Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Заявление с вх. №РР-17-29/11.05.2023 г. на БДЗБР от управителя на „ФАМИЛИ ПАРТНЕРС“ ООД за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510439/23.08.2013 г., поправено с Решение №ПО-01-171/03.11.2014 г

Заявление с вх. №РР-17-29/11.05.2023 г. на БДЗБР от управителя на „ФАМИЛИ ПАРТНЕРС“ ООД за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения № 41510439/23.08.2013 г., поправено с Решение №ПО-01-171/03.11.2014 г. и служебно изменено с Решение №ПО-01-146/02.09.2015 г., издадени от директора на БДЗБР…/РР-17-29-4-СЪОБЩЕНИЕ…/РР-17-29-4-ПИСМО