Басейнова дирекция "Западнобеломорски район"

Заявление с вх. № РР-06-1/02.05.2023 г. на БДЗБР, постъпило от „НИКСТАР ГРУП“ ЕООД – гр. Дупница, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения

Заявление с вх. № РР-06-1/02.05.2023 г. на БДЗБР, постъпило от „НИКСТАР ГРУП“ ЕООД – гр. Дупница, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения…/РР-06-1-12_СЪОБЩЕНИЕ …/РР-06-1-12_ПИСМО