Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Заявление с вх. №РР-07-41/17.11.2022 г. на БДЗБР, подадено от Община Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения

Заявление с вх. №РР-07-41/17.11.2022 г. на БДЗБР, подадено от Община Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез
съществуващи водовземни съоръжения…/РР-07-41-6-СЪОБЩЕНИЕ…/РР-07-41-6-ПИСМО