Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Заявление вх. № РР-16-21/12.07.2023 г., коригирано със заявление вх. № РР-16-21(3)/24.10.2023 г., коригирано със заявление с вх. № РР-16-21(6)/29.12.2023 г., подадени от изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД с искане за откриване на процедура за продължаване срока на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 41120033/11.07.2013 г.,

Заявление вх. № РР-16-21/12.07.2023 г., коригирано със заявление вх. № РР-16-21(3)/24.10.2023 г., коригирано със заявление с вх. № РР-16-21(6)/29.12.2023 г., подадени от изпълнителния директор на „Напоителни системи“ ЕАД с искане за откриване на процедура за продължаване срока на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 41120033/11.07.2013 г., издадени от директора на БДЗБР……/РР-16-21_-7-СЪОБЩЕНИЕ……/РР-16-21-7-ПИСМО