Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Заявление с вх. №РР-07-43/27.09.2021 г. на БДЗБР, подадено от „ДЕЛВИНО” ЕООД – град Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения.

Заявление с вх. №РР-07-43/27.09.2021 г. на БДЗБР, подадено от „ДЕЛВИНО” ЕООД – град Благоевград за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения…/РР-07-43-10_СЪОБЩЕНИЕ …/РР-07-43-10_ПИСМО