Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Заявление за преиздаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения №41530106/01.08.2016 г., издадено от директора на БДЗБР

Заявление за преиздаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения №41530106/01.08.2016 г., издадено от директора на БДЗБР…/РР-17-92-4_СЪОБЩЕНИЕ …/РР-17-92-4_ПИСМО