Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Заявление за изменение и продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение № 41510382/08.01.2013 г.

Заявление за изменение и продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение № 41510382/08.01.2013 г., издадено от директора на БДЗБР…/РР-17-85-5_СЪОБЩЕНИЕ …/РР-17-85-5_ПИСМО