Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Публично обявяване на Заявление от „И ЕНД А“ ЕООД – град Дупница за изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение №41590269/14.10.2022 г., издадено от Директора на БДЗБР

Публично обявяване на Заявление от „И ЕНД А“ ЕООД – град Дупница за изменение на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение №41590269/14.10.2022 г., издадено от Директора на БДЗБР…./РР-17-38-4-СЪОБЩЕНИЕ…./РР-17-38-4-ПИСМО