-5

shares