Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Заявление за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от подземни води №41520043/29.01.2014 г., продължено и изменено с Решение №ПО-01-93/30.06.2017 г.

Заявление за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от подземни води №41520043/29.01.2014 г., продължено и изменено с Решение №ПО-01-93/30.06.2017 г., издадени от директора на БДЗБР…/РР-17-26-4_СЪОБЩЕНИЕ …/РР-17-26-4_ПИСМО