Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Заявление от Изпълнителния директор на „Напоителни системи” ЕАД – гр. София с искане за изменение на Разрешително за водовземане № 41120015/07.11.2011 г., издадено от Директора на БДЗБР

Заявление от Изпълнителния директор на „Напоителни системи” ЕАД – гр. София с искане за изменение на Разрешително за водовземане № 41120015/07.11.2011 г., издадено от Директора на БДЗБР. С разрешителното са предоставени права за водовземане от повърхностен воден обект – река Банщица, язовир „Дренов дол“ и язовир „ Лозно“,  с цел напояване на земеделски култури…/РР-16-44-7