Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Ръководства ЕС

Списък на ръководства, ръководни документи, наръчници, указания към Рамковата Директива за водите 2000/60/ЕС

Наименование
Година на издаване
Ръководство №1 Икономиката и околната среда – Предизвикателство при изпълнението на Рамковата директива за водите 2003 г.
Указания №2 Идентифициране на водните обекти 2003 г.
Ръководство №3 Анализ на натиска и въздействията 2003 г.
Ръководство №4 Идентификация и обозначаване на силно модифицирани и изкуствени водни обекти  2003 г.
Ръководство №5 Преходни и крайбрежни води – Типология, Референтни условия и системи за класификация   2003 г.
Ръководство №6 Към наредбата за реда и начина за създаване на мрежите и за дейността на Националната система за междинна калибрация на водите  2003 г.
Указания №7 Мониторинг съгласно Рамковата директива за водите  2003 г.
Ръководство №8 Публично участие във връзка с Рамковата директива за водите  2003 г.
Ръководство №9 Приложение на елементите на географската информационна система на Рамковата директива по водите 2003 г.
Наръчник №10 Реки и езера – типология, изходни условия  и системи за класификация 2003 г.
Наръчник №11 Процес на планиране 2003 г.
Ръководен документ №12 Ролята на влажните зони в Рамковата директива за водите 2003 г.
Ръководство №13 Всеобхватен подход към класификацията на екологичния статус и екологичния потенциал 2003 г.
Указания №14 Указания за процеса на междинно калибриране 2005г.
Указания №15 Указания за мониторинг на подземните води 2006 г.
Ръководен документ №16 Ръководство за подземните води в защитените зони за питейна вода  2006 г.
Ръководен документ №17 Ръководство за предотвратяване или ограничаване на директни и индиректни вливания в контекста на Директивата за подземни води 2006/118/ЕС 2006 г.
Ръководен документ №18 Ръководство за състоянието на подземните води и оценка на тенденциите 2009 г.
Ръководен документ №19 Ръководство за химичен мониторинг на повърхностни води съгласно рамковата директива за водите 2009 г.
Ръководен документ №20 Ръководен документ за освобождаване от задължението за спазване на екологичните цели 2009 г.
* Ръководен документ №21 Ръководство за докладване съгласно рамковата директива за водите на екологичните цели 2009 г.
Ръководен документ №22 Актуализирано ръководство относно използването на елементите на географските информационни системи (ГИС) на европейските водни политики 2009 г.
Ръководен документ №23 Ръководен документ относно оценката на еутрофикацията в контекста на европейските водни политики 2009 г.
Ръководен документ №24 Управление на речните басейни в условията на изменящ се климат 2009 г.
Ръководен документ №25 Химически мониторинг на седименти и флора и фауна съгласно Рамковата директива за водата 2010 г.
Ръководен документ №26 Насоки за оценка на риска и приложение на концептуални модели за подземните води 2010 г.

Забележка. * Ръководен документ №21 се публикува на английски език.