Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Заявление с вх. №РР-07-22/04.08.2023 г. на БДЗБР, подадено от ОБЩИНА ПЕТРИЧ с ЕИК 000024916 за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Заявление с вх. №РР-07-22/04.08.2023 г. на БДЗБР, подадено от ОБЩИНА ПЕТРИЧ с ЕИК 000024916 за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…./РР-07-22-СЪОБЩЕНИЕ…/РР-07-22-3-ПИСМО